Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2009

Το πνεύμα των Πατέρων για παρόμοιες εορτές με τις σημερινές καρναβαλικές εκδηλώσεις


Παραθέτουμε τον 62 κανόνα της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου, ο οποίος καταδικάζει τις μεταμφιέσεις και τις μάσκες, όπως και τους χορούς και τους αστεϊσμούς, που ελάμβαναν χώρα σε παρόμοιες καρναβαλικές εορτές του παρελθόντος.

ΚΑΝΩΝ ΞΒ’


Τας ούτω λεγομένας Καλάνδας και τα λεγόμενα Βοτά, και τα καλούμενα Βρουμάλια, και την ν τη πρώτη του Μαρτίου επιτελουμένην πανήγυριν, καθάπαξ εκ της των πιστών πολιτείας περιαιρεθήναι βουλόμεθα. Αλλά μην και τας των γυναικών δημοσίας ορχήσεις, και πολλήν λύμην και βλάβην εμποιείν δυναμένας. Έτι μην και τας ονόματι των παρ’ Έλλησι ψευδώς ονομασθέντων θεών, ή εξ ανδρών, ή γυναικών, γινομένας ορχήσεις και τελετάς, κατά τι έθος παλαιόν και αλλότριον του των Χριστιανών βίου, αποπεμπόμεθα, ορίζοντες, μηδένα άνδρα γυναικείαν στολήν ενδιδύσκεσθαι, ή γυναίκα την ανδράσιν αρμόδιον. Αλλά μήτε προσωπεία κωμικά, ή σατυρικά, ή τραγικά υποδύεσθαι· μήτε το του βδελυκτού Διονύσου όνομα την σταφυλήν εκθλίβοντας εν ταις ληνοίς επιβοάν· μηδέ τον οίνον εν τοις πίθοις επιχέοντας, γέλωτα επικινείν αγνοίας τρόπω, ή ματαιότητος, τα της δαιμονιώδους πλάνης ενεργούντας. Τους ουν από του νυν τι των προειρημένων επιτελείν εγχειρούντας, εν γνώσει τούτων καθισταμένους, τούτους, ει μεν Κληρικοί οίεν, καθαιρείσθαι προστάσσομεν, ει δε Λαϊκοί, αφορίζεσθαι.


Ερμηνεία υπό του Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου:


Καλάνδαι ονομάζονται αι πρώται ημέραι του κάθε μηνός, εις τας οποίας οι έλληνες εσυνείθιζον να εορτά­ζουν, δια να απερνούν τάχα όλον τον μήνα με ευθυμίαν, και τα Βοτά δε και Βρουμάλια ελληνικαί ήτον εορταί· τα μεν Βοτά, ήτοι βοσκήματα και πρόβατα, εις τιμήν τού θεού του Πανός, όστις ενομίζετο από τους έλληνας ότι είναι έφορος των προβάτων και των λοιπών ζώων· τα δε Βρουμάλια, εις τιμήν του Διονύσου· Βρόμιος γαρ ήτο του Διονύσου επίθετον κοντά εις τους έλληνας από τον βρόμον, οπού σημαίνει τον ήχον και την βροντήν, ονομαζόμενος. Τούτο δε οι Ρωμάνοι Βρουμάλιον ωνόμαζον, ήγουν τον βρόμον· και την εορτήν, Βρουμάλια πληθυντικώς· οπού είναι το ίδιον ωσάν τα Διονύσια, καθώς τα έλεγαν οι έλληνες. Προστάζει λοιπόν ο παρών Κανών, ότι τα τοιαύτα Ελληνικά, αλλά δη και η κατά την πρώτην Μαρτίου τελουμένη πανήγυρις, δια την ευκρασίαν τάχα του έαρος, να ασηκωθούν ολοτελώς από την πολιτείαν των Χριστιανών. Μήτε χοροί απλώς δημόσιοι γυναικών να γίνωνται, ούτε εορταί και χοροί από άνδρας ή γυναίκας εις όνομα των Ελλήνων ψευδοθεών. Ορίζει δε προς τούτοις, ότι μήτε άνδρας να φορή ρούχα γυναικεία, ούτε γυναίκα ρούχα ανδρίκια· αλλά μήτε να μουρόνωνται με μουτσούνας και προσωπίδας Κωμικάς, ήτοι παρακινούσας εις γέλωτας ή τραγικάς, ήτοι παρακινούσας εις θρήνους και δάκρυα, ή Σατυρικάς, ήτοι ιδίας των Σατύρων και Βάκχων, οίτινες εις τιμήν του Διονύσου, ως εκστατικοί και δαιμονισμένοι, εχόρευον· και ότι τινάς να μην επικαλήται το όνομα του συγχαμερού Διονύσου (όστις ενομίζετο πως ήτο δοτήρ του οίνου και έφορος), όταν πατώνται τα σταφύλια εις τους ληνούς, μήτε να γελά και να καγχάζη, όταν βάλλεται ο νέος οίνος εις τα πιθάρια. Λοιπόν όποιος από του νυν και εις το εξής, αφ’ ου έμαθε περί τούτων εν γνώσει, επιχειρήσοι να κάμη κανένα από τα προρρηθέντα ταύτα δαιμονιώδη και Ελληνικά, ει με είναι Κληρικός, ας καθαίρεται, ει δε λαϊκός, ας αφορίζεται.(ΙΕΡΟΝ ΠΗΔΑΛΙΟΝ σελ. 226-227)

Πηγή : alopsis

5 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Μήπως να τους κάψουμε κιόλας όσους συμμετέχουν στο καρναβάλι ;

Εγώ μάλλον προτείνω δημόσιο λιθοβολισμό. ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ!!!

Τώρα ποιοι είναι οι μασκαράδες, είναι μεγάλο θέμα!

Ανώνυμος είπε...

Δεν μου αρέσουν οι υπερβολές.
Παρακαλώ και από τις δύο πλευρές αυτοσυγκράτηση.
Οι κανόνες ωφελούν όταν τους εφαρμόζει κάποιος ΟΛΟΥΣ και όχι επιλεκτικά. Εξάλλου αρκετοί από αυτούς δεν στέκουν στην σύγχρονή εποχή μας.
Αφήστε τους Κανόνες στο Πηδάλιο μια χαρά είναι. Δεν μας συμφέρει να τους ξεσκονίζουμε.
Όλοι στον δρόμο που χάραξε ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ με το σκουλαρίκι στην εκκλησία και μετά τον καρνάβαλο στην εκκλησία.
ΑΜΗΝ.

Ανώνυμος είπε...

Τι έγινε το μπλοκ το έχουν πλέον οι σκληροπυρηνικοί του Πηδαλίου;

Ανώνυμος είπε...

Δεν νομίζω ότι είναι σκληροπυρηνικοί, επειδή δημοσίευσαν τους κανόνες του Πηδαλίου.
Εσύ φίλε μου, φαίνεται ότι το Πηδάλιο το έχεις κάνεις λάστιχο και το τεντώνεις και το μαζεύεις όπως θες.
Απλά ανέφεραν τον συγκεκριμένο κανόνα. Οι ιερείς της Αγ.Βαρβάρας, απ'όσο ξέρω, δεν είναι φανατικοί μουτζαχεντίν. Είναι λογικοί και προ πάντων ψύχραιμοι. Τους σκληροπυρηνικούς να ψάξεις να τους βρεις αλλού.
Μήπως σε ελέγχει το Πηδάλιο ; Το καλύτερο που θα'πρεπε να κάνεις είναι να πας στον πνευματικό σου. Είναι καιρός.

Ανώνυμος είπε...

Στον πνευματικό τους να πάνε οι παπάδες γιατί αυτοί το έχουν κάνει λάστιχο. Αν αρχίσεις να εξετάζεις τους Αγίου και Ιερούς κανόνες οι περισσότεροι από αυτούς θα έπρεπε να είχαν καθαιρεθεί. Στου κρεμασμένου το σπίτι δεν μιλούν για το σχοινί. Κακώς δημοσιεύθηκε ο ιερός κανόνας αυτός. από φιλανθρωπία και μόνο δεν σας παραθέτω και εγώ ιερούς κανόνες δια τους οποίους οι κληρικοί είσθε αποδεδειγμένα μαζικά ένοχοι.