Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2016

Μᾶς συγκρατεῖ νὰ μὴν ἁμαρτάνουμε

Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

«Οὐδεὶς τῶν γέενναν ἐχόντων πρὸ ὀφθαλμῶν, εἰς γέενναν ἐμπεσεῖται· οὐδεὶς τῶν καταφρονούν­των γεέννης ἐκφεύξεται γέενναν. Καθάπερ γὰρ παρ' ἡμῖν οἱ μὲν δεδοικότες τὰ δικαστήρια, οὐχ ἁλώσονται δικαστηρίοις, οἱ δὲ καταφρονοῦντες, ἐκεῖνοι μάλιστά εἰσιν οἱ περιπίπτοντες· οὕτω κἀκεῖ».

(Εἰς τὴν Β΄ πρὸς Θεσσαλονικεῖς ἐπιστολὴν ὁμιλία Β΄, PG 62, 477 ἢ EΠE 23, 36)

Ἑρμηνευτικὴ ἀπόδοση
Κανένας ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν τὴν κόλαση μπροστὰ στὰ μάτια τους, δὲν θὰ πέσει στὴν κόλαση. Κανένας ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ περιφρονοῦν τὴν κόλαση, δὲν θὰ ξεφύγει ἀπὸ τὴν κόλαση. Ὅπως ἀκριβῶς συμβαίνει σὲ μᾶς: Ἐ­­κεῖνοι ποὺ φοβοῦνται τὰ δικαστήρια, δὲν πρόκειται νὰ περιπέσουν στὰ δι­καστήρια, ἐνῶ ἐκεῖνοι ποὺ τὰ περιφρονοῦν, αὐτοὶ προπάντων περιπίπτουν σ̕ αὐτά, ἔτσι κι ἐκεῖ

Περιοδικό ο Σωτήρ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΓΙΝΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Αγίου Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου Όλη τη νύχτα ταξιδεύαμε. Το πρωί, κατά τις δέκα η ώρα, φτάσαμε στη Δάφνη. Όλοι οι καλόγεροι...