Παρασκευή, 17 Απριλίου 2009

Μεγάλη Παρασκευή εσπέρας

Τῷ Ἁγίῳ καί Μεγάλῳ Σαββάτῳ τήν θεόσωμον ταφήν καί τήν εἰς ἅδου κάθοδον τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑορτάζωμεν. Δι’ ὧν τῆς φθορᾶς τό ἡμέτερον γένος ἀνακληθέν, πρός αἰωνίαν ζωήν μεταβέβηκε.

Στίχοι

Μάτην φυλάττεις τόν τάφον, κουστωδία.

Οὐ γάρ καθέξει τύμβος αὐτοζωΐαν.

Τῇ ἀνεκφράστῳ σου σγκαταβάσει, Χριστέ ὁ Θεός ἡμών, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: