Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014

Χαίροις, Πάτερ Αλέξιε
 Η εικόνα του Αγίου Αλεξίου 
στο τέμπλο του Καθολικού στην Αγία Λαύρα
17-3-2014

Ουρανίω φωνή σε φανεροί ο Δεσπότης και  Άνθρωπον οικείον καλεί σε, και άπαντες οι εν τω ναώ εξέστησαν ακούσαντες τα παράδοξα, και σπεύσαντες ανεύρον σε, εκβοώντες σοι εκ πόθου: 

Χαίρε, ο πλούτος της ακτησίας.
Χαίρε, ο λύχνος της αυλίας.
Χαίρε, των αύλων αγγέλων εφάμιλλε.
Χαίρε, των ενθέων χαρίτων ανάπλεε
Χαίρε, κλήσιν θεοβρόντητον δεδεγμένος εμφανώς
Χαίρε, χάριν θεοβράβευτον ο παρέχων δαψιλώς.
Χαίρε, ότι θεόθεν επεγνώσθης τοις πάσι
Χαίρε, ότι τη όψει θεοσδότως αστράπτεις.
Χαίρε, Θεού ουράνιε Άνθρωπε
Χαίρε, εχθρού αντίπαλε κράτιστε.
Χαίρε, δι’ου βασιλεύς εξεπλάγη
Χαίρε, προς ον ο Πατριάρχης κραυγάζει

Χαίροις, Πάτερ Αλέξιε

 Η κάρα του Αγίου Αλεξίου 
17-3-2014


Ω θεόληπτε πάτερ, Άνθρωπε του Κυρίου, Αλέξιε και γνήσιε φίλε'
φιλίας με ρύσαι των παθών, και τον νουν μου τω θείω φόβω ίθυνον προς εργασίαν κρείττονα, ως αν εν μετανοία ψάλλω:

Αλληλούια


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Τι φταίει, Γέροντα, που θυμώνω με το παραμικρό…

–Γέροντα, εγώ νομίζω ότι δεν θυμώνω, αλλά απλώς νευριάζω. –Πώς γίνεται αυτό, βρε παιδί; Αν νευριάζης, πρέπει να εξετάσης να δης μήπως...