Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

Έ­νας α­κό­μη Iε­ρα­πό­στο­λος α­πό την Ι.Μ. Πα­τρώνΜε αι­σθή­μα­τα χαρ­μο­λύ­πης η ε­φη­με­ρί­δα μας «Ο ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΟΣ» σας πλη­ρο­φο­ρεί ό­τι ο Ιε­ροκή­ρυ­κας της Ιε­ράς Μη­τρο­πό­λε­ως Πα­τρών και πνευ­μα­τι­κός υ­πεύ­θυ­νος της Χριστια­νι­κής Ε­στί­ας Πα­τρών Αρ­χι­μαν­δρί­της π. Σω­τή­ριος Τσά­φος, με­τα­κι­νεί­ται για έ­να διά­στη­μα στο ιε­ρα­πο­στο­λι­κό κέ­ντρο που ε­δρεύ­ει στην Κα­νά­γκα του Κογκό.
Η χα­ρά μας α­πορ­ρέ­ει α­πό το γε­γο­νός ό­τι ο προ­στά­της και έ­φο­ρος της πόλε­ως και της Μη­τρο­πό­λε­ώς μας Πρω­τό­κλη­τος μα­θη­τής Α­πό­στο­λος Αν­δρέ­ας ε­νέπνευ­σε άλ­λη μια ιε­ρα­πο­στο­λι­κή κλή­ση.
Με­τά τον α­εί­μνη­στο π. Χα­ρίτω­να, τον π. Ιω­νά που ερ­γά­ζε­ται στην Τα­ϊ­βάν και τον π. Θε­ο­δό­σιο που δρα­στηριο­ποιεί­ται στην Κιν­σά­σα του Κο­γκό τι­μά­ται με την κλή­ση αυ­τή, τώ­ρα, ο σε­βαστός μας π. Σω­τή­ριος Τσά­φος, για­τί κα­λεί­ται να μοι­ρα­σθεί τον πλού­το του Ευαγγε­λί­ου με συ­ναν­θρώ­πους μας, που στε­ρού­νται  το φως της α­λή­θειας και έ­χουν το δι­καί­ω­μα να ζή­σουν με την α­λη­θι­νή πί­στη, γνώ­ση και α­γά­πη.

Η λύ­πη μας γεν­νά­ται α­πό την κοι­νή δια­πί­στω­ση ό­τι απ΄ ό­λους μας θα λεί­ψει ο ζω­ντα­νός και πα­ρα­στα­τικός του λό­γος στη Χρι­στια­νι­κή Ε­στί­α Πα­τρών και τους Ιε­ρούς Να­ούς, η δη­μιουρ­γι­κή και ε­μπνευ­σμέ­νη δρά­ση του για τις ιε­ρα­τι­κές κλή­σεις, για την α­νακαί­νι­ση και α­να­ζω­ο­γό­νη­ση των κα­τα­σκη­νώ­σε­ων, για την με­τά­νοια και ε­πι­στροφή του έ­θνους στο Θε­ό.
Ο­λό­θερ­μη εί­ναι η ευ­χή μας ώ­στε ο ε­κλε­κτός και σε­βά­σμιος κλη­ρι­κός μας π. Σωτή­ριο, με τα χα­ρί­σμα­τα που έ­χει, να α­ντα­πο­κρι­θεί στα κα­θή­κο­ντα της ιε­ρα­ποστο­λής, να ε­νι­σχύ­σει και να αυ­ξή­σει τους Ορ­θο­δό­ξους Χρι­στια­νούς της Κα­νάγκα, αφ΄ ε­νός μεν συ­νε­χί­ζο­ντας το έρ­γο του π. Χρυ­σο­στό­μου Πα­πα­σα­ρα­ντό­πουλου που θε­με­λί­ω­σε ε­κεί την ιε­ρα­πο­στο­λή και του π. Χα­ρί­τω­νος που αύ­ξη­σε κατά χι­λιά­δες το ποί­μνιο των Ορ­θο­δό­ξων, αφ΄ ε­τέ­ρου δε συ­νερ­γα­ζό­με­νος με τον Σε­βα­σμιώ­τα­το Μη­τρο­πο­λί­τη Πε­ντα­πό­λε­ως κ. Ι­γνά­τιο που α­πλώ­νει το μή­νυ­μα του Ευαγ­γε­λί­ου σε ευ­ρύ­τε­ρες πε­ριο­χές της α­χα­νούς χώ­ρας του Κο­γκό.
Θέ­λου­με να δια­βε­βαιώ­σου­με τον π. Σω­τή­ριο ό­τι πά­ντο­τε μας δί­δα­σκε αλ­λά τώρα μας δι­δά­σκει έ­μπρα­κτα τι ση­μαί­νει αυ­τα­πάρ­νη­ση, να α­πο­δέ­χε­ται δηλ. την κλή­ση και να με­τα­βαί­νει σε τέ­τοια η­λι­κί­α και τέ­τοιο βά­ρος έρ­γου στους ώμους του για ιε­ρα­πο­στο­λή στην Μαύ­ρη Ή­πει­ρο.
Τον συ­νο­δεύ­ουν οι προ­σευ­χές ό­λων μας να έ­χει υ­γεί­α κρα­ταιά και πά­μπολ­λους καρ­πούς στη νέ­α φά­ση της ζω­ής του με τη Χά­ρη του Θε­ού, την ευ­λο­γί­α του Α­γίου Αν­δρέ­ου, την ευ­χή του Σε­βα­σμιω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του Πα­τρών κ.κ. Χρυ­σο­στόμου, τη συ­μπα­ρά­στα­ση της Α­δελ­φό­της «Ο ΣΩ­ΤΗΡ», της ο­ποί­ας εί­ναι μέ­λος και του Συλ­λό­γου «ΠΡΩ­ΤΟ­ΚΛΗ­ΤΟΣ» που έ­χει χα­ρα­κτη­ρι­σθεί «Ο Α­ΤΛΑΣ ΤΗΣ ΙΕ­ΡΑ­ΠΟ­ΣΤΟ­ΛΗΣ» για τις α­να­ρίθ­μη­τες δω­ρε­ές του προς ό­λα τα κλι­μά­κια της ιε­ρα­πο­στολής και κυ­ρί­ως προς το κλι­μά­κιο της Κα­νά­γκα.

                                          «Ο ΕΚ­ΚΛΗ­ΣΙΟ­ΛΟ­ΓΟΣ» 
 το βρηκα:anastasiosk

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Άξιος!

Ανώνυμος είπε...

Ότι και να πουμε γιαυτο τον ανθρωπο είναι λίγο
Είναι συνεχιστής του απ.Παύλου. ανθρωπος θυσίας και αγάπης.
Καλή δύναμη πάτερ μου.

Το «παπαδαριό» και οι αμβλώσεις , ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ευτυχώς υπάρχει η Ιερά Σύνοδος που δίνει την ευκαιρία στις κοινότητες των προοδευτικών να αποδεικνύουν ότι είναι προοδευτικοί. Τελευτα...