Τρίτη, 14 Απριλίου 2009

Μεγάλη Τρίτη εσπέρας


Τῇ Ἁγίᾳ καί Μεγάλῃ Τετάρτῃ, τῆς ἀλειψάσης τόν Κύριον μύρῳ πόρνης γυναικός μνείαν ποιεῖσθαι οἱ θειότατοι πατέρες ἐθέσπισαν, ὅτι πρό τοῦ σωτηρίου πάθους μικρόν τοῦτο γέγονε.


Στχ. : Γυνή βαλοῦσα σώματι Χριστοῦ μύρον.


Την Νικοδήμου προὔλαβε σμυρναλόην.

Ἀλλ’ ὁ τῷ νοητῷ μύρῳ χρισθείς,

Χριστέ ὁ Θεός, τῶν ἐπιρρύτων παθῶν

ἐλευθέρωσον, και ἐλέησον ἡμᾶς

ὡς μόνος ἀγαθός και φιλάνθρωπος.

Ἀμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: