Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2010

Από την ακολουθία της Θ.Μετάληψης

ρτος ζως αωνιζούσης γενέσθω μοι τ Σμά σου τ γιον, εσπλαγχνε Κύριε, κα τ Τίμιον Αμα, κα νόσων πολυτρόπων λεξητήριον.

Βεβηλωθες ργοις τόποις δείλαιος, το σο χράντου Σώματος κα Θείου Αματος νάξιος πάρχω, Χριστέ, τς μετουσίας, ς με ξίωσον.

Γ γαθή, ελογημένη Θεόνυμφε, τν στάχυν βλαστήσασα τν γεώργητον κα σωτήριον κόσμ, ξίωσόν με τοτον τρώγοντα σώζεσθαι.

Δακρύων μοι παράσχου, Χριστέ, ανίδας, τν ύπον τς καρδίας μου καθαιρούσας, ς ν εσυνειδότως κεκαθαρμένος, πίστει προσέρχωμαι κα φόβ, Δέσποτα, ν τ μεταλήψει τν θείων δώρων σου.

Ες φεσιν γενέσθω μοι τν πταισμάτων τ χραντόν σου Σμα κα θεον Αμα, ες Πνεύματος γίου τε κοινωνίαν κα ες αώνιον ζωήν, Φιλάνθρωπε, κα παθν κα θλίψεων λλοτρίωσιν.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λειτουργικά στιγμιότυπα Θεία Λειτουργία- Θ. Ευχαριστία

Κάθε φορά που μαζευόμαστε στο ναό λέμε ότι έχουμε σύναξη και σύναξη σημαίνει, ότι πάμε στην Εκκλησία για να γίνουμε Εκκλησία. Αλλά περ...