Παρασκευή, 3 Μαΐου 2013

Η Σταύρωσις του Χριστού
          Η σημασία της

     Η σταύρωσις του Ιησού αποτελεί την κεφαλαιώδη πράξιν Αυτού προς σωτηρίαν του ανθρώπου.
    Η μεταγενεστέρα θεολογία συστηματοποίησε το δόγμα, ότι το σωτήριον έργον του Ιησού, εις ότι αφορά το αρχιερατικόν αξίωμα Αυτού, έχει ως κέντρον το γεγονός, ότι προσήνεγκεν εαυτόν ιλαστήριον θυσίαν υπέρ των αμαρτιών του κόσμου, καταλλάξας ούτως τω Θεώ και δωρησάμενος ημίν την αιώνιον ζωήν, ου έργου τύπος υπήρξε το των αρχιερέων της Π. Διαθήκης, προσφερόντων «δώρα τε και θυσίας υπέρ αμαρτιών» ( Εβρ. 5,1).
      Βεβαίως εις την σωτηρίαν συνήργησε και η ενανθρώπησις και άπασα η επίγειος ζωή του Χριστού. Επίσης δια της αναστάσεως ωλοκληρώθη το έργον της σωτηρίας. Ουχ ήττον όμως η ενανθρώπησις και άπας ο επίγειος βίος του Ιησού, ει και δύνανται να υπαχθούν και ταύτα εις το αρχιερατικόν αξίωμα, εχρησίμευσαν μόνον ως προπαρασκευή και βαθμιαία ανάβασις εις την μεγάλην θυσίαν, την σταυρικήν, όθεν το πάθος του Χριστού παραμένει η βάσις της σωτηρίας και η κατ’ εξοχήν ιλαστήριος θυσία.

Πηγή: Γ. Γαλίτη, Ομ. Καθ. Παν. Αθηνών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ- ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΌΣΜΟΥ             Σήμερα, πενήντα μέρες μετά το Πάσχα, γιορτάζουμε την Πεντηκοστή η οποία υπενθυμίζ...