Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

Η ζωή ως αγάπη
«Μη μισήσεις τον αμαρτωλόν. 
Πάντες γαρ εσμέν υπεύθυνοι. 
Και εάν διά τον Θεόν κινείσαι κατ’ αυτού,
 κλάυσον υπέρ αυτού.
 Και γιατί μισείς αυτόν; 
Τας αμαρτίας αυτού, 
μισήσεις και εύξαι υπέρ αυτού, 
ίνα ομοιωθείς τω Χριστώ,
 όστις ουκ ηγανάκτει κατά των αμαρτωλών, 
αλλά υπερηύχετο».
      
            (Αββά Ισαάκ Σύρου, Λόγος 23)

Δεν υπάρχουν σχόλια: