Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

ΠΡΟΣΕΥΧΗ Δι’όλα όσα αποβλέπουν εις την Σωτηρίαν

Αρχιμ.ΙΩΗΛ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Θεέ μου, πιστεύω εις Σε, πλήν δυναμωσέ μου την πίστιν.
Ελπίζω εις Σε, αλλά κάμε βεβαία την ελπίδα μου.
Σε αγαπώ, αλλά πολλαπλασίασε την προς Σε αγάπην μου.
Μετανοώ διά τας αμαρτίας μου, αλλά αύξησέ μου την μετάνοιαν.
Θεέ μου, Σε λατρεύω, διότι Εσύ είσαι η πρώτη μου αρχή.
Σε ποθώ, διότι Συ είσαι το έσχατον τέλος μου.
Σε ευχαριστώ, διότι Συ είσαι ο αιώνιος ευεργέτης μου.
Σε επικαλούμαι, διότι Συ είσαι ο μόνος  προστάτης μου.
Θεέ μου, ευδόκησον: Να με οδηγής με την σοφίαν Σου.
Να με παρηγορής με το ελεός Σου και Να με προστατεύης με την δυναμίν Σου.
Εις Σε αφιερώνω: Τας σκέψεις μου, τα λόγια μου, τα έργα μου, τας στενοχωρίας και θλίψεις μου.
Ώστε εις το εξής: Να μη σκέπτωμαι παρά μόνον Σε,
Να μην ομιλώ παρά μόνον διά Εσέ,
Να μην εργάζομαι παρά μόνον δια Σε και
Να μην στενοχωρούμαι παρά μόνον διά Σε.
Κύριε, ενίσχυσον την θέλησίν μου, ώστε να θέλω
Εκείνο που θέλεις Συ , διότι το θέλεις Συ και όσον το θέλεις Συ.
Σε παρακαλώ: Να φωτίσης τον νούν μου, Να κυριεύσης την θέλησίν μου, Να καθαρίσης το σώμα μου και Να αγιάσης την ψυχήν μου.
Θεέ μου, βοήθησέ με: Εις την εξιλέωσιν των περασμένων αμαρτιών μου.
Εις την διόρθωσιν των παθών, ελαττωμάτων που με κυρίευουν.
Και εις την εργασίαν των αρετών που ανήκουν εις την θέλησίν μου.
Γέμισε την καρδιά μου: Από επιθυμίαν προς τας αρετάς Σου,
Από μίσος, αποστροφήν προς τα ελαττώματά μου,
Από ζήλον υπέρ τον πλησίον μου.
Από περιφρόνησιν προς τον κόσμον.
Είθε Κύριε: Να ενθυμούμαι να είμαι πάντοτε Πειθαρχικός εις τους ανωτέρους μου, Συμπαθητικός προς τους κατωτέρους μου.
Πιστός εις τους φίλους μου και επιεικής εις τους εχθρούς μου.
Βοήθησόν με να νικήσω: Την ηδονήν διά μέσου της αυταπαρνήσεως.
Την φιλαργυρίαν διά μέσου της ελεημοσύνης.
Την οργήν δια μέσου της πραότητος και την χλιαρότητα διά μέσου του ζήλου της ευσεβείας.
Μη με αφήσης ποτέ να λησμονώ όπως ενώνω
Την προσοχήν εις τας προσευχάς μου,
Την εγκράτειαν εις τα γεύματά μου,
Την ακρίβεια εις τα καθήκοντά μου και την εμμονήν εις τας αποφάσεις μου.
Κύριε, έμπνευσόν μου την φροντίδα, ίνα έχω πάντοτε:
Συνείδησιν ευθείαν, εξωτερικήν εμφάνισιν σεμνήν, συνομιλίαν οικοδομητικήν και
συμπεριφοράν κοινωνικήν.
Είθε απαύστως να επιμελούμαι
Όπως υπερνικώ την φύσιν,
Όπως ακολουθώ την χάριν, όπως φυλάττω τον νόμον Σου και
Όπως καθιστώ εμαυτόν άξιον δια την σωτηρίαν.
Θεέ μου, δός μου να εννοήσω την σμικρότητα της γής,
Το μεγαλείον του Ουρανού, την βραχύτητα του χρόνου και το μάκρος της αιωνιότητος.
Κάμε με: Να ετοιμάζωμαι καθημερινώς διά τον θάνατον,
Να φοβούμαι την κρίσιν Σου,
Να αποφεύγω τον άδην και
Να επιτύχω εις το τέλος τον Παράδεισον,
Ινα δοξάζω, υμνώ και ευλογώ εις τους απείρους αιώνας το Μέγα και Πανάγιον ονομά Σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.  

Επιμέλεια του ενορίτου μας Νικολάου Βοϊνέσκου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ανάσταση νεκρής για να κοινωνήσει

O αρχιμ. Βενέδικτος Πετράκης (†8 Σεπτεμβρίου 1961) ανέπτυξε μια θαυμαστή ποιμαντική δραστηριότητα στην Ι. Μητρόπολι Αιτωλοακαρνανίας κα...