Σάββατο, 18 Απριλίου 2009

Πρώτη Ανάσταση


Ἐξηγέρθη ὡς ὁ ὑπνῶν Κύριος καί ἀνέστη σώζων ἡμᾶς. Ἀλληλούϊα.Δεν υπάρχουν σχόλια: