Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

Επέτειος εκλογής και χειροτονίας του Σεβ.κ.κ.Χρυστοστόμου


Ε­πί τη 9η ε­πε­τεί­ω α­πό την εις Ε­πί­σκο­πον χει­ρο­το­νί­α του, ο Σε­βα­σμιώ­τα­τος Μη­τροπο­λί­της Πα­τρών κ.κ. Χρυ­σό­στο­μος ε­τέ­λε­σε την περ. Πέ­μπτη 20 Φε­βρουα­ρί­ου 2014, Θεία Λει­τουρ­γί­α εις το πα­ρεκ­κλή­σιο της Αρ­χιε­πι­σκο­πής, Ά­γιο Ιω­άν­νη τον Θε­ο­λόγο.
Στο τέ­λος, ο Σε­βα­σμιώ­τα­τος τέ­λε­σε ε­πι­μνη­μό­συ­νη δέ­η­ση υ­πέρ α­να­παύ­σε­ως της ψυ­χής του Μα­κα­ρι­στού Αρ­χιε­πι­σκό­που Χρι­στο­δού­λου, του α­οι­δί­μου Μη­τροπο­λί­του  Μα­ντι­νεί­ας και Κυ­νου­ρί­ας κυ­ρούΘε­ο­κλή­του και των α­ει­μνή­στων ιε­ρέ­ων Ευ­θυ­μί­ου Σκλή­φα κατά σάρκα πατρός του και Γε­ωρ­γί­ου Ρέκ­κα εφημερίου του χωριού Λουκά Τριπόλεως.  
 Ο Κύ­ριος ας τον στη­ρί­ζει να τον φω­τί­ζει και ας του χα­ρί­ζει μα­κρο­η­μέ­ρευ­ση και υ­γεί­α, ώ­στε να συ­νε­χί­σει «απρο­σκό­πως» το πολ­λα­πλό και σπου­δαί­ο α­για­στι­κό ποι­μα­ντι­κό και λα­τρευ­τικό έρ­γο που ε­πι­τε­λεί στην το­πι­κή Εκ­κλη­σί­α των Πα­τρών.Αλέξανδρος Κολλιόπουλος

Εκδότης Εφημερίδος "Ο Εκκλησιολόγος"

Πηγή: http://anastasiosk.blogspot.gr/

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Να ζήσει πολλά χρόνια και να είναι πάντα άξιος.

Ο Θεός να του δίνει δύναμη.