Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

"...η θεόπαις Μαριάμ εισικίζεται..."
«...των αγίων εις άγια η αγία και άμωμος εν αγίω πνέυματι εισικίζεται η θεόπαις Μαριάμ τω όντι υπάρχουσα αγιώτατος ναός του θεού ημών...»


Η θεόπαις Μαριάμ! Καί εἶναι τό πανσέβαστο καί παντοπόθητο ὄνομα τῆς Μαρίας συμβολικό τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἔνσαρκης Οἰκονομίας – τό ὁποῖο ὑπηρέτησε ἡ Παναγία – καί περιεκτικό τῆς δύναμης,τῆς σοφίας καί τῆς ἀγαθότητας,κατά τόν ἅγιο Ἱερώνυμο. Τῆς δύναμης, γιατί τό ὄνομα Μαρία παράγεται ἀπό τό ἑβραϊκό  Ἀϊά πού
σημαίνει Κύριος καί ἑπομένως τό Μαρία ἑρμηνεύεται ἀπό τούς Πατέρες Κυρία, ἡ Ὁποία ὡς Θεοτόκος εἶχε τή συνδρομή τῆςπαντοδυναμίας τοῦ Θεοῦ  «ἥτις ἥνωσε τά δύο ἄκρα ἀντικείμενα,Θεόν καί ἄνθρωπον». Ἐπιπλέον,  ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νεοκαισαρείας γράφει ὅτι τό ὄνομα Μαρία  «φωτισμός ἑρμηνεύεται».  Καί ἐπειδή κατά τόν σοφό Σολομώντα ἡ ὄντως σοφία εἶναι «ἀπαύγασμα φωτός ἀϊδίου»,γι᾽αὐτό
καί τό ὄνομα Μαρία περιέχει τήν ἄνωθεν Σοφία «ἥτις εὗρε τρόπον διά νά ἑνώση δύο φύσεις εἰς μίαν ὑπόστασιν, χωρίς νά συγχύσῃ τά ἰδιώματα τῶνφύσεων».
Καί ὁ θεῖος Ἀμβρόσιος προσθέτει ὅτι «πέλαγος ἑβραϊστί Μαριάμ ἑρμηνεύεται». Ἀλλά τό πέλαγος καί ἡ θάλασσα εἶναι σύμβολα τῆς ἀγαθότητος καί τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία εἶχε ἡ Θεοτόκος, συμπληρώνει ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης. Καί συνεχίζει ὁ Ἅγιος, ὁ ὁποῖος πολύ εὐλαβεῖτο τήν Κυρία τῶν Ἀγγέλων: «καθώς γάρ ἡ θάλασσα καί τό πέλαγος περιέχει ἐν ἑαυτῷ πλῆθος ὑδάτων καί δέχεται ὅλους τούς ποταμούς, κατά παρόμοιο τρόπο καί ἡ Θεοτόκος περιέχει ἐν Ἑαυτῇ πλῆθος χαρίτων καί ἐδέχθη ὅλους τούς ποταμούς τῶν δωρεῶν».
Ἔτσι στό πρόσωπο τῆς Παναγίας – τῆς τιμιωτέρας τῶν Χερουβίμ καί ἐνδοξοτέρας ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ – ἡ ἀνθρώπινη φύση ὑπερέβη τίς οὐράνιες Δυνάμεις.
Ὅμως, στό ὄνομα τῆς Μαρίας οἱ Πατέρες διακρίνουν καί ἄλλους συμβολισμούς πού ἀφοροῦν στά φυσικά χαρίσματα, τίς ψυχικές ἀρετές καί τό ρόλο πού διαδραμάτισε ἡ Παναγία μας, ὥστε νά γίνει Αὐτή «τό Προοίμιον τῆς σωτηρίας μας». Σχετικά μέ τά 5 γράμματα τοῦ ὀνόματος Μαρία σημειώνει ὁ ἅγιος Νικόδημος, καθώς ἀνθολογεῖ τίς πατερικές ἑρμηνεῖες:
«Τά πέντε στοιχεῖα τοῦ ὀνόματος Μαρία σημαίνουσι κατ᾽ ἄλλους μέν, ταῦτα· τό μ Μέλισσα· τό α Αὐγήν· τό ρ Ράβδον· τό ι Ἴριν· καί τό α Ἄμπελον. Κατ᾽ ἄλλους δέ, δηλοῦσι ταῦτα· τό μ τήν Μαριάμ τήν ἀδελφήν Μωϋσέως, ἥτις ἦτον ἕνας τύπος τῆς Θεοτόκου κατά τήν παρθενίαν, ὡς λέγει ὁ Νύσσης Γρηγόριος, καί διά τοῦτο ἔλαβε προφητικῶς καί τό ὄνομά Της· τό α σημαίνει τήν Προφήτιδα Ἄνναν τήν Μητέρα τοῦ Σαμουήλ· τό ρ τήν ὡραιοτάτην Ραχήλ· τό ι τήν ἀνδρειοτάτην Ἰουδήθ· καί τό α τήν φρονιμωτάτην Ἀβιγαίαν. Ἤ κατ᾽ ἄλλους, τά στοιχεῖα τοῦ ὀνόματος Μαριάμ δηλοῦσι ταῦτα· τό μ μόνη· τό α Αὕτη· τό ρ ρύσεται· τό ι ἰοῦ· τό μ μισοκάλου. Μόνη γάρ ἡ Θεοτόκος ἐρρύσατο ἅπαντας ἀπό τό φαρμάκι τοῦ διαβόλου»

21η Νοεμβρίου.
Καί ἐν εὐφροσύνῃ ἡ μικρή Μαριάμ
ἐν κροσσωτοῖς χρυσοῖς περιβεβλημένη,
πεποικιλμένη ἔσωθεν,
σήμερον εἰσάγεται
ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου.
Αὐτῇ καί ἡμεῖς
μεγαλοφώνως βοήσωμεν·
Κεχαριτωμένη Μαρία,
σῶζε τήν νεολαίαν Σου.                                                                                      Κ.Μ.

Πηγή: Περιοδικό "Η Δράση μας", 2009 τεύχος 479

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Τα όρια δεν είναι τιμωρία, αλλά "φράχτης" που προστατεύει τα παιδιά

Τι είναι τα όρια; Γιατί υπάρχουν; Ποια η διαφορά με την τιμωρία και  πώς βάζουμε όρια στη συμπεριφορά των παιδιών; Βάζοντας όρια ...