Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

Σχέση δημόσιων λειτουργών με το δημόσιο ταμείο
 Από τον λόγο του Ιωάννη Καποδίστρια προς την Δ΄ Συνέλευση στο Άργος, στις 4 Αυγούστου 1829

          «….. Δια τον αυτόν τούτον τον λόγον θέλομεν αποφύγει και ήδη το να δεχθώμεν την προσδιοριζομένην ποσότητα δια τα έξοδα του αρχηγού της επικρατείας, απεχόμενοι, εφ’  όσον τα ιδιαίτερα μας χρηματικά μέσα μας εξαρκούσιν, από του να εγγίσωμεν μέχρι και οβολού τα δημόσια χρήματα προς ιδίαν ημών χρήσιν. Οψέποτε, δε, βιασθώμεν εις τούτο, εξαντληθέντων διόλου των ιδιαιτέρων ημών πόρων, τότε θέλομεν καταφύγει εις το δημόσιον ταμείον, πλην μόνον δια τα έξοδα, όσα απαιτεί η εκτέλεσις των καθηκόντων μας.
          Αλλά προς τούτο, καθώς μετεχειρίσθημεν άχρι τούδε, απαραλλάκτως θέλομεν μεταχειρισθεί και εις το εξής ακριβεστάτην οικονομίαν, καθότι αποστρεφόμεθα το να προμηθεύωμεν ημάς αυτούς τας αναπαύσεις του βίου, αι οποίαι προϋποθέτουσι την ευπορίαν, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων, περικυκλωμένοι από πλήθος ολόκληρον ανθρώπων βεβυθισμένων εις την εσχάτην αμηχανίαν. Τα αισθήματα ταύτα τα συναισθάνεστε, κύριοι, και σεις οι ίδιοι, και το απεδείξατε εμπράκτως εκτελούντες αμισθί τα καθήκοντα των πληρεξουσίων του έθνους.
          Ελπίζομεν ότι όσοι εξ υμών μεθέξωσι μετά της κυβερνήσεως εις την προσωρινήν διοίκησιν, καθώς και οι λοιποί των πολιτών, όσοι προσκληθώσιν επί τούτω, θέλουν γνωρίσει μεθ’ ημών, ότι εις τας παρούσας περιστάσεις οι εν δημοσίοις υπουργήμασιν δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουν μισθούς αναλόγους με τον βαθμόν του υψηλού υπουργήματος των και με τας εκδουλεύσεις των, αλλ’ ότι οι μισθοί ούτοι πρέπει να αναλογούν ακριβώς με τα χρηματικά  μέσα, τα οποία έχει η κυβέρνησις εις την  εξουσίαν της…».
          Σήμερα έχουμε τέτοιους άρχοντες;
          Αν και φαντάζει ουτοπία, αξίζει να ενταχθεί στα ζητούμενα. Εξ άλλου σε κάτι τέτοιους «ανόητους»  οφείλουμε την επιβίωση των λαών.

          Γ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Τα όρια δεν είναι τιμωρία, αλλά "φράχτης" που προστατεύει τα παιδιά

Τι είναι τα όρια; Γιατί υπάρχουν; Ποια η διαφορά με την τιμωρία και  πώς βάζουμε όρια στη συμπεριφορά των παιδιών; Βάζοντας όρια ...