Παρασκευή, 29 Απριλίου 2016

Ὦ ἡσυχίαὮ ἡσυχία, προκοπὴ μοναζόντων·

 ὦ ἡσυχία, κλῖμαξ οὐράνιος·

 ὦ ἡσυχία, ὁδὸς βασιλείας οὐρανῶν·

 ὦ ἡσυχία, κατανύξεως μήτηρ·

 ὦ ἡσυχία, ἔσοπτρον ἁμαρτημάτων, ἡ δεικνύουσα ἀνθρώπῳ τὰ πλημμελήματα αὐτοῦ·

 ὦ ἡσυχία, ἡ δάκρυα μὴ ἐμποδίζουσα·

 ὦ ἡσυχία, πραότητος γεννήτρια·

 ὦ ἡσυχία, ταπεινοφροσύνης σύσκηνε·

 ὦ ἡσυχία, φόβῳ Θεοῦ συνεζευγμένη, διανοίας φωταγωγέ·

 ὦ ἡσυχία, λογισμῶν κατάσκοπε, καὶ διακρίσεως σύμπονε·

 ὦ ἡσυχία, γεννήτρια παντὸς ἀγαθοῦ, νηστείας ἑδραίωμα, καὶ γαστριμαργίας ἐμπόδιον·

 ὦ ἡσυχία, σχόλασις προσευχῆς καὶ ἀναγνώσεως·

 ὦ ἡσυχία, γαλήνη λογισμῶν, καὶ λιμὴν εὔδιος·

 ὦ ἡσυχία, ἀμεριμνία ψυχῆς·

 ὦ ἡσυχία, ζυγὸς χρηστὸς καὶ φορτίον ἐλαφρὸν, ἀναπαύουσα καὶ βαστάζουσα τὸν βαστάζοντά σε·

 ὦ ἡσυχία, εὐφροσύνη ψυχῆς καὶ καρδίας·

 ὦ ἡσυχία, ὀφθαλμῶν καὶ ἀκοῆς καὶ γλώσσης χαλινός·

 ὦ ἡσυχία περπερότητος ἀναίρεσις, καὶ ἀναιδείας ἐχθρά·

 ὦ ἡσυχία, δεσμωτήριον παθῶν·

 ὦ ἡσυχία, πάσης ἀρετῆς συνεργὲ, ἀκτημοσύνης πρόξενε, χωρίον Θεοῦ καρποφοροῦν καρποὺς ἀγαθούς·

 ὦ ἡσυχία, τεῖχος καὶ ὀχύρωμα τῶν βουλομένων ἀγωνίσασθαι τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.


Πηγή: Τρελογιάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Πώς θα ήταν ο κόσμος χωρίς apps και social media;

Ένα… εφιαλτικό σενάριο παρουσίασε με καυστικό χιούμορ η Apple στο βίντεο που δημιούργησε για το άνοιγμα του συνεδρίου Worldwide Develope...