Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2010

Πολυδύναμες οικιστικές μονάδες στην Αχαΐα (β)


Ανδρέας Β. Γαλάνης
Επιχειρησιακός Ερευνητής


Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην ενδοχώρα και τις πόλεις προτείνουµε προς µελέτη ορισµένες περιοχές της Αχαΐας οι οποίες βάσει των χαρακτηριστικών τους προσφέρονται για να δηµιουργηθούν µικρές πολυδύναµες οικιστικές µονάδες (µε 2.000 κατοικίες εκάστη), εξοπλισµένες µε ένα πλέγµα βασικών υπηρεσιών και υποδοµών, ικανές να στηρίξουν και να ενισχύσουν τους υφιστάµενους οικισµούς της ενδοχώρας και παράλληλα να προστατεύσουν τις πλησιέστερες αστικές ζώνες από κάθε δυσµενή εξάπλωση.

Οι προς µελέτη περιοχές επιλέγηκαν µε βάση τα ακόλουθα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που διαθέτουν :

1. Η γεωγραφική θέση της περιοχής ανήκει στην αγροτική ενδοχώρα, διαθέτει πεδινές εκτάσεις και ευρίσκεται σε ικανή απόσταση από αστικά κέντρα.

2. Τα υδάτινα αποθέµατα (ποτάµια, λίµνες, φράγµατα) είναι επαρκή για την ανάπτυξη µιας νέας οικιστικής µονάδας.

3. Οι παραγωγικές δυνατότητες της περιοχής µπορούν να διαµορφώσουν προοπτικές ανάπτυξης και να ανακόψουν το µεταναστευτικό ρεύµα.

4. Τα φυσικά και πολιτιστικά µνηµεία της περιοχής προσφέρουν σηµαντικές δυνατότητες αξιοποίησης.

5. Υπάρχει αστικό κέντρο στη θαλάσσια ζώνη µε το οποίο η νέα οικιστική µονάδα µπορεί να δηµιουργήσει ένα «δίπολο» συνεργασίας και ανάπτυξης.

Σκοπιµότητα της Πρότασης


Ισόρροπη ανάπτυξη Αγροτικών, Δασικών και Αστικών περιοχών µε σεβασµό στην οικονοµία της φύσης. Το µοντέλο συγκεντρωτικών, πυκνοδοµηµένων και µηχανοκρατούµενων πόλεων είναι αντιπαραγωγικό.

Αναζωογόνηση του τοπικού κοινωνικού ιστού και περιφερειοποίηση των οικονοµιών µε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων &υπηρεσιών. Εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων παραγωγής-µεταποίησης-προώθησης.

Σύζευξη πολεοδοµικού, συγκοινωνιακού, τεχνολογικού, τουριστικού και παραγωγικού τοµέα.

Αειφόρος ανάπτυξη µε µεγάλο βαθµό αυτάρκειας σε επίπεδο νοικοκυριού, οικισµού και επαρχίας, για είδη πρώτης ανάγκης. Εξοικονόµηση ενέργειας µέσω ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, οικολογικής δόµησης, κοµποστοποίησης, ανακύκλωσης αποβλήτων κ.ά.

Ενίσχυση της οικοδοµικής δραστηριότητας και των δηµόσιων έργων µε συνεργασία Δηµόσιου & Ιδιωτικού τοµέα (ΣΔΙΤ).

Δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης αξιοποιώντας τα πλεονεκτήµατα της ελληνικής ενδοχώρας για παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής αξίας.

Εφαρµογή του συνδυασµένου πολεοδοµικού - συγκοινωνιακού σχεδιασµού για µια βιώσιµη ανάπτυξη των οικιστικών ζωνών και των µεταφορών.

Παροχή δικτύων πολύπλευρης πληροφόρησης, συναλλαγών, επικοινωνίας, συγκοινωνίας και παροχής πρώτων αναγκών.

Ανάπτυξη της τοπικής συγκοινωνίας µε ευέλικτες διαδροµές που ευνοούν την κινητικότητα του πληθυσµού και την κοινωνική συνοχή. Σχεδιασµός συνδυασµένων µεταφορών για εύκολη πρόσβαση σε αστικές περιοχές.

Ανάδειξη των τοπικών πολιτιστικών στοιχείων και δηµιουργία κέντρων εµπορίου, πολιτισµού και αναψυχής έτσι ώστε η ποιότητα ζωής των κατοίκων της υπαίθρου να µην υπολείπεται της ποιότητας ζωής των αστικών κέντρων.

Οικολογική Δόµηση µε εφαρµογή Βιοκλιµατικής Αρχιτεκτονικής και µε στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας για πολλαπλές χρήσεις.

Μεταφορά τεχνογνωσίας σε επαγγελµατίες αγρότες µε εφαρµογές καινοτοµίας, πιλοτικές καλλιέργειες, πειραµατικούς αγρούς, θερµοκοιτίδες εκτροφών και καλλιεργειών, εκπαίδευση πάνω στο χώρο (on job training), διαδικασίες µαθητείας, επισκέψεις µελέτης (study visit) σε επιλεγµένες µονάδες, κ.ά.

Ίδρυση αγροτικών σχολείων και ερευνητικών κέντρων. Προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης/κατάρτισης. Πρόσβαση στη γνώση χωρίς γεωγραφικούς περιορισµούς.

Σύνδεση της εκπαιδευτικής κοινότητας µε τους χώρους παραγωγής. Εξοικείωση των µαθητών µε τα στάδια παραγωγής, µεταποίησης & προώθησης των προϊόντων.

Περιορισµός του «χάσµατος» στη διάδοση της ψηφιακής τεχνολογίας µεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών.

Δηµιουργία Βιοτεχνικών πάρκων µε πρότυπες Βιοτεχνικές Μονάδες από ελαιοτριβεία, τυροκοµεία, οινοποιεία, σφαγείο, µελισσοκοµικό εργαστήριο κ.ά.

Προώθηση σύγχρονων εταιρικών σχηµάτων µε καθετοποιηµένες µονάδες από οµάδες παραγωγών & µε προτεραιότητα στα βιολογικά & πιστοποιηµένα προϊόντα.

Προβολή των τοπικών προϊόντων και του γαστρονοµικού πολιτισµού της περιοχής από ΜΜΜ, τοπικούς φορείς και πιστοποιηµένα καταστήµατα εστίασης.

Ανάδειξη του αγροτουρισµού ως πρωτεύοντος στοιχείου του θεµατικού τουρισµού.

Σύνδεση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς µε την παραγωγική και γαστρονοµική µας παράδοση δηµιουργώντας Μουσεία Αγροτικών Προϊόντων.


Δεν υπάρχουν σχόλια: