Σάββατο, 20 Απριλίου 2013

Οσία Μαρία η Αιγυπτία

            Τη αυτή ημέρα, Κυριακή Πέμπτη των Νηστειών, διετάχθημεν μνήμην ποιείσθαι της οσίας Μητρός ημών Μαρίας της Αυγυπτίας.

Απήρε πνεύμα, σαρξ απερρύη πάλαι.
Τον όστινον, γη, κρύπτε νεκρόν Μαρίας.
           

Απολυτίκιον. Ήχος πλ. δ΄

            Εν σοι Μήτερ ακριβώς διεσώθη το κατ’ εικόνα. Λαβούσα γαρ τον Σταυρόν, ηκολούθησας τον Χριστόν, και πράττουσα εδίδασκες, υπεροράν μεν σαρκός, παρέρχεται γαρ. Επιμελείσθαι δε ψυχής πράγματος αθανάτου. διο και μετά Αγγέλων συναγάλλεται, οσία Μαρία το πνεύμα σου.

Κοντάκιον. Ήχος γ΄. Η Παρθένος σήμερον

            Η πορνείας πρότερον, μεμεστωμένη παντοίαις, Χριστού Νύμφη σήμερον, τη μετανοία εδέχθης. Αγγέλων, την πολιτεία επιποθούσα, δαίμονας, Σταυρού τω όπλω καταπατούσα. Δια τούτο βασιλείας, εφάνης νύμφη          Μαρία ένδοξε.

            Ταις αυτής πρεσβείαις, ο Θεός, ελέησον , και σώσον ημάς . Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Τα όρια δεν είναι τιμωρία, αλλά "φράχτης" που προστατεύει τα παιδιά

Τι είναι τα όρια; Γιατί υπάρχουν; Ποια η διαφορά με την τιμωρία και  πώς βάζουμε όρια στη συμπεριφορά των παιδιών; Βάζοντας όρια ...