Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

ΜΙΚΡΟΝ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, το Περιβόλι της Παναγίας

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΘΕΟΥ (Β΄)

          Ο σύγχρονος του Αγίου Αθανασίου όσιος Φιλόθεος ίδρυσεν εις τον τόπον  αυτόν το μοναστήριον του προ του 972 μ. Χ. Ολίγον αργότερον ο αυτοκράτωρ Νικηφόρος Βοτανειάτης προσέθεσε νέας οικοδομάς εις την μονήν και προσέφερε πολλά δώρα. Το 1540 ο ηγεμών του Καλετίου της Γεωργίας Λεόντιος και ο υιός του Αλέξανδρος ανεκαίνισαν ολόκληρον την μονήν και εμεγάλωσαν την τράπεζαν.
          Το 1734 ο ηγεμών της Βλαχίας Ιωάννης Γκίκας ώρισε με χρυσόβουλλον να χορηγώνται εις την  μονήν ετησίως 6. 600 νομίσματα, υπό τον όρον να αποστέλλεται κατ’  έτος εις την ηγεμονίαν του η δεξιά χειρ Ιωάννου του Χρυσοστόμου προς αγιασμόν. Το 1871 εκάησαν τα κτίρια της μονής, πλην του καθολικού ναού και τη βιβλιοθήκης, αλλά μετ’ ολίγον επανωκοδομήθησαν.
          Εις την μονήν Φιλοθέου παλαιότερον εμόνασαν ο εξ Αγιάς Βόλου Συμεών, ανυπόδητος και μονοχίτων, οι άγιοι Δομέτιος και Δαμιανός εξ Αγράφων, ο άγιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω, ο ιερομάρτυς Κοσμάς ο Αιτωλός κ. α.
          Η μονή αυτή ακολουθεί σήμερον   το κοινοβιακόν σύστημα ζωής. Αριθμεί ένα μεγάλο αριθμό μοναχών μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται ο σώφρων και λαμπρός προηγούμενος Ευγένιος, αλλά και ο γνωστός εις όλους μας προηγούμενος Εφραίμ ο Φιλοθεΐτης ο οποίος μεταφύτευσε τον αγιορειτικόν μοναχισμόν εις τον Νέον Κόσμον.
          Ο κεντρικός ναός τιμώμενος εις τον Ευαγγελισμόν της Θεοτόκου  ιδρύθη επί του καταπεσόντος ναού το 1746μκια ετοιχογραφήθη το 1752.
          Η βιβλιοθήκη της μονής περιέχει 250 χειρογράφους κώδικας, εκ των οποίων οι 54 επί περγαμηνής, 2 περγαμηνά ειλητάρια, περιέχοντα την Θ. Λειτουργίαν, και αρκετόν αριθμόν εντύπων.
          Μεταξύ των κειμηλίων σημειώνομεν: Την περίφημον εικόνα της Θεοτόκου, την επωνομαζομένην Γλυκοφιλούσαν. Λέγεται ότι αρχικώς ήτο κτήμα της Βικτωρίας, συζύγου του Πατρικίου Συμεών. Αυτός δε δια να την διασώσει από τους εικονομάχους, την έρριψεν εις την θάλασσαν και εκείνη έπλευσε κατά θαυμαστόν τρόπον έως τον λιμένα της μονής Φιλοθέου, από όπου την παρέλαβον οι μοναχοί. Σημειώνομεν επίσης τεμάχιον τιμίου Ξύλου, δώρον του αυτοκράτορος Νικηφόρου του Βοτανειάτου, λείψανα πολλών αγίων, άμφια, σταυρούς κ. α.

Π. Κ. ΧΡΗΣΤΟΥ, «ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ»- Ιδρ. Πατ. Μελετών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Τα όρια δεν είναι τιμωρία, αλλά "φράχτης" που προστατεύει τα παιδιά

Τι είναι τα όρια; Γιατί υπάρχουν; Ποια η διαφορά με την τιμωρία και  πώς βάζουμε όρια στη συμπεριφορά των παιδιών; Βάζοντας όρια ...