Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2009

O Άγιος Συμεών ο Δίκαιος

Ὁ Συμεὼν ἦταν ἄνθρωπος δίκαιος καὶ εὐλαβής, «προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ Ἰσραήλ». Ἦταν ἄνθρωπος κατὰ τὴν φύση, ἀλλὰ στὴν ἀρετὴ ἄγγελος, ἄνθρωπος συναναστρεφόμενος μὲ ἀνθρώπους, ἀλλὰ συμπολιτευόμενος μὲ ἀγγέλους. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα τοῦ εἶχε ἀποκαλύψει ὅτι δὲν θὰ πεθάνει προτοῦ ἀξιωθεῖ νὰ δεῖ τὸν Χριστὸ καὶ νὰ Τὸν κρατήσει στὴν ἀγκαλιά του.
Ἡ Θεοτόκος κατὰ τὸν Ἅγιο Ἀθανάσιο, τοῦ εἶπε: «Δέξαι γεραρώτατε ἄνθρωπε, τὸν πρὸς σὲ μᾶλλον ἢ πρὸς ἐμὲ τὴν τεκοῦσαν νῦν ἐπειγόμενον. Δέξαι τὸν σὲ ποθοῦντα μᾶλλον ἢ Ἰωσήφ. Δέξαι τὸν δευτέραν τῆς σῆς φιλίας τὴν πρὸς ἐμὲ τὴν μητέραν στοργήν, ὡς ἔοικε λογιζόμενον. Δέξαι, καί, ὡς βούλει, τοῦ ποθουμένου καταπόλαυε». Καὶ ἀμέσως μετὰ ἀπέθεσε στὰ χέρια τοῦ Πρεσβύτου Συμεὼν τὸν Κύριο.


Ὁ Συμεὼν «σκιρτᾷ καὶ ἀγγαλιά, καὶ λαμπρὰ καὶ διαπρυσίω φωνὴ περὶ αὐτοῦ ἀνακέκραγε λέγων, οὗτος ἐστιν ὁ ὧν καὶ προῶν καὶ ἀεὶ τῷ Πατρὶ συμπαρῶν, ὁμοούσιος, ὁμόθρονος, ὁμόδοξος, ὁμοδύναμος, ἰσοδύναμος, παντοδύναμος, ἄναρχος, ἄκτιστος, ἀναλλοίωτος, ἀπερίγραπτος, ἀόρατος, ἄρρητος, ἀκατάληπτος, ἀψηλάφητος, ἀκατανόητος, ἀτέκμαρτος. Οὗτός ἐστι τῆς πατρικῆς δόξης τὸ ἀπαύγασμα, οὗτος ἐστιν ὁ χαρακτὴρ τῆς πάντως συστάσεως, τοῦτο τὸ φῶς τῶν φώτων, ἐκ πατρικῶν ἀνατέλλον κόλπων».
«Εἶδε δὲ ὁ Συμεὼν καὶ τὸν Δεσπότην ἐπέγνω καὶ τὴν ἐαυτοῦ ἀπόλυσιν. Τί λέγων; Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλον σου δέσποτα κατὰ τὸ ρῆμα σου ἐν εἰρήνῃ, ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου, ἐπειδὴ προώρισε πρὸ τῶν αἰώνων ὁ νῦν γαλακτοτροφούμενος, ὁ ὑπὸ τῶν χειρῶν μου βασταζόμενος τοῦ μὴ ἰδεὶν μὲ θάνατον πρὶν ἰδῶ τὸν Χριστὸν Κυρίου».


Ὁ Συμεὼν προεῖπε στὴ Θεοτόκο ὅσες ἔμελλε νὰ ὑποστεῖ πικρίες καὶ ὅτι ὁ Κύριος θὰ ἦταν «εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον». Στὸ σημεῖο αὐτὸ γράφει ὁ Ἅγιος Ἀμφιλόχιος, Ἐπίσκοπος Ἰκονίου: «Τοῦ Συμεῶνος εἰρηκότος περὶ τοῦ Κυρίου εἰς ἐξάκουστον τῶν παρθενικῶν ἀκοῶν τό, ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραὴλ καί, ἠγανάκτησεν εἰκὸς ἡ μήτηρ τοῦ Κυρίου κατὰ τοῦ Συμεῶνος λέγουσα πρὸς αὐτόν, Οὐκ οἶδᾳς τί διαγορεύεις ἄνθρωπε. Ἐπὶ τὸν Χριστὸν σκυθρωπὰ καταγγέλλεις; Οὐκ οἶδᾳς τὴν σύλληψιν τοῦ παιδῖου καὶ ὡς περὶ κοινοῦ τόκου σημεῖον ἀντιλογίας μηνύεις. Οὐδεμία πτῶσις ἐν αὐτῷ, ὕψωσις δὲ πολλὴ καὶ συγκατάβασις τοὶς εὐεργετουμένοις. Τί οὒν οὐκ εὐλογεῖς φάσκων, ἰδοὺ οὗτος κεῖται οὐκ εἰς πτῶσιν, ἀλλ’ εἰς ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραήλ, διὰ τί δὲ καὶ λέγεις σημεῖον ἀντιλεγόμενον; Ὁ δὲ Συμεὼν πρὸς τὴν παρθένον, ἀρκεῖ σοί, παρθένε, τὸ μητέρα σὲ κληθήναι, ἱκανὸν σοὶ τὸ τροφὸν εὐρεθήναι τοῦ τρέφοντος τὸν κόσμον, μέγα σοὶ τὸ σαρκὶ βαστᾶσαι τὸν τὰ πάντα βαστάζοντα. Ὁ ἐν σοῖ νῦν Χριστὸς κατοικήσας καὶ ἐν ἐμοὶ νῦν ὁ αὐτὸς τὰ περὶ αὐτοῦ λαληθήναι παρεσκεύασεν ὅτι οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν τῶν ἀπίστων Ἰουδαίων, εἰς ἀνάστασιν δὲ τῶν πιστευόντων ἐθνῶν… σημεῖον ἀντιλεγόμενον τὸν σταυρὸν προσαγορεύσας».
Ὁ Συμεὼν ὁ Θεοδόχος κοιμήθηκε εἰρηνικά. Ἡ Σύναξή του ἐτελεῖτο, μαζὶ μὲ τῆς Προφήτιδος Ἄννας στὸ Ἀποστολεῖο Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, ποὺ ἦταν παρεκκλήσιο τοῦ ναοῦ τῆς Θεοτόκου Εὐουρανιωτίσσης.


Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Τὸν Ὕπερθεον Λόγον σάρκα γενόμενον,
ἐνηγκαλίσω ὡς βρέφος ἐν τῷ Ναῷ τοῦ Θεοῦ,
Θεοδόχε Συμεὼν Πρεσβῦτα ἔνδοξε, ὅθεν καὶ Ἄννα ἡ σεπτή,
ἀνθομολόγησιν αὐτῶ, προσήγαγεν ὠς Προφήτις,
ὅθεν ὑμᾶς εὐφημοῦμεν, οἴα Χριστοῦ θείους θεράποντος.

Κοντάκιον. Ἦχος α’.

Ὁ μήτραν παρθενικὴν ἁγιάσας τῷ τόκῳ σου,
καὶ χεῖρας τοῦ Συμεὼν εὐλογήσας ὡς ἔπρεπε,
προφθάσας καὶ νῦν ἔσωσας ἠμᾶς Χριστὲ ὁ Θεός.
Ἀλλ' εἰρήνευσον ἐν πολέμοις τὸ πολίτευμα,
καὶ κραταίωσον Βασιλεῖς οὓς ἠγάπησας,
ὁ μόνος φιλάνθρωπος.

πηγή : synaxarion.gr

Ας ευχηθούμε ο Άγιος Συμεών ο Θεοδόχος, που δέχθηκε στα χέρια του τον Κύριο, να προστατεύει όλα τα παιδιά του κοσμου, να τους χαρίζει υγεία και κάθε ευλογία. Ιδίως δε να φυλάττει τα παιδιά των εμπόλεμων περιοχών, που τις περισσότερες φορές πληρώνουν τα συμφέροντα και τα λάθη των μεγάλων. Μόνο στον τελευταίο πόλεμο μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων τα παιδιά που έπεσαν θύματα ξεπέρασαν τα 300 !
Τα παιδιά είναι ευλογία Θεού και ως τέτοια πρέπει να τα εκλαμβάνουμε. Ας μη θυμηθούμε καλύτερα τα εκατομμύρια των παιδιών που δολοφονούνται καθημερινά σε όλο τον κόσμο, πριν καλά καλά δουν το φως του ήλιου. Αναφερόμαστε φυσικά στις εκτρώσεις. Ένα μεγάλο θέμα, στο οποίο θα κάνουμε εκτενή αναφορά στο προσεχές μέλλον.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Δυστυχώς άλλες "μανάδες"σκοτώνουν τα παιδιά στην κοιλιά τους και άλλες γυναίκες προσπαθούμε επί χρόνια να κάνουμε παιδιά και δεν μπορούμε.
Δεν ξέρουν αυτές οι "μάνες"τι σημαίνει να θέλεις και να μη μπορείς. Εγώ παρακαλάω τον Κύριο καθημερινά, κάθε ώρα και λεπτό, να με βοηθήσει και με οποιοδήποτε τρόπο να μου στείλει ένα παιδάκι.
Ελπίζω τα δάκρυά μου να συγκινήσουν τις γυναίκες αυτές και αν υπάρχει μια που δεν θέλει το παιδί της , την θερμοπαρακαλώ, την εκλιπαρώ να επικοινωνήσει με τον Ι.Ν.Αγ.Βαρβάρας Πατρών και να με φέρει σε επαφή. Έχω αφήσει τα στοιχεία μου. ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΗΜΟΣ ΜΟΥ. Εύχεσθε για μένα.

Ανώνυμος είπε...

Εγώ προτείνω να αναφερθήτε για ποιο λόγο η εκκλησιά της Κύπρου το 1974 με την εισβολή επέτρεψε την έκτρωση χιλίαδω παιδιών?
Επειδή ήταν από βιασμό?
Αρα η έκτρωση δεν είναι φόνος όταν προέρχεται από βιασμό?
Είμαστε καλά?
Γιατί έδωσε ευλογία να γ΄θνουν οι φόνοι?
Τι εφταιγαν τα παιδιά?
Μια απάντηση...
Οχι στην υποκρισία των διοικούντων την εκκλησία...
Οχι δύο μέτρα και δύο σταθμά.
Είναι ή δεν είναι φόνος η έκτρωση?
Ασχετα απο που προέρχεται?
Φυσικά είναι φόνος...
Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο η εκκλησία έδωσε άδεια να κάνουν εκτρωση...Επειδή θα έβγαιναν τούρκοι?
Αυτοί δεν έχουν ψυχή?
Δεν είναι άνθρωποι?
Δεν είναι πλασμένοι κατ'εικόνα και καθ'ομοίωσιν του Θεού?
Ο Θεός είναι Ελληνας?
Ευχαριστώ...
Και ας προσευχηθούμε όλοι για την κυρία που δεν έχει παιδί να της στείλει ο Θεός ένα...
Υγιαίνεται..