Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2014

Τη αυτή ημέρα...


Τη    14η , του αυτού μηνός, 
η παγκόσμιος Ύψωσις του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού.

Τας εν λάρυγγι Σώτερ υψώσεις φέρει.
Υψούμενον βλέπουσα τον Χριστόν κτίσις.
Υψώθη δεκάτη, Σταυρού ξύλον, ηδέ Τετάρτη.


Δόξα, και νυν. Ήχος β΄  (Εσπερινού)

Δεύτε άπαντα τα έθνη, το ευλογημένον ξύλον προσκυνήσωμεν, δι’ ου γέγονεν η αιώνιος δικαιοσύνη. Τον γαρ προπάτορα Αδάμ, ο απατήσας εν ξύλω, τω Σταυρώ δελεάζεται, και πίστει κατενενεχθείς πτώμα εξαίσιον, ο τυραννίδι κρατήσας του βασιλείου πλάσματος. Αίματι Θεού, ο υιός του όφεως αποπλύνεται, και κατάρα λέλυται, καταδίκης δικαίας, αδίκω δίκη του δικαίου κατακριθέντος. Ξύλω γαρ έδει το ξύλον ιάσασθαι, και πάθει του απαθούς, τα εν ξύλω λύσαι πάθη του κατακρίτου. Αλλά δόξα Χριστέ Βασιλεύ, τη περί ημάς φρικτή οικονομία, δι’ ης έσωσας πάντας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Όσιος Παΐσιος: Ευγνωμοσύνη προς τον Θεό και για το πολύ και για το λίγο

Μερικοὶ λένε «πιστεύω ὅτι ὁ Θεὸς θὰ μὲ βοηθήση», καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη προσπαθοῦν νὰ μαζεύουν χρήματα, γιὰ νὰ μὴ στερηθοῦν τίποτε. Αὐτοὶ ...