Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2014

Χριστός και νεότητα            
 «Τι θα γίνει με εκείνην την μερίδα της «κακής» νεότητος διά την κατάστασιν της οποίας δεν πταίουν μόνον οι γονείς, αλλά και άλλοι παράγοντες; Το κήρυγμα της Εκκλησίας δεν είναι κατηγορητήριον. Είναι έργον διακονίας και οικοδομής. Ημπορούμεν βεβαίως να αναζητήσωμεν τα αίτια και να τα θεραπεύσωμεν. Αλλά ο λόγος προς τους νέους είναι προσκλητήριον επιστροφής. Είναι γνωστοποίησις της αληθείας και αποκάλυψις της πραγματικής χαράς. Είναι πλησίασμα και αγάπη. Εάν η αγάπη των νέων προς την Εκκλησία έχει ψυχρανθή πρέπει να σπάσωμεν αυτούς τους πάγους, όλοι εμείς ως Εκκλησία. Οι αρχιερείς, οι ιερείς, όλοι οι κήρυκες του θ. λόγου, οι εκπαιδευτικοί και προ πάντων οι γονείς, όλοι όσοι σκεπτόμεθα χριστιανικά. Ας καταθέσωμεν ολίγον κόπον εις την επιστροφήν της νεότητος εις τον Χριστόν. Η φωνή του Κυρίου επαναλαμβάνεται «φέρετέ μοι αυτούς ώδε».

« Η Εκκλησία μιλάει στα νιάτα», ΑΝΘΙΜΟΥ Μητρ. Θεσσαλονίκης  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γιώργος Παπαθανασόπουλος, Η Βόρειος Ιρλανδία και η «Βόρειος Μακεδονία»

Η Βόρειος Ιρλανδία και η «Βόρειος Μακεδονία» Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου             Έναν από τους λαούς που θαυμάζω είναι ...