Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012

Παράκληση στους φίλους του Θεού-Άγιος Ευστάθιος


 

Συναξάριον

Τη Κ’ του αυτού μηνός, μνήμη του αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, 
και θεοπίστης της συμβίου αυτού, και των δύο υιών αυτών, Αγαπίου και Θεοπίστου.

Δόξα. Ήχος πλ. δ’. Γερμανού.

Την στρατοπεδαρχίαν της κάτω βασιλείας αποβαλόμενος, 
και δια ζώου οφθέντος σοι εν είκόνι, του Σωτήρος ημών γενόμενος εραστής, 
νυν συγχορεύεις τοις άνω, συν γυναικί σου και τέκνοις, παμμάκαρ Ευστάθιε» 
διό δυσωπούμέν σε, τω Κυρίω πρεσβεύειν, υπέρ των ψυ¬χών ημών.

Δόξα. Ήχος πλ. δ’.

Ωσπερ Παύλος την κλήσιν, ουκ εξ ανθρώπων δεξάμενος, μάρτυς Ευστάθιε, και αυξάνων εν θεώ τη του Σταυρού πεποιθήσει, των τυράννων το δυσσεβές, και των βασάνων το απηνές ανδρείως κατήσχυνας’ διό και μέχρις αίματος, αντικατέστης προς την αμαρτίαν, προς αοράτους εχθρούς ανταγωνισάμενος’ και πρεσβεύεις απαύστως τω Βασιλεί και θεώ, δωρηθήναι τη οικουμένη ειρήνην, και ταις ψυχαίς ημών το μέγα έλεος.

Μεγαλυνάριον

Ουρανώθεν μάκαρ καταυγασθείς, στύλη της ανδρείας, ανεδείχθης εν πειρασμοίς, και πανοικεσεία, Ευστάθιε αθλήσας, της άνω βασιλείας, αξίως έτυχες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ο Μακεδονικός αγώνας συνεχίζεται

Ο Μακεδονικός Αγώνας και ο πρωτεργάτης του Παύλος Μελάς, που χάρη στη θυσία του έγιναν γνωστά τα δεινά που υπέστησαν οι Έλληνες της Μακ...