Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
          « Δεύτε φιλομάρτυρες πάντες ,πνευματικώς ευφρανθώμεν, και πανηγυρίσωμεν. Σήμερον  γαρ προτίθεται πράπεζαν μυστικήν, ο μάρτυς Θεόδωρος, ευφραίνουσα τους φιλεόρτους ημάς, του βοήσαι προς αυτόν. Χαίροις  Αθλοφόρε αήττητε, ο τας απειλάς των τυράννων επί γης καταστρεψάμενος. Χαίροις , ο το πήλινον σου σώμα, δια Χριστόν τον Θεόν, εκδεδωκώς ταις  βασάνοις. Χαίροις, ο εν ποικίλοις κινδύνοις, δόκιμος στρατιώτης αναδειχθείς, της ουρανίου στρατιάς. Διό δυσωπούμεν σε, Μαρτύρων εγκαλλώπισμα, πρέσβευε, υπέρ των ψυχών ημών».

          ( Ιδιόμελον Εσπερινού Αγ. Θεοδώρου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: