Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015

Παράκληση στους φίλους του Θεού

Οσία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών

Τιμήσωμεν  πάντες χαρμονικώς άσμασιν ενθέοις, Φιλοθέην χρεωστικώς, Οσίων αγλάισμα και κλέος των Αθηνών, βλαστος και καύχημα.
Οσία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών

Ρωμαλαίαν την φρόνησιν, τον αρχαίον δράκοντα κατεπάλαισας , την ψυχήν σου δε πανάσπιλον, των παθών  ετήρησας πανεύφημε.

Οσία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών

Έμπλησον χαράς τας καρδίας των τιμώντων σε, Παρθενομήτωρ σου δεόμεθα, η την χαράν, Θεομακάριστε, κυήσασα.

Οσία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών

Χαίροις των Οσίων, η καλλονή, χαίροις παρθενίας το υπόδειγμα το λαμπρόν, Μήτερ Φιλοθέη, ομόσκηνε Αγγέλων , Οσίων και δικαίων, κλέος υπάρχουσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η νέα σπορά

Ήδη από την 1η Σεπτεμβρίου άρχισε το νέο Εκκλησιαστικό έτος. Παράλληλα με τη φυσική καλλιέργεια των αγρών, που αρχίζει την εποχή αυτή,...