Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012

Ποιος είσαι Κύριε;

-Εγώ είμι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμοί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλλ’ έξει το φως της ζωής» . (Ιωάν. 8,12).

-Εγώ είμι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Ουδείς έρχεται προς τον πατέρα ει μη δι’ εμού..» (Ιωάν. 14,6).

- Εγώ είμι ο ποιμήν ο καλός, ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων» ( Ιωάν.

10,11).
-Εγώ είμι η ανάστασις και η ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ καν
αποθάνη, ζήσεται και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα» ( Ιωάν. 11, 25-26).

-Εγώ είμι η άμπελος η αληθινή, και ο πατήρ μου ο γεωργός έστι. Παν κλίμα εν εμοί μη φέρον καρπόν, αίρει αυτό, και παν τον καρπόν φέρον, καθαίρει αυτό, ίνα πλείονα καρπόν φέρει»( Ιωάν. 15, 1-2).

- Εγώ είμι η θύρα. Δι’ εμού εάν τις εισέλθη σωθήσεται και εισελεύσεται και εξελεύσεται και νομήν ευρησει» ( Ιωά. 10,9).

-Εγώ είμι η άμπελος, υμείς τα κλίματα. Ο μένων εν εμοί καγώ εν αυτώ. Ούτος  φέρει καρπόν πολύν, ότι χωρίς εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν» Ιωάν. 15,5).

- Δεύτε προς με πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι καγώ αναπαύσω υμάς» ( Ματθ. 11,29-30).

- Μάθετε απ’ εμού, ότι πράος είμι και ταπεινός τη καρδία, και ευρύσετε ανάπαυσιν ταις ψυχαίς υμών. Ο γάρ ζυγός μου χρηστός και το φορτίον μου ελαφρόν έστιν»( Ματθ. 11,29-30).

-Εί τις θέλει οπίσω μου έρχεσθαι, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού καθ’ ημέραν και ακολουθείτω μοι. Ος γάρ αν θέλη την ψυχήν αυτού σώσαι, απολέσει αυτήν. Ος δ’ αν απολέση την ψυχήν αυτού ένεκεν εμού, ούτος σώσει αυτήν» ( Λουκ. 9,23-24).

- Εάν γάρ αφήτε τοις ανθρώποις τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και υμίν ο πατήρ ημών ο ουράνιος. Εάν δε μη αφήτε τοις ανθρώποις τα παραπτώματα αυτών ,ουδέ ο πατήρ υμών αφήσει τα παραπτώματα υμών» ( Ματθ. 6,14-15».

-Αυτός γάρ ο πατήρ φιλεί υμάς, ότι υμείς εμέ
 πεφιλήκατε» ( Ιωάν. 16,27).

π.γ.στ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: