Τρίτη, 3 Αυγούστου 2010

Ἡ Παναγία μας εἶναι ὁ μεγαλύτερος εὐεργέτης μας,


Μητροπολίτης Πατρῶν ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ἡ Παναγία μας εἶναι ὁ μεγαλύτερος εὐεργέτης μας, ὁ εὐεργέτης ὅλης της ἀνθρωπότητας, ἀφοῦ, ἔφερε στόν κόσμο τόν Θεό ὡς ἄνθρωπο, ἐγαλούχησε τόν Τροφέα πάσης τῆς κτίσεως καί τώρα πρεσβεύει ἀδιαλείπτως πρός Αὐτόν ὑπέρ ἡμῶν, ὥστε παρά τίς πολλές μας ἁμαρτίες, νά ἔχωμε τό μέγα ἔλεος τοῦ Κυρίου μας.

« Μετάδος οὖν πλουσίως παντί τῷ σῶ λαῶ καί τῷ κλήρω τούτῳ, τοῦ σοῦ ἐλέους καί τῶν σῶν χαρίτων ὦ Δέσποινα. Δός λύσιν τῶν κατεχόντων δεινῶν. Ὁρᾶς ὅσοις καί ὁποίοις κατατρυχόμεθα, καί ἰδίοις καί ἀλλοτρίοις, καί τοῖς ἔξωθεν καί τοῖς ἔνδοθεν. Πάντα τῇ σῇ δυνάμει μετασκεύασον ἐπί τό κρεῖττον, τούς μέν ἐντός καί ὁμοφύλους πρός ἀλλήλους ἐξημεροῦσα, τούς δέ θηρῶν ἀγρίων δίκην ἔξωθεν ἐπεμβαίνοντας ἀπελαύνουσα.

Ἀναμέτρησον τοῖς ἠμετέροις πάθεσι τήν σήν ἐπικουρείαν καί ἰατρείαν, νέμουσα καί ψυχαῖς καί σώμασι δαψιλῇ τήν χάριν, καί πρός ἅπαντα διαρκῆ. Κἄν μή χωρῶμεν, χωρητικωτέρους ἔργασαι, καί οὗτως ἐπιμέτρησον. Ἵνα τῇ σῇ χάριτι σωζώμενοί τε καί δυναμούμενοι, δοξάζωμεν τόν ἐκ σοῦ σαρκωθέντα προαιώνιον λόγον, σύν τῷ ἀνάρχω αὐτοῦ Πατρί καί τῷ ζωοποιῶ Πνεύματι, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς ἀτελευτήτους αἰώνας. Ἀμήν.», δηλαδή,

«Μετάδωσε λοιπόν πλούσια στόν λαό σου, καί τόν κλῆρο σου, τό ἔλεός σου καί τά χαρίσματά σου, ὦ Δέσποινα. Δῶσε λύση τῶν δεινῶν πού μᾶς κατέχουν. Βλέπεις ἀπό πόσα καί ποιά δεινά κατατρυχόμαστε, καί δικά μας καί ξένα, καί τά ἐξωτερικά καί τά ἐσωτερικά. Μετάτρεψέ τα μέ τήν δύναμή σου ὅλα πρός τό καλύτερο, τούς μέν εὑρισκομένους μέσα καί ὁμοφύλους ἐξημερώνοντας πρός ἀλλήλους, τούς δέ ἐπιτιθεμένους ἀπ’ ἔξω σάν ἄγρια θηρία ἀποκρούοντας. Φέρε τήν βοήθεια καί θεραπεία σου ὡς ἀντίμετρο στά πάθη μας, κατανέμοντας καί στίς ψυχές καί στά σώματα πλούσια τήν χάρη, καί πρός ὅλα διαρκῆ. Καί ἄν δέν τήν χωροῦμε, κᾶνε μας χωρητικωτέρους καί κανόνισε τό μέτρο κατά τέτοιον τρόπο, ὥστε, σωζώμενοι καί δυναμούμενοι ἀπό τήν χάρη σου, νά δοξάζωμε τόν προαιώνιο Λόγο πού σαρκώθηκε ἀπό σένα γιά μᾶς μαζί μέ τόν ἄναρχο Πατέρα του καί τό ζωοποιό Πνεῦμα, τώρα καί πάντοτε καί στούς ἀτελεύτητους αἰῶνες. Ἀμήν.»

(Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ)

[Απόσπασμα από την ομιλία του Μητροπολίτου Πατρών κ.Χρυσοτόμου στον Ι.Ν.Παντανάσσης]


1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Ο Σεβασμιώτατος πατρών είναι καλός γνώστης των πατερικών κειμένων και συχνά πυκνά μας ωφελεί με την παράθεσή τους. Ο θεός να τον έχει καλά και να πρεσβεύει και υπέρ υμών των αμαρτωλών.