Σάββατο, 24 Αυγούστου 2013

Τη αυτή ημέρα...


24 Αυγούστου, του Αγίου Εθνομάρτυρος και ιερομάρτυρος Κοσμά του Αιτωλού

Των Πανελλήνων ο Άγιος

          Απολυτίκιον  Ήχος δ΄ Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ εκουσίως…

          Τω ομοτίμω τοις σοφοίς αποστόλοις, ιερομάρτυρι Κοσμά τω γενναίω, οι ακριβώς επόμενοι ταις τούτου διδαχές, δεύτε και προσπέσωμεν, ευσεβείας εν πόθω, λύσιν εξαιτούμενοι, παθημάτων ποικίλων. Και γαρ πλουτούμεν τούτον ιατρόν, θερμόν προστάτην, και πρέσβυν ακοίμητον.

         
Η επίδραση των Διδαχών του στο νησί της Κεφαλληνίας

Από την «Ιστορία Κεφαλληνίας» του Λοβέρδου μεταφέρουμε μια μικρή χαρακτηριστική περικοπή: 

          «Η αυστηρότης του ήθους, η ευαγγελική απλότης των λόγων και η δύναμις των επιχειρημάτων του επέφεραν τοιαύτην μεταβολήν ηθών, ώστε πολέμιαι οικογένειαι εφαίνοντο συμβιούσαι αδελφικώς, ασπαζόμεναι αλλήλας και αιτούμεναι αμοιβαίως συγχώρησιν. Άνθρωποι διαπράξαντες βαρέα εγκλήματα εφαίνοντο κλαίοντες πικρώς τα αμαρτήματά των και πανταχόθεν προσερχόμενοι εις εξομολόγησιν. Γάμοι διαλελυμένοι από πολλών ετών πάλιν απεκαθίσταντο. Πόρναι εγκατέλειπον το αισχρόν αυτών έργον και επέστρεφον πλήρεις μετανοίας. Δεσποινίδες πλούσιαι και καλαί- ωραίες τα πολύτιμα αυτών κοσμήματα εδωρούντο τοις πτωχοίς ή τοις ναοίς. Δίκαι κατάπαυσαν. Κλοπιμαία επεστράφησαν. Ύβρεις συνεχωρήθησαν».

π. γ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: