Σάββατο, 5 Απριλίου 2014

Η αποστολή μας            Η Θ. Ευχαριστία είναι το μυστήριο που εξαγιάζει τη φυσική και την πνευματική μας ζωή και ο άνθρωπος γίνεται «κοινωνός θεία φύσεως».
            Όταν συμμετέχουμε στη Θ. Ευχαριστία βιώνουμε τη Βασιλεία του Θεού εδώ και τώρα. Η εμπειρία αυτή είναι μια πρόγευση της μέλλουσας αγιότητας. Αλλά ζούμε ακόμη σ’  αυτόν τον κόσμο και η αποστολή μας συνεχίζεται. Είναι μία αποστολή που μας ανατέθηκε από το Θεό, όταν ακούμε στη Θ. Λειτουργία το «οσάκις γαρ αν εσθίετε τον άρτον τούτον και το ποτήριον τούτο πίνητε, τον εμόν θάνατον καταγγέλλετε και την εμήν ανάστασιν ομολογείτε». Τα λόγια αυτά σημαίνουν πως κι εμείς σήμερα ως λαός του Θεού που συμμετέχει στην Ευχαριστία, συνεχίζει τη μαρτυρία για τον Χριστό, όπως έκαναν οι απόστολοι. Ο ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει γι’ αυτή τη μαρτυρία: «Και εωράκαμεν και μαρτυρούμεν και απαγγέλομεν υμίν την ζωήν την αιώνιον, ήτις ην προς τον πατέρα και εφανερώθη ημίν» ( Ιωάν. 1,2).
            Όταν φεύγουμε από τη Θ. Λειτουργία μας ακολουθούν τα λόγια του γνωστού ύμνου: «Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρομεν πίστιν αληθή». Αυτή είναι η αποστολή μας: να μεταφέρουμε στον κόσμο το φως που είδαμε στην ευχαριστία και να πραγματώσουμε τα λόγια του Χριστού: «Ούτω λαμψάτω το φως υμών έμπροσθεν τω ανθρώπων, όπως ίδωσιν τα καλά υμών έργα και δοξάσουσιν τον πατέρα υμών των εν τοις ουρανοίς».


Γ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: