Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Καλή καί εὐλογημένη χρονιά!

Μητρ.Πατρών ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Εἶναι ἀλήθεια, ὅτι τὸ ἔργο τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ, στίς ἡμέρες μας, εἶναι δυσκολώτερο ἀπὸ ἄλλες ἐποχές. Ὅμως μὴ λησμονῆτε, ὅτι ἡ δυσχέρεια εἶναι τὸ ἔναυσμα τοῦ ἡρωισμοῦ. Ἡ κοινωνία μας σήμερα καὶ δὴ ἡ ἑλληνικὴ ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἥρωες.
Ἂς ἀγωνιστοῦμε, ὅλοι νὰ βοηθήσωμε τὰ παιδιά μας, νὰ βροῦν καὶ νὰ ἀξιοποιήσουν τὴν δυνατότητα τῆς ἐλευθερίας, ποὺ εἶναι δῶρο Θεοῦ, ὥστε ἐλεύθερα καὶ ὑπεύθυνα νὰ κάνουν τὶς ἐπιλογές τους, ὅπως ὑπαγορεύει ἡ ψυχὴ, ἡ ὁποία ὅσο καὶ ἂν τὸ ἀμφισβητεῖ, ἐν πολλοῖς, ἡ σύγχρονη δυστυχῶς μονομερὴς ἐκπαίδευση, ἔχει θεία τὴν καταγωγὴ καὶ γιὰ τοῦτο εἶναι θεονοσταλγικὴ καὶ θεοπόθητη.
Μὲ ἀγάπη πατρικὴ ἀπευθυνόμενος στοὺς Ἐκπαιδευτικούς μας, τοὺς διαβεβαιῶ, ὅτι εἴμαστε κοντά τους μὲ τὴν προσευχή μας καὶ μὲ ὅλη τὴν δύναμη τῆς ψυχῆς μας, συμπαραστάτες καὶ συγκυρηναῖοι στὸ δύσκολο καὶ εὐθυνοφόρο ἔργο τους.
Μὲ τὴν ἀγωνία γιὰ τὴν πορεία τῶν παιδιῶν μας καὶ τῆς κοινωνίας μας γενικώτερα, τοὺς παρακαλοῦμε, νὰ συνεχίσουν, νὰ κάνουν ἐν ἀγάπῃ, κατάθεση ψυχῆς, προσφέροντας τὴν ἀλήθεια στὰ παιδιὰ γιὰ τὸν Θεὸ καὶ τὸν ἄνθρωπο. Νὰ κάνουν αὐτὴ τὴν ὑπέρβαση, ποὺ τόσο ἔχει ἀνάγκη ἡ κοινωνία μας, ἀφήνοντας πίσω ὅ,τι κρατάει τὸν ἄνθρωπο ριζωμένο στὰ γήινα καὶ πεζά, ἀπὸ τὰ ὁποῖα πλέον κορέστηκε καὶ ἔπαθε ἀνία.
Τοὺς παρακαλοῦμε, νὰ ὑψώσουν τεῖχος στὸν σύγχρονο ὁδοστρωτῆρα, ἂν ἐπιθυμοῦν νὰ δοῦν ἕνα καλύτερο αὔριο σ’ αὐτὸ τὸν τόπο.
Ὑπάρχουν οἱ ἀθάνατες ἀξίες, ποὺ ἔχουν διαχρονικὴ ἰσχύ. Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὸ γνωρίζουμε αὐτὸ πολὺ καλά. Ἄς μὴ ἐπιτρέψομε ἄλλα δεινὰ καὶ σκοτάδια στὸν τόπο μας.
Μὲ τὴν βεβαιότητα τῆς ἀπὸ καρδίας θυσιαστικῆς προσφορᾶς τῶν Δασκάλων μας στὴν ὑπόθεση τῆς οὐσιαστικῆς καὶ θεανθρώπινης παιδείας, τοὺς εὐχόμεθα νὰ ἔχουν ὑγεία καὶ δύναμη στὸ ἔργο τους, ὥστε κάθε ἡμέρα νὰ γίνωνται

Χριστοφόρων οἰκοδόμοι ναῶν
ἀθλητῶν οὐρανίων ἐπιμεληταί.

·        Στοὺς Μαθητάς ὅλων τῶν βαθμίδων τῆς Ἐκπαιδεύσεως ἀπευθυνόμεθα μὲ πολλὴ ἀγάπη καὶ τοὺς διαβεβαιοῦμε, ὅτι τούς ἔχομε στή σκέψη καί στήν καρδιά μας καί προσβλέπωμε σ’ αὐτούς μὲ χρηστὲς ἐλπίδες γιὰ τὸ μέλλον τῆς κοινωνίας μας.
Μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ πρόοδός τους, ἡ ἐπιτυχία τους στὴ ζωὴ, ἡ σύνολη ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότητός τους.
Τοὺς διαβεβαιοῦμε, ὅτι δὲν ὑπάρχει γιὰ μᾶς τίποτε πολυτιμότερο ἀπὸ τὴν ψυχή τους.
Παιδιά μου, ἀξιοποιεῖστε τὸν χρόνο τῶν σπουδῶν σας, ὥστε νὰ προσλάβετε ὅ,τι καλύτερο καὶ ὑψηλότερο πνευματικὰ γιὰ τὸ μέλλον σας. Λάβετε ὑπ’ ὄψη σας, ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι μόνο σῶμα, ἀλλὰ εἶναι καὶ πνεῦμα.
Ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς τύχης, ἀλλὰ δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, μὲ ὅλες τὶς προεκτάσεις ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ αὐτὴ τὴ Θεανθρώπινη σχέση.
Ἡ Ἐκκλησία σᾶς ἀγκαλιάζει μὲ ὅλη της τὴν ἀγάπη, εἶναι ἡ στοργική σας μητέρα καὶ τὸ δικό σας σπίτι. Προσεύχεται γιὰ σᾶς, ὑπάρχει γιὰ σᾶς, θυσιάζεται γιὰ σᾶς, σᾶς περιμένει καὶ εὔχεται νὰ ἔχετε ὑγεία καὶ καλὴ πρόοδο στὰ μαθήματα καὶ στὴ ζωή σας.

Καλή καί εὐλογημένη χρονιά

Δεν υπάρχουν σχόλια: