Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017

A΄ Κυριακή των Νηστειών


          Η πρώτη Κυριακή των Νηστειών, είναι η Κυριακή της Ορθοδοξίας, “εν η ανάμνησιν ποιούμεθα της αναστηλώσεως των αγίων και σεπτών Εικόνων”. Αυτή η γιορτή δεν ομοιάζει με τις προηγούμενες. Έχει, μπορεί να πει κανείς, ένα χαρακτήρα πανηγυρικό και χαρμόσυνο, όπως φαίνεται στα περισσότερα τροπάρια της Ακολουθίας Εσπερινού και του Όρθρου, που καλούν τον ορθόδοξο κόσμο να χαρεί γιορτάζοντας το γεγονός της αναστηλώσεως των αγίων Εικόνων.

          Το γεγονός αυτό έδωκε κυρίως αφορμή, για να καθορισθεί η γιορτή της Ορθοδοξίας, είναι, βέβαια, η αναστήλωση των αγίων Εικόνων, που έγινε , ύστερα από πολλούς και αιματηρούς αγώνες, των εικονοφίλων και εικονομάχων, στο Βυζάντιο. Σ’ αυτές τις έριδες έθεσε τέρμα το 843  η ενδημούσα Σύνοδος της Κωνσταντινουπόλεως, η οποία ανεγνώρισε και ανόρθωσε τη λησμονημένη  και παραμερισμένη από τους εικονομάχους Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδο. Αυτή η ενδημούσα Σύνοδος καθόρισε τη γιορτή της Ορθοδοξίας και αναστήλωσε, κατά το πνεύμα της Ζ΄ Οικουμενικής, ότι δηλαδή “η τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει”, την τιμητική προσκύνηση των Ιερών Εικόνων. Κάτω, όμως, από το σημαντικώτατο θέμα των Εικόνων βρίσκονται κι άλλα πολλά, που η καλή για την Εκκλησία έκβασή τους, έδινε αφορμή παλαιότερα να γιορτάζονται κι αυτά την ίδια Κυριακή της Ορθοδοξίας. Αυτά όλα αναφέρονται στο “Συνοδικόν της Ορθοδοξίας”,που βρίσκεται στο τριώδιο αλλά που δυστυχώς, πολύ λίγα αποσπάσματά του και σε λίγες εκκλησίες μας σήμερα διαβάζονται.

          Η Κυριακή της Ορθοδοξίας, θεσπίστηκε απ’ τους αγίους Πατέρες, για να στηρίζει τους πιστούς στην ορθόδοξη πίστη, να φωτίζει όλους όσοι αγωνίζονται τον πνευματικό      αγώνα, να τους φυλάγει από τις παλιές και σύγχρονες αιρέσεις και να τους δείχνει τη μόνη ορθή οδό που πρέπει ν’ ακολουθούν για να σωθούν. Κι αυτή η οδός είναι εκείνη, που απαρασάλευτα αιώνες τώρα βαδίζει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας κατά το: “ οι Προφήται ως είδον, οι Απόστολοι ως εδίδαξαν, η Εκκλησία ως παρέλαβεν, οι διδάσκαλοι ως εδογμάτισαν, η οικουμένη ως συμπεφρόνηκεν, η χάρις ως έλαμψεν, ο Χριστός ως εβράβευσεν....”.                          Το τροπάριον της Εορτής της Ορθοδοξίας, Ήχος Β΄                   Την άχραντον εικόνα σου προσκυνούμεν, αγαθέ, αιτούμενοι συγχώρησιν των                πταισμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός. Βουλήσει γαρ ηυδόκησας σαρκί ανελθείν εν τω Σταυρώ, ίνα ρύση ους έπλασας εκ της δουλείας του εχθρού. Όθεν ευχαρίστως βοώμεν σοι, χαρά επλήρωσας  τα πάντα ο Σωτήρ ημών, παραγενόμενος εις το σώσαι τον κόσμον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ανάσταση νεκρής για να κοινωνήσει

O αρχιμ. Βενέδικτος Πετράκης (†8 Σεπτεμβρίου 1961) ανέπτυξε μια θαυμαστή ποιμαντική δραστηριότητα στην Ι. Μητρόπολι Αιτωλοακαρνανίας κα...