Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012

Χαίροις Μάρτυς Δημήτριε!
Χαίρε ο μέγας εν θαυμασίοις
Χαίρε ο μείζων εν τεραστίοις
Χαίρε πολιούχος ημών συμπαθέστατος
Χαίρε αντιλήπτωρ πιστών αληθέστατος
Χαίρε ότι καταβέβληκας των εχθρών τας στρατιάς
Χαίρε ότι χαράς έπλησας του λαού σου τας ψυχάς.
Χαίρε Θεσσαλονίκης αρραγέστατον τείχος
Χαίρε Μακεδονίας παμφαέστατος λύχνος
Χαίρε εχθρών απείργων τας φάλαγγας
Χαίρε πιστοίς βραβεύων τας χάριτας
Χαίρε του Νέστορος οδός προς άθλους
Χαίρε βολίς προς εχθρούς αοράτους.

Χαίροις Μάρτυς Δημήτριε.

Κήρυξ ων αληθείας , τον του ψεύδους εργάτην , 
κατήσχυνας Δημήτριε Μάρτυς* ένθεν τη του 
δυσσεβούς βουλή, θανατωθήναι εκρίθης μακάριε ,
και προς ζωήν αιώνιον , ανέδραμες ένθους κραυγάζων,

Αλληλούια

Λογχευθείς σου το σώμα , ώφθης σύμμορφος Μάρτυς , 
Χριστού του την πλευράν λογχευθέντος* εντεύθεν μύρου
θείου πηγή , η νηγείσα σου πλευρά αναδέδεικται , οσμήν 
την θείαν πνεόντος , εις ευφροσύνη των βοώντων*

Χαίρε το μύρον της αφθαρσίας
Χαίρε το κράτος της αληθείας
Χαίρε μυριπνόων ανθεών απόσταγμα
Χαίρε νικηφόρων καμάτων υπόδειγμα
Χαίρε ότι εξεικόνισας πάθον το ζωοποιόν
Χαίρε ότι μύρον έβλυσας εκ πλευράς σου ιερόν
Χαίρε μέλι , κηρίον και τρυφή αμβροσίας
Χαίρε μάννα και νέκταρ και σταγών αφθαρσίας
Χαίρε φυτόν Εδέμ αμαράντινον
Χαίρε της γης απάσης εξάκουστον
Χαίρε ψυχών αληθής ευωδία
Χαίρε πολλών ασθενών θεραπεία

Χαίροις Μάρτυς Δημήτριε.

Μύρου σου Μυροβλύτα , τα πανέυοσμα ρείθρα , 
εξέπληττον πιστών τας καρδίας* νυν δε η αγία σου σορός,
καθαγιάζει ημάς θεία χάριτι , ήτις εκ Δυσμών δέδοται , τη πόλει σου φαιδρώς βοώση*

Αλληλούια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γιατί η σύγχρονη οικογένεια δεν φέρνει ευτυχία (Κωνσταντίνος Γανωτής)

Η σύγχρονη οικογένεια είναι μια βασανισμένη οικογένεια. Γεύεται πολλές πίκρες και λίγες χαρές. Όταν γνωρίζονται δυο νέοι και νιώθουν ν...