Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

Έ­νας α­κό­μη Iε­ρα­πό­στο­λος α­πό την Ι.Μ. Πα­τρώνΜε αι­σθή­μα­τα χαρ­μο­λύ­πης η ε­φη­με­ρί­δα μας «Ο ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΟΣ» σας πλη­ρο­φο­ρεί ό­τι ο Ιε­ροκή­ρυ­κας της Ιε­ράς Μη­τρο­πό­λε­ως Πα­τρών και πνευ­μα­τι­κός υ­πεύ­θυ­νος της Χριστια­νι­κής Ε­στί­ας Πα­τρών Αρ­χι­μαν­δρί­της π. Σω­τή­ριος Τσά­φος, με­τα­κι­νεί­ται για έ­να διά­στη­μα στο ιε­ρα­πο­στο­λι­κό κέ­ντρο που ε­δρεύ­ει στην Κα­νά­γκα του Κογκό.
Η χα­ρά μας α­πορ­ρέ­ει α­πό το γε­γο­νός ό­τι ο προ­στά­της και έ­φο­ρος της πόλε­ως και της Μη­τρο­πό­λε­ώς μας Πρω­τό­κλη­τος μα­θη­τής Α­πό­στο­λος Αν­δρέ­ας ε­νέπνευ­σε άλ­λη μια ιε­ρα­πο­στο­λι­κή κλή­ση.
Με­τά τον α­εί­μνη­στο π. Χα­ρίτω­να, τον π. Ιω­νά που ερ­γά­ζε­ται στην Τα­ϊ­βάν και τον π. Θε­ο­δό­σιο που δρα­στηριο­ποιεί­ται στην Κιν­σά­σα του Κο­γκό τι­μά­ται με την κλή­ση αυ­τή, τώ­ρα, ο σε­βαστός μας π. Σω­τή­ριος Τσά­φος, για­τί κα­λεί­ται να μοι­ρα­σθεί τον πλού­το του Ευαγγε­λί­ου με συ­ναν­θρώ­πους μας, που στε­ρού­νται  το φως της α­λή­θειας και έ­χουν το δι­καί­ω­μα να ζή­σουν με την α­λη­θι­νή πί­στη, γνώ­ση και α­γά­πη.

Η λύ­πη μας γεν­νά­ται α­πό την κοι­νή δια­πί­στω­ση ό­τι απ΄ ό­λους μας θα λεί­ψει ο ζω­ντα­νός και πα­ρα­στα­τικός του λό­γος στη Χρι­στια­νι­κή Ε­στί­α Πα­τρών και τους Ιε­ρούς Να­ούς, η δη­μιουρ­γι­κή και ε­μπνευ­σμέ­νη δρά­ση του για τις ιε­ρα­τι­κές κλή­σεις, για την α­νακαί­νι­ση και α­να­ζω­ο­γό­νη­ση των κα­τα­σκη­νώ­σε­ων, για την με­τά­νοια και ε­πι­στροφή του έ­θνους στο Θε­ό.
Ο­λό­θερ­μη εί­ναι η ευ­χή μας ώ­στε ο ε­κλε­κτός και σε­βά­σμιος κλη­ρι­κός μας π. Σωτή­ριο, με τα χα­ρί­σμα­τα που έ­χει, να α­ντα­πο­κρι­θεί στα κα­θή­κο­ντα της ιε­ρα­ποστο­λής, να ε­νι­σχύ­σει και να αυ­ξή­σει τους Ορ­θο­δό­ξους Χρι­στια­νούς της Κα­νάγκα, αφ΄ ε­νός μεν συ­νε­χί­ζο­ντας το έρ­γο του π. Χρυ­σο­στό­μου Πα­πα­σα­ρα­ντό­πουλου που θε­με­λί­ω­σε ε­κεί την ιε­ρα­πο­στο­λή και του π. Χα­ρί­τω­νος που αύ­ξη­σε κατά χι­λιά­δες το ποί­μνιο των Ορ­θο­δό­ξων, αφ΄ ε­τέ­ρου δε συ­νερ­γα­ζό­με­νος με τον Σε­βα­σμιώ­τα­το Μη­τρο­πο­λί­τη Πε­ντα­πό­λε­ως κ. Ι­γνά­τιο που α­πλώ­νει το μή­νυ­μα του Ευαγ­γε­λί­ου σε ευ­ρύ­τε­ρες πε­ριο­χές της α­χα­νούς χώ­ρας του Κο­γκό.
Θέ­λου­με να δια­βε­βαιώ­σου­με τον π. Σω­τή­ριο ό­τι πά­ντο­τε μας δί­δα­σκε αλ­λά τώρα μας δι­δά­σκει έ­μπρα­κτα τι ση­μαί­νει αυ­τα­πάρ­νη­ση, να α­πο­δέ­χε­ται δηλ. την κλή­ση και να με­τα­βαί­νει σε τέ­τοια η­λι­κί­α και τέ­τοιο βά­ρος έρ­γου στους ώμους του για ιε­ρα­πο­στο­λή στην Μαύ­ρη Ή­πει­ρο.
Τον συ­νο­δεύ­ουν οι προ­σευ­χές ό­λων μας να έ­χει υ­γεί­α κρα­ταιά και πά­μπολ­λους καρ­πούς στη νέ­α φά­ση της ζω­ής του με τη Χά­ρη του Θε­ού, την ευ­λο­γί­α του Α­γίου Αν­δρέ­ου, την ευ­χή του Σε­βα­σμιω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του Πα­τρών κ.κ. Χρυ­σο­στόμου, τη συ­μπα­ρά­στα­ση της Α­δελ­φό­της «Ο ΣΩ­ΤΗΡ», της ο­ποί­ας εί­ναι μέ­λος και του Συλ­λό­γου «ΠΡΩ­ΤΟ­ΚΛΗ­ΤΟΣ» που έ­χει χα­ρα­κτη­ρι­σθεί «Ο Α­ΤΛΑΣ ΤΗΣ ΙΕ­ΡΑ­ΠΟ­ΣΤΟ­ΛΗΣ» για τις α­να­ρίθ­μη­τες δω­ρε­ές του προς ό­λα τα κλι­μά­κια της ιε­ρα­πο­στολής και κυ­ρί­ως προς το κλι­μά­κιο της Κα­νά­γκα.

                                          «Ο ΕΚ­ΚΛΗ­ΣΙΟ­ΛΟ­ΓΟΣ» 
 το βρηκα:anastasiosk

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Άξιος!

Ανώνυμος είπε...

Ότι και να πουμε γιαυτο τον ανθρωπο είναι λίγο
Είναι συνεχιστής του απ.Παύλου. ανθρωπος θυσίας και αγάπης.
Καλή δύναμη πάτερ μου.