Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

Τη αυτή ημέρα...ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣΣυναξάριον του Μηναίου:

«Τη αυτή ημέρα ανάμνησιν ποιούμεθα της από του Παραδείσου της τρυφής εξορίας του Πρωτοπλάστου Αδάμ.

Κόσμος γενάρχαις πικρά συνθρηνησάτω.
Βρώσει γλυκεία συμπεσών πεπτωκόσι.

Τη αφάτω σου ευσπλαχνία Χριστέ ο Θεός ημών, της τρυφής του Παραδείσου ημάς καταξίωσον, και ελέησον, ως μόνος φιλάνθρωπος.

Δόξα. ΄Ηχος πλ. β΄  Κυριακής της Τυρινής.
Σάββατο εσπέρας.
                                                                                                          Εξεβλήθη Αδάμ του Παραδείσου, δια της βρώσεως. Διό και καθεζόμενος απέναντι τούτου, ωδύρετο ολολύζων, ελεεινή τη φωνή, και έλεγεν: Οίμοι, τι πέπονθα ο τάλας εγώ! Μίαν εντολήν παρέβην την του Δεσπότου, και των αγαθών παντοίων εστέρημαι. Παράδεισε  αγιώτατε, ο δι’ εμέ πεφυτευμένος, και δια την Εύαν κεκλεισμένος, ικέτευε τω σε ποιήσαντι, καμέ πλάσαντι, όπως των σων ανθέων πλησθήσωμαι. Διό και προς αυτόν ο Σωτήρ, το εμόν πλάσμα ου θέλω απολέσθαι, αλλά βούλομαι τούτο σώζεσθαι και εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν, ότι τον  ερχόμενον προς με, ου μη εκβάλω έξω.

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Αποτελεί βιολογική ανάγκη της ψυχής η εσωτερική παρόρμηση την οποία αισθανόμαστε κάθε τόσο να την καθαρίζουμε από τις κηλίδες και τα βάρη τα οποία είτε με τη θέλησή μας, είτε όχι συσσωρεύονται επάνω της.
          Γι’ αυτό η Μ. Σαρακοστή, η οποία αρχίζει από αύριο, Καθαρά Δευτέρα, ως περίοδος εντατικότερης πνευματικής περισυλλογής και ψυχικής καθάρσεως, αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για το σκοπό αυτό.
          Ο Θεός, πάντοτε μεν και στην οιανδήποτε εποχή και ώρα, ιδιαίτερα όμως κατά τις ημέρες της Μ. Σαρακοστής, μας αναμένει με ανοιχτή την αγκαλιά, για να μας δεχτεί κοντά Του, για να μας ξεκουράσει ψυχικά από το βάρος των παραστρατημάτων μας και των λαθών μας. Διότι μας υπόσχεται ρητά ότι θα  μας αναπαύσει και θα μας συγχωρήσει.
          Μας θέτει όμως ένα και μόνο όρο: Να συγχωρήσουμε κι εμείς όσους μας  έχουν αδικήσει και μας έκαναν κάποιο κακό. Τότε και Εκείνος θα συγχωρήσει και οποιαδήποτε αμαρτήματα έχουμε διαπράξει εναντίον Του. Το διαβεβαίωσε ο ίδιος κατηγορηματικά: «Εάν γαρ αφήτε τοις ανθρώποις τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και υμίν ο πατήρ υμών ο ουράνιος».

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

«Νηστεύεις; Δείξον μοι τούτο δι’ αυτών των έργων: Εάν ίδης πτωχόν βοήθησέ τον. Εάν ίδης εχθρόν σου, να συμφιλιωθείς με αυτόν. Εάν ίδης φίλον σου να ευδοκιμεί, μη τον φθονήσεις. Εάν ίδης γυναίκα όμορφην εις τον δρόμον, προσπέρασε και μη την προσέξεις. Ας μη νηστεύει δηλαδή μόνο το στόμα, αλλά και τα μάτια, και η ακοή και τα πόδια και όλα τα μέλη του σώματός μας».Δεν υπάρχουν σχόλια: