Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2009

Ἅγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας ὁ ΠρωτόκλητοςΓεννήθηκε στήν Βηθσαϊδά τς Γαλιλαίας, στά παράλια τς Τιβεριάδος. ταν παιδί το ων καί δελφός το Σίμωνος Πέτρου καί ψαρς μαζί μέ τόν δελφό του καί τούς άκωβο καί ωάννη. χοντας πνευματικές ναζητήσεις κολουθε τόν παρθενικό βίο καί ργότερα μαθητεύει πλησίον το γίου ωάννου το Προδρόμου, πό τόν ποον δέχεται τήν μαρτυρία περί το ησο τι ατός εναι μνός το Θεο. νδρέας πρτος ποδέχεται τήν κλήση το Χριστο προσκαλντας μαζί τουκαί τόν δελφό του Πέτρο. Μετά τήν ποκεφάλιση το Προδρόμου πιστρέφουν στήν λιεία, πό τήν ποία Χριστός τούς καλε νά γίνουν μαθητές του. Ατοί Τόν κολουθον φήνοντας συγγενες καί ργασία.

νδρέας κατεχε ξεχωριστή θέση νάμεσα στούς μαθητές κι ατό φαίνεται καί πό τό γεγονός, τι ταν κάποιοι λληνες ζήτησαν νά δον τόν Χριστό, πευθύνθηκαν στόν Φίλιππο καί ατός μέ τήν σειρά του στόν νδρέα, ποος καί τούς προσήγαγε στόν Χριστό. Μετά τήν Πεντηκοστή Πρωτόκλητος κήρυξε στήν Βιθυνία, στήν περιοχή τς Μαύρης Θάλασσας, στήν Προποντίδα καί τό Βυζάντιο, στήν Σκυθία (Βόρεια παραλία τς Μαύρης Θάλασσας), Σκωτία (σύμφωνα μέ τοπική παράδοση), Θράκη, Μακεδονία, Θεσσαλία, Πελοπόννησο καταλήγοντας στήν Πάτρα. δ κήρυξε τό εαγγέλιο καί πιτέλεσε πλθος σημείων. θεραπεία τς Μαξιμίλλας συζύγου το πόντος Ρωμαίου ρχοντος καί διοικητο Αγεάτη καθώς καί το μπίστου δούλου το δελφο το Αγεάτη, Στρατοκλ, γινε ατία νά πιστεύσουν στόν Χριστό. Αγεάτης πιστρέφοντας φυλάκισε τόν πόστολο καί τόν καταδίκασε σέ σταυρικό θάνατο.

Στήν φυλακή γιος νδρέας χειροτονε πρτο πίσκοπο Πατρν τόν Στρατοκλ. Τό 62 μ. Χ. σέ λικία 80 τν καί στόν τόπο που ερίσκεται πώνυμος το γίου Ναός τόν σταυρώνουν μέ καρφιά στόν σταυρό καί σύμφωνα μέ μία παράδοση μέ τό κεφάλι πρός τό δαφος. Ο πατρινοί παναστατον ζητντας νά λευθερωθε, λλά γιος τούς ξηγε, τι γι’ ατόν θάνατος εναι χαρά καθώς τσι θά βρεθε πιό κοντά στό Θεό. Αγεάτης νακαλε τήν καταδίκη πό φόβο, λλ’ γιος ρνεται. Καθώς βρίσκεται στίς τελευταίες του στιγμές συμβουλεύει τούς χριστιανούς νά εναι στερεωμένοι στήν πίστη, συγχωρε τούς σταυρωτές, ελογε λους καί παραδίδει τήν γία ψυχή του στά χέρια το Θεο. Ο πατρινοί τόν νταφίασαν στόν τόπο το μαρτυρίου, που ργότερα οκοδομήθηκε Ναός πάνω στόν τάφο το γίου. Αγεάτης παραφρόνησε καί μέ τό λογο του μαζί πέφτει πό κάποιο ψηλό σημεο (πιθανόν τά Ψηλαλώνια) καί ατοκτονε.

πόστολος νδρέας εναι μοναδικός πό τούς δώδεκα μαθητές πού χι μόνον κήρυξε λλά καί μαρτύρησε στήν κυρίως λλάδα καί ατό ποτελε μεγάλη τιμή, ελογία λλά καί εθύνη γιά τήν πατρίδα μας καί περισσότερο γιά σους κατοικον στήν περιοχή τν Πατρν. Εναι πολιοχος τν Πατρν καί δρυτής τς τοπικς μας κκλησίας. Λείψανα το Πρωτοκλήτου μεταφέρθηκαν στήν Κωνσταντινούπολη τό 357 πό το γίου ρτεμίου, Αγουστάλιου το Μ. Κωνσταντίνου. Πέντε αἰῶνες ργότερα Ατοκράτορας Βασιλείος Α΄ Μακεδών (867-886) προσκύνησε Λείψανα το ποστόλου στήν Πάτρα. Το1462 ξαιτίας το τουρκικο κινδύνου μεταφέρθηκε Τιμία Κάρα πό τόν Δεσπότη το Μωρέως Θωμ Παλαιολόγο στήν Ρώμη καί παραδόθηκαν στόν Πάπα Πίο τόν Β΄.

Τόν Νοέμβριο το 1847 νας Ρσος Πρίγκηπας, νδρέας Μουράβιεφ δώρησε στήν πόλη το Πρωτοκλήτου ποστόλου τεμάχιο δακτύλου χειρός το γίου. Μουράβιεφ εχε λάβει τό παραπάνω ερό Λείψανο πό τόν Καλλίνικο, πρώην πίσκοπο Μοσχονησίων, ποος μόναζε τότε στό γιο ρος.

Στήν πόλη μας πανακομίσθηκαν καί φυλάσσονται πό τήν 26η Σεπτεμβρίου 1964 τιμία Κάρα το γίου καί πό τήν 19ην ανουαρίου 1980 λείψανα το Σταυρο, το μαρτυρίου του.


Ἱ.Μ.Πατρῶν


1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Πολύ καλό το blog σας αλλά υστερεί σε εμφάνιση...Κάντε κάτι, αλλάξτε κάτι.