Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ὑπό π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου (†)


Τό ἰδανικό τῆς «κοινωνίας τῆς εὐημερίας καί τῶν καταναλωτικῶν ἀγαθῶν» πού ἐρωτεύθηκε παράφορα ὁ ἄνθρωπος τῆς Δύσεως, ὡδήγησε χωρίς ἀμφιβολία στό λεγόμενο «βιομηχανικό θαῦμα», ἀλλά ταυτόχρονα καί στήν ὁλοκληρωτική ἐκκοσμίκευσι. 

Ὁ ἄνθρωπος ἀποκόπηκε ἀπό τίς μεταφυσικές του ρίζες καί λησμόνησε ἐντελῶς τήν συγκεκριμένη θέσι πού ἔχει ταχθῆ γι’ αὐτόν μέσα στήν ἁρμονία τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι, ἐγκαταλείποντας τή θέσι αὐτή, παρέσυρε καί τή λοιπή δημιουργία στή δυσαρμονία, δημιουργώντας ἔτσι προβλήματα ἐντελῶς καινούργια, γνωστά μέ τόν ὅρο «οἰκολογικά προβλήματα».

Ἡ κοινωνία μας χαρακτηρίζεται σάν ἀντι-μεταφυσική· στηρίζεται στή θεωρία πώς ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά «κατασκευάση» κάθε εἴδους «εὐτυχίας», στήν ἰδεολογία τῆς «ἀποδόσεως». Πάνω σ’ αὐτό τό θεμέλιο θέλουν πολλοί καί στήν πατρίδα μας νά οἰκοδομήσουν καί τήν αὐριανή κοινωνία τῶν παιδιῶν μας, γι’ αὐτό φροντίζουν νά εἰσηγοῦνται τίς ἀνάλογες «μεταρρυθμίσεις» στήν ἑλληνική παιδεία, γιά νά δημιουργήσουν τήν κατάλληλη «ὑποδομή»!

Ὁ Θεός ἐδημιούργησε τόν ἄνθρωπο νά τόν θέση ὡς κέντρο τῆς δημιουργίας μέ σκοπό ὄχι νά καταστρέψη τήν ἁρμονία καί τήν ἰσορροπία της, ἀλλά νά τήν διατηρήση, «νά ἐργάζεται καί νά φυλάττη» τόν παράδεισο τοῦ Θεοῦ (Γέν. β΄ 16). Ἀλλά καί ὁ ἄνθρωπος δέν ἦταν χωρίς «κέντρο». Βρισκόταν σέ κοινωνία μέ τόν Τριαδικό Θεό, τό πρωτότυπο τῆς πλήρους ἁρμονίας, τῆς πλήρους Τριαδικῆς ἀγάπης, τῆς κοινωνίας τῶν τριῶν προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἔτσι ἡ θέσι αὐτή τοῦ ἀνθρώπου ἔναντι τῆς δημιουργίας καί ἡ προσωπική του σχέσι μέ τόν Τριαδικό Θεό προσδιόριζε τήν ταυτότητά του καί τοῦ ἔδιδε τό βαθύτερο νόημα τῆς ζωῆς.

Κάτι τέτοιο δέν συμβαίνει στήν ἐποχή μας ὄχι μόνο στή Δύσι, ἀλλά καί στήν πατρίδα μας: σήμερα προπαγανδίζεται μέ θρησκευτικό θά ἔλεγα φανατισμό ἡ «χειραφέτησι»· ὁ «αὐτοπροσδιορισμός» καί ἡ «αὐτοδιάθεσι» τοῦ ἀνθρώπου. Τό «ἀξιολογικό κριτήριο», πού μερικοί θέλουν νά ἐπιβάλλουν στήν ἑλληνική ἐκπαίδευσι εἶναι τό «5+7=12», ἤ ἐκεῖνο πού οἱ ἴδιοι θεωροῦν γνῶσι «ἀξιόλογη, χρήσιμη, σημαντική».

Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία πώς ὁλόκληρη ἡ κοινωνία τῆς «εὐημερίας καί τῶν καταναλωτικῶν ἀγαθῶν» βασίστηκε σ’ αὐτή τή «μαθηματική ἀλήθεια». Εἶναι ἑπομένως φυσικό νά ἑρμηνευθῆ ἀνάλογα καί τό δεύτερο «κριτήριο» τῆς «σωστῆς παιδείας», σύμφωνα βέβαια μέ τήν ἄποψι τῆς αὐτόκλητων «σωτήρων» τῆς Ἑλλάδος τοῦ μέλλοντος: «ἀξιόλογη γνῶσι» καί ἑπομένως ἄξια νά εἰσαχθῆ στά σχολεῖα μας εἶναι ἐκείνη πού συντελεῖ στήν ἀνάπτυξι τῆς «κοινωνίας τῆς εὐημερίας καί τῶν καταναλωτικῶν ἀγαθῶν», «χρήσιμη» εἶναι ἐκείνη πού ὑπηρετεῖ αὐτή τήν κοινωνία καί «σημαντική» εἶναι ἐκείνη πού χαρακτηρίζεται ἔτσι ἀπό τούς «προφῆτες» μιᾶς τέτοιας κοινωνίας.

Ὅμως τό «πείραμα» αὐτό δοκιμάσθηκε τίς τελευταῖες δεκαετίες στή Δύσι. Τά ἀποτελέσματα ἦσαν τρομακτικά: ἀντί νά ὁδηγήση τόν σύγχρονο ἄνθρωπο στόν «αὐτοπροσδιορισμό», τόν ὁδήγησε στήν ἀπώλεια τῆς προσωπικῆς του ταυτότητος· ἀντί νά φέρη τούς νέους στήν «αὐτοδιάθεσι», τούς ὡδήγησε στήν ὁλοκληρωτική ἄρνησι τῆς κοινωνίας ἤ τούς ὑπέταξε σέ ἐπιτήδειους ἀνθρώπους, πού ἔγκαιρα ἐπισήμαναν τά «κενά» τῆς καταναλωτικῆς κοινωνίας καί πρόσφεραν τά προϊόντα τους μέ διάφορους τίτλους καί βασική ὑπόσχεσι τό «νόημα τῆς ζωῆς»!

Ἡ Π.Σ., μιά δυτικογερμανίδα νέα, πού ἔπεσε στά δίκτυα τῆς φρικτῆς φασιστικῆς ὀργανώσεως τοῦ Σάν Μυούνγκ Μούν («ὁ κομμουνισμός εἶναι ὁ διάβολος, πρέπει νά ἐνταχθοῦμε στό στρατόπεδο τοῦ Θεοῦ - στό συνασπισμό τῆς Ἀμερικῆς – καί νά προετοιμασθοῦμε νά συντρίψουμε τόν κομμουνισμό στόν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, ὁπότε θά ἐγκατασταθῆ στή γῆ "ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ" κάτω ἀπό ἕνα κυβερνήτη καί μέ βάσι μία ἰδεολογία, τήν ἰδεολογία τοῦ Σάν Μυούνκ Μούν»), ὁμολογεῖ σέ προσωπική της ἔκθεσι:

«Ἤδη στή διάρκεια τῶν μαθητικῶν μου χρόνων μέ ἐνοχλοῦσε ἡ ἀδικία, πού ἔβρισκε ἔκφρασι στήν ἄνιση μεταχείριση μεταξύ τῶν παιδιῶν τῶν ἐργατῶν καί τῶν παιδιῶν τῶν πλουσίων ἀνθρώπων. Ὅλο καί περισσότερο σχηματίζοντο στό σχολεῖο μας μικρές πολιτικές ὁμάδες ἀριστερᾶς κατευθύνσεως. Αὐτές οἱ ὁμάδες μέ ἐξέλεξαν πρόεδρο τῆς τάξεως. Ἰδεολογικά ζητοῦσα ὑποστήριξι στήν ἀριστερά…

Ὅμως ἡ ἄγνοια τῶν ἀνθρώπων σχετικά μέ τήν ὕπαρξί τους ἐδῶ στή γῆ μέ τρόμαζε. Συνειδητοποίησα αὐτό τό πρόβλημα καί ζητοῦσα ἐναλλακτικές λύσεις. Ὡς ἐκείνη τή στιγμή μοῦ φαινόταν ὁ κομμουνισμός σάν ἡ καλλίτερη λύσι. Ὅμως ἡ πρᾶξι στίς κομμουνιστικές χῶρες μέ ἀποθάρρυνε: βία, περιορισμός τῆς προσωπικῆς γνώμης· αὐτό δέν ἦταν ἡ ἀνθρώπινη μοῖρα.

Μέσω φίλων συστήθηκα σ’ ἕνα μέλος τῆς Ἑνωτικῆς Ἐκκλησίας. Τό ἐπιχείρημα ὅτι πάνω ἀπό τό σῶμα βρίσκεται τό πνεῦμα καί ἄλλες ἀπόψεις τῶν "θεϊκῶν ἀρχῶν" τοῦ Μούν ἔγινε αἰτία νά προσχωρήσω στήν κίνησι αὐτή. Ὁ σκοπός μου, δηλαδή νά βοηθήσω νά γίνη αὐτός ὁ κόσμος καλλίτερος, δέν ἄλλαξε· ἀντίθετα ἐνισχύθηκε ἀκόμη περισσότερο μέ τή διδασκαλία τῆς Ἑνωτικῆς Ἐκκλησίας…».

Ἡ Π.Σ. δέν εἶναι μοναδικό παράδειγμα στή Γερμανία· σέ 200.000 ὑπολογίζονται οἱ νέοι ἐκεῖνοι πού βρίσκονται στά διάφορα κοινόβια ἀδίστακτων ἀνθρώπων, πού χρησιμοποιοῦν τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ καί ὑπόσχονται τό «νόημα τῆς ζωῆς» στή νεολαία τῆς κοινωνίας πού βασίστηκε στή λογική τοῦ «5+7=12». Νομίζουν πώς βρῆκαν τό «σκοπό τῆς ζωῆς τους» καί πώς ἐργάζονται γιά ἕνα «καλλίτερο κόσμο», ἐνῶ στήν πραγματικότητα ὑπηρετοῦν ξένα οἰκονομικοπολιτικά συμφέροντα.

Ἀναδημοσίευση ἀπό τό περιοδικό: «Παναγία ἡ Ἐλευθερώτρια», Μάρτιος 1983

Περιοδικό «διάλογος» Αύγουστος -Σεπτέμβριος 2016, τεύχος 85
το βρηκα:Ακτινες

Κυριακή 30 Ιουλίου 2017

"Ἂν δὲν ἀγαποῦσα τὴν Πατρίδα μου, δὲν θὰ ἤμουν σὲ ἕνα ξηρὸ βράχο"


Ὁ καλόγερος-σημαιοφόρος ποὺ φυλάει ''Θερμοπύλες''! Ὁ πατέρας Βαρνάβας ὑψώνει τὴν ἑλληνικὴ σημαία μιὰ ἀνάσα ἀπὸ τὰ Ἴμια καὶ περιγράφει μὲ δάκρυα στὰ μάτια τὴν συγκίνηση καὶ τὴν περηφάνια ποὺ νιώθει ὡς Ἕλληνας .

Σάββατο 29 Ιουλίου 2017

"...Εμείς επιλέγουμε τον τόπο της αιωνίου κατοικίας μας και Ο Θεός απλώς προσυπογράφει τις επιλογές μας ως Δίκαιος. ...


Έγινε η παρακάτω ερώτηση στον Γέροντα:

– Πώς συμβιβάζεται η αγαθότητα του Θεού με την ύπαρξη της κολάσεως;

Και εκείνος απάντησε:

– Δεν πρέπει να θεωρούμε την Κόλαση ως έκφραση τιμωρού διαθέσεως του Θεού. Κόλαση σημαίνει παντελής απουσία Του. Και ως τέτοια είναι αποτέλεσμα της ελευθέρας επιλογής μας.

Όταν κάποιος λέει στον Θεό: 

«Απόστα απ’ εμού, οδούς σου ειδέναι ου βούλομαι» (Ιωβ κα΄), τότε Αυτός καίτοι Πανάγαθος δεν τον σώζει με το ζόρι. 

Δίκαιος Ων, τον αφήνει να απολαύσει την επιλογή του, δηλ. την Κόλαση, όπως στον άγιο προσφέρει την τρυφή του Παραδείσου. 

Εμείς δηλ. επιλέγουμε τον τόπο της αιωνίου κατοικίας μας και ο Θεός απλώς προσυπογράφει τις επιλογές μας ως Δίκαιος. 

Με δύο λόγια: Η δικαιοσύνη του Θεού εξαντλείται στις επιλογές της ελευθερίας μας.

Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017

«Δὲν ἐπαρκεῖ ὁ καθαρὸς τρόπος ζωῆς, ἐὰν δὲν ὑπάρχει μαζὶ μ' αὐτὸν καὶ ἡ προσευχή...»


Λόγοι Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου - Περὶ Προσευχῆς 
Ἐπιμέλεια: Ἠλιάδης Χριστόδουλος - Φιλόλογος 

Ἡ προσευχὴ εἶναι φωτισμὸς τῆς ψυχῆς, ἀληθὴς ἐπίγνωση τοῦ Θεοῦ, μεσίτης μεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἰατρὸς τῶν παθῶν, ἀντίδοτο ἐναντίον τῶν νόσων, γαλήνη τῆς ψυχῆς, ὁδηγὸς ποὺ μεταφέρει στὸν οὐρανό, ποὺ δὲν περιστρέφεται γύρω ἀπ' τὴ γῆ, ἀλλὰ ποὺ πορεύεται πρὸς αὐτὴν τὴν ἁψίδα τῶν οὐρανῶν. 

Αὐτὸ προπάντων εἶναι προσευχή, ὅταν οἱ φωνὲς βγαίνουν ἀπὸ μέσα. Αὐτὸ εἶναι γνώρισμα τῆς καταπονημένης ψυχῆς, νὰ δείχνει τὴν προσευχὴ ὄχι μὲ τὸν τόνο τῆς φωνῆς, ἀλλὰ μὲ τὴν προθυμία τοῦ νοῦ. Εἶναι τὸ ἀνώτατο ἀγαθὸ ἡ προσευχὴ καὶ ἡ συνομιλία μὲ τὸν Θεό. Γιατί εἶναι κοινωνία καὶ ἕνωση μὲ τὸν Θεό, κι ὅπως οἱ σωματικοὶ ὀφθαλμοὶ φωτίζονται ὅταν βλέπουν πρὸς τὸ φῶς, ἔτσι καὶ ἡ ψυχὴ ποὺ ἀπευθύνεται πρὸς τὸν Θεὸ φωτίζεται καὶ καταλάμπει ἀπ' τὸ ἀπερίγραπτο Αὐτοῦ φῶς.  Λέγοντας δὲ πάλι προσευχή, ἐννοῶ ὄχι ἐκείνη ποὺ ἁπλῶς προφέρεται μὲ τὰ χείλη, ἀλλὰ ἐκείνη ποὺ ἀνεβαίνει ἀπ' τὸ βάθος τῆς καρδιᾶς. 

Πραγματικὰ συνομιλοῦμε μὲ τὸν Θεὸ κατὰ τὴν ὥρα τῆς προσευχῆς, μ’ αὐτὴν συνδεόμαστε μὲ τοὺς ἀγγέλους καὶ φαινόμαστε ὅτι ἀπέχουμε πολὺ ἀπ' τὴν ἐπικοινωνία πρὸς τὰ ἄλογα ζῶα. Γιατί ἡ προσευχὴ εἶναι ἔργο τῶν ἀγγέλων, ποὺ ξεπερνάει ἀκόμη καὶ τὴν ἀξία ἐκείνων, ἀφοῦ εἶναι ἀνώτερο ἀπ' τὴν ἀξία τῶν ἀγγέλων τὸ νὰ συνομιλεῖς μὲ τὸν Θεό. Ἡ προσευχὴ εἶναι φάρμακο, ἀλλὰ ἐὰν δὲν γνωρίζουμε πῶς πρέπει νὰ τὸ χρησιμοποιοῦμε, δὲν καρπούμαστε τὴν ὠφέλειά του. Ὅταν ὁμιλῶ περὶ προσευχῆς μὴ νομίσεις ὅτι προσευχὴ εἶναι τὰ λόγια. Ἡ προσευχὴ εἶναι πόθος πρὸς τὸν Θεό, ἀγάπη ἀνέκφραστη, ποὺ δὲν ἐπιτελεῖται ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ ὑπὸ τῆς ἐνέργειας τῆς Θείας Χάριτος. Εἶναι μεγάλο ἀγαθὸ ἡ προσευχή. Γιατί ἐάν, συζητώντας κανεὶς μὲ ἐνάρετο ἄνθρωπο, ἀποκομίζει ἀπ' αὐτὸν ὄχι μικρὴ ὠφέλεια, αὐτὸς ποῦ ἀξιώνεται νὰ συζητᾶ μὲ τὸν Θεὸν πόσα ἀγαθὰ δὲν θὰ ἀπολαύσει; Γιατί ἡ προσευχὴ εἶναι συνομιλία μὲ τὸν Θεό. Φωτιὰ εἶναι ἡ προσευχή, καὶ προπάντων ὅταν ἀναπέμπεται ἀπὸ νηφάλια καὶ φλογισμένη ψυχή. Εἶναι μεγάλο ὅπλο ἡ προσευχή, μεγάλο στολίδι καὶ καταφύγιο καὶ λιμάνι, θησαυρὸς ἀγαθῶν καὶ πλοῦτος, ποὺ κανεὶς δὲν μπορεῖ ν' ἁρπάξει. Ὅταν ὁ Κύριος εὐλόγησε τοὺς ἄρτους, προσευχήθηκε σηκώνοντας τὰ μάτια του πρὸς τὸν οὐρανό, γιὰ νὰ μᾶς διδάξει νὰ μὴν ἀρχίζουμε τὸ φαγητὸ στὸ τραπέζι πρὶν εὐχαριστήσουμε τὸ Θεὸ ποὺ ἔδωσε τοὺς καρπούς. Τραπέζι ποὺ ἀρχίζει μὲ προσευχὴ καὶ καταλήγει σὲ προσευχή, δὲν θὰ στερηθεῖ ποτέ, ἀλλὰ θὰ μᾶς προσφέρει πιὸ πλούσια κι ἀπὸ πηγὴ ὅλα τ’ ἀγαθά. 

Ὅ,τι εἶναι γιὰ τὴν οἰκία τὸ θεμέλιο, τὸ ἴδιο εἶναι γιὰ τὴν ψυχὴ ἡ προσευχή. Τίποτα δὲν εἶναι ἴσο μὲ τὴν προσευχή, τίποτα δὲν εἶναι πιὸ δυνατὸ ἀπ' τὴν πίστη. Ἂν προσευχόμαστε θὰ μπορέσουμε ν' ἀνοίξουμε καὶ τὸν οὐρανό. Ὁ Ἠλίας καὶ ἔκλεισε, καὶ ἄνοιξε τὸν οὐρανὸ μὲ τὴν προσευχή. Τὰ πάντα θὰ κατορθώσετε ὅταν προσεύχεσθε. Καὶ τὸ ὅτι ἡ προσευχὴ εὔκολα καθαρίζει τὴν ψυχὴ ποὺ ἔχει ἁμαρτήσει, μᾶς τὸ διδάσκει ὁ τελώνης, ὁ ὁποῖος παρακάλεσε τὸν Θεὸ νὰ συγχωρεθεῖ καὶ συγχωρήθηκε. Μᾶς τὸ διδάσκει δὲ καὶ ὁ λεπρός, ὁ ὁποῖος εὐθὺς ὡς παρακάλεσε τὸν Θεὸ καθαρίστηκε ἀπ’ τὴ λέπρα. Αὐτὸς ποὺ εἶπε "ἐλέησε μέ", ἔδειξε ἐξομολόγηση καὶ μετανίωσε γιὰ τὰ ἁμαρτήματά του. Αὐτὸς ποὺ εἶπε "ἐλέησε μέ", πῆρε συγχώρηση τῶν σφαλμάτων του. Αὐτὸς ποὺ ἐλεήθηκε δὲν κολάζεται. Αὐτὸς ποὺ εἶπε "ἐλέησε μέ", κέρδισε τὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Αὐτὸν ποὺ θὰ ἐλεήσει ὁ Θεός, δὲν ἀπαλλάσσεται μόνο ἀπ’ τὴν κόλαση, ἀλλὰ γίνεται ἄξιος καὶ τῶν μελλοντικῶν ἀγαθῶν. Δὲν ἐπαρκεῖ ὁ καθαρὸς τρόπος ζωῆς, ἐὰν δὲν ὑπάρχει μαζὶ μ' αὐτὸν καὶ ἡ προσευχή. Αὐτὸν τὸν ὁποῖο δὲν χωροῦν οἱ οὐρανοί, Αὐτὸς εἰσέρχεται σὲ ψυχὴ ἡ ὅποια ζεῖ μέσα στὶς προσευχές. Ὅπου ὑπάρχει προσευχὴ κι εὐχαριστία, εἶναι παροῦσα ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, φυγαδεύονται οἱ δαίμονες, καὶ δραπετεύει καὶ ἀπομακρύνεται κάθε ἀντίθετη δύναμη. Ἐκεῖνος ποὺ πρόκειται νὰ καταφύγει σὲ προσευχή, δὲν τολμᾶ νὰ πεῖ τίποτα τὸ ἄπρεπο. Κι ἂν πεῖ, μετανοεῖ γρήγορα. Ἡ προσευχὴ καὶ ἡ δέηση καθιστοῦν τοὺς ἀνθρώπους ναοὺς τοῦ Χριστοῦ. Κι ὅπως ὁ χρυσὸς καὶ οἱ πολύτιμοι λίθοι καὶ τὰ μάρμαρα κάνουν τοὺς οἴκους τῶν βασιλέων ἔτσι καὶ ἡ προσευχὴ κάνει τοὺς ἀνθρώπους ναοὺς τοῦ Χριστοῦ.
το βρηκα:ρωμαϊκό οδοιπορικό

Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017

Ἡ οὐκρανικὴ ταινία γιὰ τὸν Ἅγιο Λουκᾶ τὸν ἰατρὸ μὲ ἑλληνικοὺς ὑποτίτλους (Video)


Μια ταινία μάθημα να τη χαρακτηρίσω?? μάλλον χαστούκι ταιριάζει καλύτερα ,σε ολους εμας τους χλιαρούς χριστιανούς με τις ηθικές αρχές που ενω βρίζεται καθημερινά κάθε θεσμός αυτής της ευλογημένης χώρας δεν αντιδράμε...παθητικοί αποδέκτες της αποχριστιανοποίησης της χώρας μας...που σιωπούμε ενόχως και δεν ομολογούμε όπως ο αγιος Λουκάς Χριστό...Βλέπουμε τη ζωή ενος ταλαντούχου γιατρού...ενος ανθρώπου με βαθειά πίστη ,που θεράπευε επιτυχώς σώμα και ψυχή!!!! δε λύγισε μπρος στα εκατοντάδες βασανιστήρια των 10 χρόνων...δεν απαρνήθηκε το θεο....αλλά με πίστη φλογερή,αγάπη δυνατή και θυσιαστική υπέμεινε εως τέλους...για να λάβει το στεφάνι...του καλώς αθλήσαντα... ΤΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ https://www.kinopoisk.ru/film/807852/ -http://bezkino.com/database/513-luka.... - https://news.tut.by/culture/475562.html

Επισκεπτόμενη για άλλη μια φορά την υπέροχη ιστοσελίδα του π. Γεώργιου Κονισπολιάτη απο Κέρκυρα ,εχω πει πολλές φορές να την επισκέπτεστε ,θα βρείτε βίους αγνώστων αγίων και μοναδικά κείμενα που δεν θα τα διαβάσετε πουθενά αλλού...σε σημερινή ανάρτηση του μας έλεγε να παρακολουθήσουμε την κινηματογραφική ταινία με τον βίο του Αγίου Λουκά του Ιατρού(Ελληνικοί υπότιτλοι)https://proskynitis.blogspot.gr/2017/... και μας παρέπεμπε στην ιστοσελίδα του Αγίου Παντελεήμωνα ,Χαλέπας ,Χανίων όπου βρίσκεται το εργο..!!!! https://saintpanteleimonchania.wordpr... Οπως γράφουν , η απόδοση των διαλόγων στα Ελληνικά, ο υποτιτλισμός και η επεξεργασία έγιναν από εθελοντές της ενορίας μας.Εγκάρδια τους ευχαριστούμε για το κόπο που έκαναν να δούμε κάτι αξιόλογο και ψυχοφελές ,αφού η ελληνική τηλεόραση δεν εχει διάθεση να μας προσφέρει ποιοτικά προγράμματα...ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΑΣ 2013

Το Καλοκαίρι και η «Βία της Ευτυχίας»Πάντα με ρωτούσαν μα γιατί δεν πας διακοπές ή που θα πας; Όχι δεν ένιωσα ποτέ την ανάγκη σώνει και καλά επειδή είναι καλοκαίρι να πάω διακοπές. Το θεωρώ ωραίο αλλά όχι επιβεβλημένο. Και γενικά δεν μπορώ αυτό το άγχος του πρέπει, του σωστού, του μαζικού, την ομαδική χαρά «αυτό είναι το σωστό». Για σένα ίσως, για σας ναι, για μένα όχι. Λέει λοιπόν η Κατερίνα Τζάβαλου πάνω στο ίδιο θέμα, «Σε πειράζει που εφέτος δεν θα κάνεις διακοπές λόγω θεάτρου; «Καθόλου! Ποτέ δεν με ένοιαζε πού θα πάω διακοπές, όλο αυτό το μαζικό άγχος, ότι πρέπει οπωσδήποτε να πας κάπου και να περάσεις καλά το καλοκαίρι, δεν με εκφράζει. Κι αυτό ψυχαναγκαστικό είναι και εμείς οι Έλληνες το έχουμε σε τεράστιο βαθμό. Έχω μείνει πάρα πολλά καλοκαίρια στην Αθήνα κι έχω περάσει τέλεια…»

Συμφωνώ απόλυτα μαζί της. Καθε τι που εχει μέσα την φράση «πρέπει» εμένα με αποδυναμώνει μονο στο άκουσμα του. Δεν θέλω να «πρέπει να ειμαι χαρούμενος», να «πρέπει» να περνάω καλά, να πρέπει να παω κάπου. 

Ζητώ αυτη την ελευθερία της τεμπελιάς, την αναρχία της βαρεμάρας, του να εχω την δυνατότητα να μην κάνω τιποτα ή να τα κάνω όλα, αλλα ωστόσο να αποφασίζω εγώ. Θέλω να επιτρέπω στο ευατό μου να ζει αυτο που αισθάνεται. Εαν θελει να γελάσει να το πράξει εαν θελει να κλάψει επίσης. Εν νιώθει οτι θέλει διακοπές να τις κάνει εαν όμως θελει να μεινει στην Αθήνα ή Θεσσαλονίκη ή οπου αλλού μένει ο καθένας και να περάσει εκεί καλα με φιλους και αδέσποτα ας το κανει. 

Πρέπει να αντισταθούμε σε αυτη την βία της «ευτυχίας». Για να είμαι καλά χρειάζεται να επιτρέπω στο ευατό μου ενίοτε να μην είναι καλά, για να γελάσω με την καρδια μου, πρέπει να σεβαστό οτι κάποιες στιγμές εχω την ανάγκη να κλάψω και για να κερδίσω οτιδήποτε στην ζωή αυτή, βασική προϋπόθεση είναι οτι θα πρέπει να μάθω να χάνω. Ισως τις περισσότερες φορες. Μα έτσι θα είμαι ένας φυσιολογικός άνθρωπος, μακριά απο την εμμονη και το άγχος του «πρέπει» και του «σωστου», εκείνου που κάνουν ή λένε οι πολλοί. Ο πιο μεγάλος αγώνας στου κόσμου την συνάφεια ειναι να μην χάσεις το κέντρο σου, δηλαδή την μοναδική δικιά σου αλήθεια. Το «θέλω» και «μπορώ» να ειναι δικο σου και οχι δανεισμένο απο καρδιές ξένες…

π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος – Λίβυος (FB)
το βρηκα ζωντανο ιστολογιο

Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017

Τό ἐλεήμων γεροντάκι


Τό 1990 δυό καλοί ἄνθρωποι μαζέψανε κάποιον γεροντάκο ἄστεγο, λιγδιασμένο καί ἔρημο καί μέ ἀσθενοφόρο τόνε μεταφέρουνε σέ ἕνα ἐκκλησιαστικό γηροκομεῖο τῆς Λάρισας.

Ἡ διεύθυνση τοῦ νοσοκομείου καί τό προσωπικό μέ αὐταπάρνηση καί ἀγάπη, σάν καλοί Σαμαρεῖτες, πλύνανε τόν παππού τοῦ βγάλανε σύνταξη προνοίας καί τόν γηροκομήσανε ὥσπου πέθανε ἐξομολογημένος, κοινωνημένος μέ ἱλαρό πρόσωπο. Εἶχε καί μιά κρυφή ἀρετή.

Τό γηροκομεῖο τά ἔξοδά του τά κάλυπτε μέ τήν προνοιακή σύνταξη τοῦ παπποῦ. Ὅμως ὁ παππούς αὐτός ἐπειδή ἤξερε ἀπό στέρηση καί φτώχεια ἔβγαινε ἔξω ἀπό τό Γηροκομεῖο καί ζητιάνευε. Μάζευε πολλά χρήματα καί ταχύτατά τα μοίραζε συμπονετικά σέ ἄλλα ἄπορα χαμηλοσυνταξιούχα γεροντάκια, πού δέν εἶχαν συγγενεῖς ἤ πόρους ἄλλους ἤ ντρεπόντουσαν νά ζητήσουν καί νά ζητιανέψουν καί δέν εἶχαν οὔτε ἑκατό δραχμές γιά ἕνα γιαουρτάκι γιά ἕνα χυμό, πού λέει ὁ λόγος. Ἡ διεύθυνση τοῦ....

γηροκομείου πότε-πότε τόν ἐπέπληττε γιατί ἐκτίθετο ἀπό τό ὅτι τρόφιμός της ζητιάνευε στήν πόρτα τοῦ ἱδρύματος. Ἔκανε ὅμως τά στραβά τα μάτια, ἀναγνωρίζοντας τό ψυχικό μεγαλεῖο του παπποῦ. Ἔτσι ἁγίασε  ὁ παππούλης μέ τόν τρόπο του. 

Ἀπόσπασμα τοῦ βιβλίου “Ἡ ζωή διδάσκει τόν Χριστό” υπο μοναχοῦ Ι. Ἀθῆναι, 2017.

Τρίτη 25 Ιουλίου 2017

”Διδάσκεις στο παιδί μου Τι; Η αλήθεια για την σεξουαλική αγωγή”, της Miriam Grossman


Το εκπληκτικό άρθρο που δημοσιεύουμε παρακάτω μεταφρασμένο, είναι ένας διαφωτιστικός must οδηγός για κάθε γονέα που θέλει να ξέρει τι συμβαίνει με το πρόγραμμα ”σεξουαλικής αγωγής” που εφαρμόζεται ταυτόχρονα σε όλες τις δυτικές χώρες και τι πραγματικά πρεσβεύει, καθώς το ίδιο πρόγραμμα, υποτίθεται προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα, αναμένεται να μπει στα σχολεία και της δικής μας χώρας.

Η Miriam Grossman, MD, είναι πιστοποιημένη ψυχίατρος με πολλές τηλεοπτικές συνεντεύξεις που γράφει και μιλά σε γονείς, σπουδαστές, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες του χώρου της υγείας διεθνώς για τους κινδύνους της πολιτικής ορθότητας και της λανθασμένης επιστήμης στο επάγγελμά της.

Το ”You’re Teaching My Child What?: A Physician Exposes the Lies of Sex Ed and How They Harm Your Child”, είναι ένα από τα βιβλία της που εκδόθηκε το 2009, και το άρθρο που ακολουθεί είναι μόνο ένα απόσπασμα που δημοσιεύθηκε το 2010 από το The Heritage Foundation.

Προς διευκρίνιση του άρθρου, προσθέτουμε ότι στις ΗΠΑ και τον Καναδά η προώθηση της ”σεξουαλικής αγωγής” στα παιδιά έχει ανατεθεί σε τρείς μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες και αναφέρονται εκτεταμένα.

Διδάσκεις στο παιδί μου Τι; Η αλήθεια για την σεξουαλική αγωγή

της Miriam Grossman

Περίληψη: Οι αρχές της σεξουαλικής αγωγής υγείας δεν βασίζονται στις φυσικές επιστήμες. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι υποκινούμενη από ένα συγκεκριμένο όραμα για το πώς η κοινωνία πρέπει να αλλάξει, και εξαιτίας αυτού του γεγονότος, τα προγράμματα σπουδών σεξουαλικής αγωγής παραλείπουν κρίσιμες βιολογικές αλήθειες και εγκρίνουν συμπεριφορές υψηλού κινδύνου. Η προτεραιότητα για την SIECUS, την Planned Parenthood και την Advocates for Youth δεν είναι η υγεία και η ευημερία των νέων. Αυτές οι ομοσπονδιακά χρηματοδοτούμενες οργανώσεις πολεμούν την «καταπίεση» και την «μη ανεκτικότητα», όχι τον έρπητα ή τη σύφιλη. Αλλά όταν βασιλεύει η σεξουαλική ελευθερία, η σεξουαλική υγεία υποφέρει. Τα παιδιά μας διδάσκονται ότι μπορούν να παίξουν με τη φωτιά, και είμαστε υποχρεωμένοι να τα ενημερώσουμε για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν και να τα διδάξουμε βιολογικές αλήθειες, ακόμα και όταν δεν είναι πολιτικά ορθές.

Όταν αποφοίτησα από την ιατρική σχολή, πήρα όρκο. Σηκώθηκα με τους συμμαθητές μου, σήκωσα το δεξί μου χέρι, και ορκίστηκα να αποτρέψω την ασθένεια όποτε μπορούσα. Τώρα, πολλά χρόνια αργότερα, είμαι προβληματισμένη από τα εμπόδια που στέκονται στο δρόμο μου. Δεν αναφέρομαι σε απειλές όπως επιπόλαιες αγωγές ή το όραμα των αδελφών Emanuel για την υγειονομική περίθαλψη. Τα θέματα που με αφορούν προέρχονται από το εσωτερικό των επαγγελμάτων της υγείας και της εκπαίδευσης.

Οι αρχές της σεξουαλικής αγωγής υγείας δεν βασίζονται στις φυσικές επιστήμες. Δεν έρχονται απ’ ότι έχουμε δει κάτω από το μικροσκόπιο. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι υποκινούμενη από ένα όνειρο, ένα συγκεκριμένο όραμα για το πώς η κοινωνία πρέπει να αλλάξει, και εξαιτίας αυτού του γεγονότος, τα προγράμματα σπουδών σεξουαλικής αγωγής παραλείπουν κρίσιμες βιολογικές αλήθειες και εγκρίνουν συμπεριφορές υψηλού κινδύνου.

Τρεις ομάδες πληρώνουν το υψηλότερο τίμημα: τα κορίτσια, οι γυναίκες και οι άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άλλους άνδρες. Όχι πολύ καιρό πριν, πέρασα τις εργάσιμες ημέρες μου όπως και οι περισσότεροι από τους συναδέλφους μου: βλέποντας ασθενείς και γράφοντας συνταγές, λίγο πολύ κοιτάζοντας τη δουλειά μου. Τότε παρατήρησα κάτι. Ερχόμενοι μέσω του γραφείου μου ήταν μια σταθερή ροή φοιτητών, οι περισσότεροι από αυτούς γυναίκες, που πλήρωναν ένα υψηλό τίμημα για τις σεξουαλικές τους επιλογές. Πέρασα εκατοντάδες και εκατοντάδες ώρες με αυτούς τους μαθητές, και είναι ο λόγος που είμαι εδώ σήμερα.

Θα ήθελα να σας πω για έναν από αυτούς. Η Stacy ήταν κολυμβήτρια, μια αθλήτρια οποία είχε προσληφθεί στο (πανεπιστήμιο) UCLA, λόγω των επιτευγμάτων της στο γυμνάσιο. Η ζωή της άλλαξε ριζικά ως αποτέλεσμα μιας μόνο σεξουαλικής επαφής. Συνήθιζε να ανησυχεί για τα εξάμηνα ή τους επόμενους αγώνες κολύμβησης της, τώρα ανησυχούσε για τις ασυνήθιστες κηλίδες στο τεστ Παπανικολάου της. Αντί να κάνει έρευνα για τη διατριβή της, γκούγκλαρε λέξεις όπως «δυσπλασία» και μάθαινε online τι να περιμένει κατά τη διάρκεια μιας βιοψίας. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι αυτό συνέβαινε σε αυτήν. “Ήμουν τόσο προσεκτική, Δρ Grossman. Είπε ότι ήταν καθαρός, και χρησιμοποιήσαμε προφυλακτικό. “

Για την Stacy, το να παραμένει σε κορυφαία φυσική κατάσταση ήταν μία από τις προτεραιότητές της. Σηκωνόταν στις πέντε το πρωί για να κολυμπήσει, και εργαζόταν για δύο ώρες κάθε απόγευμα. Κρατούσε μέσα σε λίγα κιλά το ιδανικό βάρος της, και, βεβαίως, απέφευγε την κατανάλωση αλκοόλ και νικοτίνης. Αλλά νάτη στα 18 της, να έχει μολυνθεί με ανίατο ιό γεννητικών οργάνων.

Δεν γνώριζε ότι ως νεαρή γυναίκα, είναι πιο ευάλωτη στη μόλυνση από τον σύντροφό της. Δεν γνώριζε ότι οι περισσότεροι άνδρες είναι ασυμπτωματικοί φορείς και ότι όταν ζητούν εξέταση ρουτίνας, δεν ελέγχονται για τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων με τον τρόπο που ελέγχονται τα κορίτσια. Επίσης άγνωστο σε αυτήν ήταν ότι ο HPV-16 που είχε στα γεννητικά της όργανα, εάν ο ιός ήταν στο στόμα του σεξουαλικού συντρόφου της, θα μπορούσε χρόνια από τώρα να τον οδηγήσει να αναπτύξει καρκίνο στο λαιμό του.

Γιατί αυτά τα κενά στις γνώσεις της; Γιατί δεν ξέρει αυτούς τους κινδύνους; Γιατί τόσο πολλοί νέοι άνθρωποι αγνοούν τους κινδύνους της σεξουαλικής τους συμπεριφοράς;

Είστε όλοι εξοικειωμένοι με τις επιδημίες των σεξουαλικά μεταδιδόμενων ασθενειών, σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, σε αυτή τη χώρα, αλλά υπάρχει ένα ακόμα. Είναι φτιαγμένο απ’ τον άνθρωπο. Είναι μια επιδημία άγνοιας, παραπληροφόρησης, και διπροσωπίας.

Αν πάτε στην ιατρική βιβλιοθήκη και περιηγηθείτε μέσα από τα περιοδικά, θα μάθετε μερικά καταπληκτικά πράγματα, όπως ότι ο τράχηλος της μήτρας ενός κοριτσιού μολύνεται πιο εύκολα από σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις απ’ ότι μιας γυναίκας, διότι δεν έχει ακόμη ωριμάσει. Τα αγόρια και οι άνδρες δεν έχουν αντίστοιχη περιοχή ευπάθειας στο αναπαραγωγικό σύστημά τους. Η νευροβιολογία των εφήβων κοριτσιών είναι μοναδική, και αυτό καθιστά την ανάπτυξη του εγκεφάλου ενός κοριτσιού πιο ευάλωτη στο στρες, ειδικά στο στρες των αποτυχημένων σχέσεων.

Θα μαθαίνατε ότι ο εφηβικός εγκέφαλος λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο απ’ ότι ενός ενήλικα. Η περιοχή υπεύθυνη για το σκεπτικό, η καταστολή των παρορμήσεων, το ζύγισμα των υπέρ και των κατά των αποφάσεων ενός ατόμου δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως. Επιπλέον, κάτω από συνθήκες που είναι έντονες, καινούριες, και διεγερτικές, οι αποφάσεις των εφήβων είναι πιο πιθανό να είναι κοντόφθαλμες και καθοδηγούμενες από το συναίσθημα. Θα ανακαλύψετε ότι το στοματικό σεξ συνδέεται με καρκίνο των αμυγδαλών και του φάρυγγα. Ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων μολύνει αυτές τις περιοχές όπως ακριβώς τον τράχηλο.

Θα βρίσκατε τόνους άρθρων-στην πραγματικότητα, ολόκληρα βιβλία- για την οξυτοκίνη, μια ορμόνη που λέει στον εγκέφαλο, ”είσαι με κάποιον ξεχωριστό τώρα, ώρα να αφήσεις την προσοχή και να εμπιστευτείς, ώρα να δημιουργήσεις ένα συναισθηματικό δεσμό”. Και στα δύο φύλα, η οξυτοκίνη απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια χαδιών και φιλιών και σεξουαλικού αγγίγματος, αλλά τα οιστρογόνα οξύνουν τις επιδράσεις της ωξυτοκίνης, και η τεστοστερόνη τις αμβλύνει.

Μιλώντας για τις διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, υπάρχει ένας διακριτός εγκέφαλος αγοριού και κοριτσιού οκτώ εβδομάδες μετά τη σύλληψη. Ο εγκέφαλος του αγοριού οφείλεται σε οδηγίες που φέρονται επί του χρωμοσώματος Υ. Το χρωμόσωμα Υ θεωρούνταν κάποτε ότι είναι μια χέρσα περιοχή με ελάχιστες πληροφορίες. Αυτό ήταν πριν έχουμε τα εργαλεία και την τεχνογνωσία για να ελέγχουμε το DNA και να χαρτογραφήσουμε κάθε συστροφή και στροφή. Τώρα ξέρουμε ότι το χρωμόσωμα Υ είναι γεμάτο με πληροφορίες που είναι μοναδικές για τους άνδρες.

Θα μαθαίνατε επίσης ότι ο υγιής κόλπος, λόγω της αρχιτεκτονικής και της βιολογίας του, είναι ένα εχθρικό περιβάλλον για τον ιό HIV, ενώ το ορθόν έχει κύτταρα που διευκολύνουν την είσοδο του HIV απευθείας στο λεμφικό σύστημα. Αυτό και πολλά, πολλά περισσότερα πράγματα είναι γνωστά εδώ και χρόνια, αλλά όταν στρέφεστε στα προγράμματα σπουδών σεξουαλικής αγωγής και, πιο ανησυχητικό, στις ιστοσελίδες που προτείνονται για τους νέους και τους γονείς τους, τίποτα: καμία από αυτές τις πληροφορίες.

Έτσι υπάρχει μια τεχνητή επιδημία άγνοιας: η άγνοια των βιολογικών αληθειών που πρέπει να κατέχουν κεντρική θέση σε κάθε πρόγραμμα σπουδών σεξουαλικής αγωγής ή εκπαιδευτικού προγράμματος για γονείς. Η συνειδητοποίηση αυτών των αληθειών μπορεί να σώσει ζωές.

Έβαλα την ευθύνη για την επιδημία της άγνοιας άμεσα σε αυτές τις οργανώσεις που βρίσκονται στο πηδάλιο της εκπαίδευσης για την σεξουαλική αγωγή, επειδή, αντίθετα προς τους ισχυρισμούς και τις υποσχέσεις τους, τα προγράμματά τους δεν είναι πλήρη, δεν είναι βασισμένα στην επιστήμη ή ιατρικά ακριβή ή επίκαιρα.

Θα το πάω ακόμη πιο μακριά: Δεν είναι για την πρόληψη των ασθενειών. Η σεξουαλική αγωγή είναι ένα κοινωνικό κίνημα. Ο στόχος της είναι να αλλάξει την κοινωνία. Ο πρωταρχικός στόχος των ομάδων, όπως η SIECUS, η Planned Parenthood και η Advocates for Youth είναι να προωθήσουν την σεξουαλική ελευθερία και να απαλλάξουν την κοινωνία από τα ιουδαιο-χριστιανικά ταμπού και τους περιορισμούς της. Σε αυτή την κοσμοθεωρία, σχεδόν όλα γίνονται. Κάθε άτομο κάνει τις σεξουαλικές επιλογές του ή της, κάθε άτομο αποφασίζει πόσο ρίσκο αυτός ή αυτή είναι διατεθειμένος να αναλάβει, και επικρίσεις δεν επιτρέπονται.

Η επιστήμη που χρησιμοποιείται είναι επιλεκτική. Αν αμφισβητεί αυτό το μοντέλο ανθρώπινης σεξουαλικότητας, αν αυτό που έχει δει κάτω από το μικροσκόπιο απειλεί αυτό το όνειρο για την κοινωνία, δεν υπάρχει.

Αυτές οι επιφανείς ομάδες παραπλανούν το κοινό και θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ευημερία των παιδιών μας. Ο κατάλογος των εγκλημάτων τους είναι μεγάλος. Η διπροσωπία είναι ένα: υπόσχονται ένα πράγμα και κάνουν άλλο. Υπάρχουν επίσης αμαρτίες διάπραξης και παράλειψης. Σήμερα το απόγευμα, μπορώ μόνο να σας δώσω παραδείγματα της παράλειψης επειδή οι αμαρτίες της διάπραξης, οι λεπτομερείς οδηγίες, η γλώσσα, οι εικόνες-η αίσθηση της ευπρέπειας μου δεν μου επιτρέπει να τις μοιραστώ μαζί σας.

SIECUS

Το πρώτο μου παράδειγμα έρχεται από την SIECUS. Παίρνει διαφορετικές θέσεις, ανάλογα με το ακροατήριο. Οι κατευθυντήριες γραμμές της SIECUS λένε, «Οι γονείς θα πρέπει να είναι οι πρωταρχικοί εκπαιδευτικοί του παιδιού για το σεξ. Η περιεκτική με βάση το σχολείο σεξουαλική εκπαίδευση συμπληρώνει και αυξάνει την εκπαίδευση που λαμβάνουν τα παιδιά από τους γονείς τους”. Σε μια συνέντευξη του 2007 στο NPR, ο διευθυντής δημόσιας πολιτικής της SIECUS ρωτήθηκε, “Θα συμφωνούσατε ότι θα ήταν καλύτερα αν τα παιδιά δεν κάνουν σεξ στο γυμνάσιο. Έχω δίκιο;”. Δεν δίστασε: ”Ακούστε, απολύτως. Είναι καλύτερο για τους νέους ανθρώπους να περιμένουν για να κάνουν σεξ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι ‘αυτό.”

Και εδώ είναι μια δήλωση που εκτύπωσα από την ιστοσελίδα SIECUS πριν από δύο εβδομάδες. Λέει, ”Υποστηρίξτε την πραγματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση,” και είναι σχετικά με το REAL Act (Responsible Education About Life Act). Εισήχθη στη Βουλή. Προορίζεται για την προώθηση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης που καθυστερεί την έναρξη της σεξουαλικής επαφής, καθυστερεί τη σεξουαλική δραστηριότητα. Τρεις φορές σε αυτό το έγγραφο της SIECUS, μιλούν για την καθυστέρηση της σεξουαλικής δραστηριότητας.

Έτσι, το μάθημα για τους γονείς και τους φορείς χάραξης πολιτικής είναι ότι θέλουμε τα παιδιά να περιμένουν ακριβώς όπως και οι γονείς. Τα παιδιά παίρνουν την ίδια διδασκαλία στο σχολείο, όπως κάνουν στο σπίτι. Το σεξ κατά τη διάρκεια της εφηβείας δεν είναι μια καλή ιδέα. Χαλαρώστε, γονείς, είμαστε όλοι στην ίδια μεριά.

Αλλά το μήνυμα της SIECUS είναι διαφορετικό όταν μιλά σε εφήβους. Τώρα το μήνυμα είναι για τα σεξουαλικά δικαιώματα και την ελευθερία να παίρνει κάποιος τις δικές του αποφάσεις σε οποιαδήποτε ηλικία, ανεξάρτητα από το τι σκέφτονται οι ενήλικες. Για παράδειγμα, όταν συνδέεστε στην ιστοσελίδα της SIECUS, η πρώτη πηγή που συνιστάται στους εφήβους ονομάζεται “Μιλήστε Για το Σεξ”. Αυτό το φυλλάδιο διανέμεται σε σχολεία στις τάξεις από 9 και πάνω.

Έχω διαβάσει το “Μιλήστε Για το Σεξ”, και σε αυτό δεν υπάρχει καμία ενθάρρυνση απολύτως να καθυστερήσει τη σεξουαλική συμπεριφορά. Ξεκινά ενημερώνοντας τα παιδιά ότι η σεξουαλικότητα είναι ένα μέρος του ποιός είσαι και ότι ο καθένας έχει το δικό του τρόπο έκφρασης της σεξουαλικότητάς του. Στη συνέχεια, υπάρχουν οκτώ σελίδες σχετικά με τα σεξουαλικά δικαιώματα. Μερικά αποσπάσματα:

”Κάθε ανθρώπινο ον έχει βασικά δικαιώματα. Παρ’ όλα αυτά, οι ενήλικες μπορούν να πουν και λένε πράγματα που κάνουν τους νέους να αισθάνονται ότι δεν έχουν δικαιώματα. Είναι σημαντικό για σας να γνωρίζετε τα δικαιώματά σας, έτσι ώστε να μπορείτε να σταθείτε για τον εαυτό σας όταν είναι απαραίτητο. “

“Σε κάθε σημείο στη ζωή σας, μπορείτε να επιλέξετε εάν και πώς να εκφράσετε τη σεξουαλικότητά σας.”

“Είναι στο χέρι σας να καθορίσετε πόσο κίνδυνο είστε διατεθειμένοι να αναλάβετε.”

“Πολλοί έφηβοι επιλέγουν να είναι σεξουαλικά ενεργοί, και πολλοί επιλέγουν να μην είναι. Έχετε το δικαίωμα να αποφασίσετε με ποιές συμπεριφορές, αν υπάρχουν, είστε άνετοι να συμμετέχετε ….”

Σε μια ιστοσελίδα που συνιστάται για εφήβους από την SIECUS, ο πρώην επικεφαλής του διοικητικού συμβουλίου διευθυντών της SIECUS λέει στους εφήβους, ”Ο μόνος τρόπος για να ξέρεις αν είσαι γκέι ή μπάισεξουαλ είναι να το ζήσεις και να προβληματιστείς προσεκτικά από τα συναισθήματα που έρχονται ως αποτέλεσμα της εμπειρίας. “

Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πρόκειται για την ατομική ελευθερία. Δεν είναι για την εργασία με τους γονείς για τη διαφύλαξη της υγείας του παιδιού τους και την ευημερία. Οι οργανώσεις αυτές είπαν στους γονείς, η SIECUS ιδίως, ”Θέλετε να βάλουμε ένα μεγάλο κόκκινο φως που λέει, ‘καθυστερήστε την σεξουαλική συμπεριφορά’, και αυτό ακριβώς είναι που κάνουμε”, Αλλά στα παιδιά σε κάθε ηλικία λένε,” Είστε σεξουαλικοί, και έχετε το δικαίωμα να το εκφράσετε με όποιο τρόπο θέλετε.”

Πού μπορούν τα παιδιά να πάνε για βοήθεια στην προάσπιση των σεξουαλικών τους δικαιωμάτων; Ένα site που προτείνεται από την SIECUS είναι η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών.

Τώρα, αυτή η διδασκαλία συμπληρώνει και αυξάνει ό, τι οι έφηβοι ακούνε στο σπίτι; Αντιθέτως, η SIECUS υπονομεύει τους γονείς. Έρχεται μεταξύ γονέα και παιδιού. Επιδιώκει να ενσταλάξει πεποιθήσεις που το 90% των γονέων, τουλάχιστον, δεν συμμερίζεται: ότι η αναβολή του σεξ είναι μια επιλογή μεταξύ πολλών, και όλα είναι εξίσου αποδεκτά.

Αυτό είναι σαν ένας διατροφολόγος που λέει, “Υπάρχουν πολλοί τύποι από δίαιτες, μια δίαιτα χαμηλή σε κορεσμένα λίπη, υδατάνθρακες, σάκχαρα, θα βοηθήσει στην αποφυγή της παχυσαρκίας και της καρδιακής νόσου. Μερικοί άνθρωποι επιλέγουν να ακολουθήσουν αυτή τη δίαιτα, άλλοι δεν το κάνουν. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να αποφασίσει τι να φάει”. Και επειδή η SIECUS θέλει τους νέους να είναι ενήμεροι για όλες τις επιλογές που τους διατίθενται, τους παραπέμπει σε ιστοσελίδες που περιγράφουν συμπεριφορές που οι γονείς δεν θέλουν καν τα παιδιά τους να γνωρίζουν, πόσο μάλλον να προσπαθήσουν.

Όπως είπα και προηγουμένως, προς το συμφέρον της ευπρέπειας και της κοινωνίας των πολιτών, εγώ δεν θα τα περιγράψω αυτά σε σας.

Planned Parenthood

Στη συνέχεια, η Planned Parenthood υπόσχεται να εκπαιδεύσει τους γονείς για το πώς να προστατεύσουν την υγεία των αγαπημένων τους, και ισχυρίζεται ότι έχει μια ολοκληρωμένη και κοινή λογική προσέγγιση. Έχουν μια εφαρμογή στην ιστοσελίδα τους στην οποία υποβάλλονται ερωτήσεις και απαντώνται από έναν επικυρωμένο από το συμβούλιο γυναικολόγο ο οποίος είναι και Πρόεδρος του Ιατρικού Υποθέσεων της Planned Parenthood Federation of America.

Ένα ερώτημα προήλθε από μια ανήσυχη μαμά. Σε ποιά ηλικία, ρώτησε, θα πρέπει να πάει την κόρη της στον γυναικολόγο; Έχουν μιλήσει για την έμμηνο ρύση και το φύλο, αλλά είναι φρόνιμο, αναρωτιέται, να την ξεκινήσει σχετικά με τον έλεγχο των γεννήσεων, όταν ξεκινήσει η περίοδός της; Αυτή η μαμά γέννησε στα 16, και φοβάται πολύ, γράφει, η κόρη της να μη περάσει το ίδιο πράγμα. Το κορίτσι στο ερώτημα είναι 12 ετών.

Αφού παρείχε τις στάνταρ κατευθυντήριες γραμμές για το χρονοδιάγραμμα των αρχικών γυναικολογικών εξετάσεων, ο εμπειρογνώμονας της Planned Parenthood εξηγεί ότι μια νεαρή γυναίκα μπορεί να θέλει να εξετάσει τη λήψη ορμονικής αντισύλληψης πριν να γίνει σεξουαλικά ενεργή, διότι υπάρχουν οφέλη, όπως ελαφρύτεροι περίοδοι και μείωση της ακμής. Αυτή θα έχει αυτά τα οφέλη και επίσης θα προστατεύεται από την εγκυμοσύνη, όταν αυτό γίνει μια δυνατότητα.

Στη συνέχεια είπε σε αυτή τη μαμά ότι οι νεαρές γυναίκες είναι συχνά πιο άνετες με τους δικούς τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, τους δικούς τους γυναικολόγους. Την συμβούλεψε να ρωτήσει την κόρη της, ”τώρα που είναι μεγαλύτερης ηλικίας”,  αν θέλει δική της νοσηλεύτρια ή γιατρό για να αναλάβει τη φροντίδα της, και η μαμά θα πρέπει να σεβαστεί ό, τι απόφαση πάρει. Οι νέοι, επιπλέον, ο γιατρός λέει, θα πρέπει να ενθαρρύνονται να έχουν τις επισκέψεις τους με το φορέα παροχής υγειονομικής περίθαλψης ιδιωτικά, μόνοι τους. Θα πρέπει να τους δοθεί κάθε διαβεβαίωση ότι θα γίνουν σεβαστές οι εκμυστηρεύσεις τους.

Θα το αποδομήσω αυτό. Εδώ είναι ένα 12χρονο κορίτσι του οποίου η μητέρα έχει ήδη σκεφτεί έλεγχο γεννήσεων γι’ αυτήν, τόσο ανησυχεί για μια εφηβική εγκυμοσύνη. Ναι, ο γιατρός λέει, ο έλεγχος γεννήσεων είναι κάτι που η κόρη σας μπορεί να θέλει να εξετάσει, όταν αρχίζει να έχει εμμηνορρυσία, αλλά να πάρετε στην κόρη σας τον δικό της παροχέα υπηρεσιών υγείας, και κατά τη διάρκεια του ραντεβού, μαμά, θα μείνεις στην αίθουσα αναμονής. Οι νεαρές γυναίκες παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις σχετικά με τη σεξουαλικότητά τους, και πρέπει να γίνεται σεβαστή η ιδιωτική τους ζωή.

Αυτή είναι η απάντηση ενός εμπειρογνώμονα γυναικολόγου της Planned Parenthood. Υπάρχουν τόσες πολλές ανησυχητικές πτυχές σε αυτό. Μία από αυτές, φυσικά, είναι η επιλογή των λέξεων. Ο γιατρός συνεχίζει να αναφέρεται σε “νεαρές γυναίκες.” Αυτό το κορίτσι δεν είναι καν έφηβη. Γιατί η βιασύνη;

Επόμενη είναι η υπόθεση ότι αυτό το κορίτσι πρόκειται να είναι σεξουαλικά ενεργή, σαν να είναι μια τελειωμένη υπόθεση. Μήπως η Planned Parenthood πιστεύει ότι είναι πιο υγιεινό για εκείνη να απέχει, τουλάχιστον μέχρι μετά το λύκειο; Αν ναι, γιατί δεν εξηγούν τα οφέλη της αναμονής και να την οπλίσουν με στρατηγικές που μπορούν να κάνουν τη διαφορά; Θυμηθείτε: Αυτή η ομάδα υπόσχεται να εκπαιδεύσει τους γονείς για το πώς να προστατεύσουν την υγεία των αγαπημένων τους με μια συνολική και κοινή λογική προσέγγιση.

Φυσικά, δεδομένης της εμπειρίας της, οι ανησυχίες της μητέρας είναι κατανοητές. Είναι τρομοκρατημένη ότι η κόρη της θα μπορούσε να καταλήξει μια έφηβη μαμά, και αναρωτιέται αν ο έλεγχος γεννήσεων είναι η απάντηση. Αυτό που είναι εκπληκτικό είναι ότι αυτός ο γιατρός λέει, ναι, είναι. Γιατί το κάνει αυτό; Γιατί αυτή αυτόματα φτάνει σε μια συνταγή μαξιλάρι;

Στην ηλικία των 12, αυτό που χρειάζεται αυτό το κορίτσι δεν είναι χάπια, είναι ανατροφή απ’ τους γονείς. Η Planned Parenthood έχασε την ευκαιρία να εκπαιδεύσει αυτή τη μαμά για αυτά που είναι σήμερα γνωστά για τα στυλ ανατροφής παιδιών. Υπάρχουν τόσα πολλά που αυτή η μαμά μπορεί να κάνει για να την κρατήσει σε μια τροχιά.

Πρόσφατες μελέτες συντριπτικά επιβεβαιώνουν ότι ο αντίκτυπος των γονέων είναι βαθύς. Αποδεικνύουν ότι η καλή ανατροφή των παιδιών έχει μια σημαντική, διαρκή και προστατευτική επίδραση στην ανάπτυξη των εφήβων. Η μαμά που στράφηκε στην Planned Parenthood πρέπει να γνωρίζει ποιοί οικογενειακοί παράγοντες και ύφος γονικού ρόλου μπορεί να αποτρέψει επικίνδυνες συμπεριφορές, μπορεί να μετριάσει την επιρροή των συνομηλίκων και να βελτιστοποιήσει το δυναμικό της κόρης της.

Προτείνω ότι μια συνολική και κοινή λογική απάντηση ακούγεται κάπως έτσι: “Σε επιδοκιμάζω που είσαι δυναμική και αναζητάς συμβουλές σχετικά με την προστασία της κόρης σου. Να είσαι βέβαιη ότι στα 12, 14 και 16, η επιρροή σου πάνω της είναι μεγαλύτερη από ό, τι φαντάζεσαι. Αυτό που είναι κρίσιμο για την κόρη σου είναι η ανατροφή που λαμβάνει. Θα κάνει το καλύτερο δυνατό, αν έχεις καλή συμπεριφορά και είσαι ζεστή, υποστηρικτική, και απλώνοντας τα χέρια. Θα πρέπει να θεσπίσεις αυστηρούς κανόνες και υψηλές προσδοκίες. Μήπως ο πατέρας της κόρης σας ζει στο σπίτι; Έφηβοι από οικογένειες με δύο γονείς είναι πιο πιθανό να καθυστερήσουν τη σεξουαλική δραστηριότητα. Τα ευρήματα της έρευνας είναι ισχυρά. Όσο περισσότερο ένα κορίτσι ζει χωρίς τον πατέρα της στο σπίτι, τόσο πιο πιθανό ότι θα συμμετάσχει σε πρόωρη σεξουαλική δραστηριότητα και θα βιώσει μια εφηβική εγκυμοσύνη”.

Μια μελέτη διαπίστωσε ότι τα κορίτσια των οποίων οι πατέρες ζούσαν έξω από το σπίτι από μικρή ηλικία ήταν επτά έως οκτώ φορές πιο πιθανό να έχουν μια εφηβική εγκυμοσύνη. Αλλά ακόμα και χωρίς τον πατέρα της στο σπίτι, η στάση σου απέναντι στο σεξ κατά την εφηβεία, μαμά, και οι κανόνες που θέτεις για τα ραντεβού θα επηρεάσουν την κόρη σου να καθυστερήσει τη σεξουαλική συμπεριφορά. Το συμπέρασμα: Η κόρη σου έχει ανάγκη εσένα και τον πατέρα της. Αντί των επισκέψεων στον γυναικολόγο, προγραμματίστε χρόνο μαζί, μόνο δυο ή τρεις από σας. Ενισχύστε την σύνδεση σας μαζί της. Θέλει μια στενή και εμπιστευτική σχέση μαζί σας, όχι με τον παροχέα υπηρεσιών υγείας της.

Μιλήστε για το τι έχετε μάθει από τη δική σας εμπειρία, και επικοινωνείστε τις αξίες σας. Αυτά είναι τουλάχιστον εξίσου σημαντικά όσο και όταν μιλάμε για αντισυλληπτικά, αν όχι περισσότερο. Βεβαιωθείτε ότι η κόρη σας είναι σίγουρη σχετικά με τις αξίες και τις προσδοκίες σας. Αυτά θα επηρεάσουν τη συμπεριφορά της. Αυτή μπορεί να διαφωνήσει, αλλά οι μελέτες δείχνουν ότι οι υψηλές προσδοκίες των γονέων σχετίζονται με την αναβολή του σεξ. Αν η αποδοκιμασία σας για το εφηβικό σεξ είναι απολύτως σαφής, μπορεί να έχει μια ισχυρή επίδραση στη συμπεριφορά της. Μια μελέτη που βασίστηκε σε δεδομένα από σχεδόν 8.000 ζευγάρια μητέρας-εφήβων διαπίστωσε ότι όσο πιο φιλελεύθερες πιστεύουν οι έφηβοι ότι είναι οι σεξουαλικές απόψεις των μητέρων τους, τόσο πιο πιθανό είναι να έχουν κάνει σεξ, και τόσο πιο πολλούς ερωτικούς συντρόφους είναι πιθανό να έχουν.

Εάν έχετε θρησκευτικές πεποιθήσεις για το σεξ, μαμά, θα πρέπει να τις μεταφέρετε στην κόρη σας, και ακόμη πιο προστατευτική είναι η κατάνυξη της. Οι ειλικρινείς θρησκευτικές πεποιθήσεις και πρακτικές στην εφηβεία συνδέονται αντιστρόφως όχι μόνο με το εφηβικό σεξ, αλλά με ευκαιριακή άμετρη κατανάλωση οινοπνεύματος, χρήση μαριχουάνας, και το κάπνισμα τσιγάρων.

Τι γίνεται με την ενοχή; Η ενοχή είναι μια ισχυρή μεταβλητή, αυτό βέβαια, αν οι έφηβοι πιστεύουν ότι το εφηβικό σεξ είναι λάθος, περιορίζει σημαντικά τη συμπεριφορά τους. Οι εκπαιδευτικοί αφαιρούν το σεξ από την ηθική, και με αυτόν τον τρόπο απομακρύνουν τον παράγοντα ενοχή, αλλά οι γονείς δεν θα πρέπει να είναι σε θέση να το πράξουν όσο το παιδί καταλαβαίνει ότι είναι η χρονική στιγμή του σεξ που έχει σημασία, δεν το ίδιο το σεξ, αυτό είναι το ζήτημα.

Παρακολουθείτε την κόρη σας, ξέρετε πού είναι, ξέρετε τους φίλους της και τις δραστηριότητές της. Περισσότερος χρόνος χωρίς επίβλεψη με ομάδες συνομηλίκων και ένα μέλος του αντίθετου φύλου συνδέεται με σεξουαλική συμπεριφορά. Χρειαζόμαστε πραγματικά μελέτες ώστε να επιβεβαιωθεί αυτό; Μειώστε τις ευκαιρίες της κόρης σας για σεξουαλικές συνευρέσεις. Μπορεί να θέλετε να εξετάσετε την εγγραφή της σε ένα πρόγραμμα που θα ενθαρρύνει την αποχή. Μερικά έχουν ένα αποδεδειγμένο ιστορικό. Για παράδειγμα, κορίτσια γυμνασίου και μεσαίας σχολικής ηλικίας στο πρόγραμμα Best Friends εδώ στην Ουάσινγκτον, είναι εξίμιση φορές λιγότερο πιθανό να κάνουν σεξ σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους σε άλλα δημόσια σχολεία.

Η συμβουλή που η Planned Parenthood παρείχε σε αυτή την ανήσυχη μητέρα δεν στηρίζεται στην υγεία. Αν αυτό ήταν για την υγεία των κοριτσιών, είναι μια τέλεια ευκαιρία για να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα που σας ανέφερα νωρίτερα, ο εφηβικός τράχηλος της μήτρας, η ευπάθεια κλπ – αλλά η συμβουλή της Planned Parenthood προέρχεται από αυτήν την έννοια της σεξουαλικότητας απ’ την κούνια μέχρι τον τάφο. Αντιπροσωπεύει το ύψος της ανευθυνότητας. Αντικρούεται από την κοινή λογική, καθώς και χρόνια έρευνας.

Advocates for Youth

Το τρίτο παράδειγμα είναι αυτό της Advocates for Youth και η προσέγγισή τους για το φύλο. Τον περασμένο Αύγουστο, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, υπήρχε μια τροπολογία που ψηφίστηκε για να προστεθεί στο νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση της υγείας. Η τροποποίηση αυτή θα χορηγήσει 50 εκατομμύρια δολάρια σε οργανώσεις που προωθούν τον τύπο της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης που έχω περιγράψει. Σε απάντηση σε αυτό, ο πρόεδρος της Advocates for Youth δήλωσε ότι η κίνηση αυτή θα φέρει την επιστήμη πίσω στην σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.

Αυτό το βρήκα εκπληκτικό, γιατί όταν θα πάτε στις ιστοσελίδες της Advocates for Youth-και υπάρχουν πολλές, είναι μια πολύ μεγάλη οργάνωση που έχει πολλούς πόρους, η επιστήμη είναι ένα πράγμα που λείπει. Η Advocates for Youth λέει στα παιδιά ότι το φύλο, η εσωτερική αίσθηση του αν κάποιος είναι αρσενικό ή θηλυκό, είναι εντελώς ξεχωριστή από τη βιολογία, από την ανατομία του και τα χρωμοσώματα του. Είναι μια εσωτερική αίσθηση, λένε. Αυτό ανάγεται στη θεωρία του φύλου του John Money, ενός διαβόητου ψυχολόγου από το Johns Hopkins ο οποίος εισήγαγε αυτές τις ριζοσπαστικές ιδέες στη δεκαετία του ’50 και του ’60. Η ιδέα είναι και πάλι ότι η αναγνώριση ενός ατόμου ότι είναι αρσενικό ή θηλυκό είναι αποτέλεσμα των εσωτερικών συναισθημάτων του.

Η Advocates for Youth όχι μόνο προάγει αυτό, αλλά λέει στα παιδιά ότι το φύλο, το να είσαι αρσενικό ή θηλυκό, υπάρχει σε ένα φάσμα. Άνδρες και γυναίκες βρίσκονται στα άκρα του εν λόγω φάσματος, αλλά αυτό είναι ένα ευρύ φάσμα με πολλές δυνατότητες στο μεταξύ αρσενικού και θηλυκού. Θέλω να βεβαιωθείτε ότι το έχετε κατανοήσει αυτό, επειδή υπάρχει ένας μικρός αριθμός ανθρώπων που έχουν μια διαταραχή που ονομάζεται διαταραχή ταυτότητας φύλου, και αυτό είναι μια πραγματική διαταραχή της ψυχικής υγείας, και αξίζουν τη συμπόνοια μας και την κατανόησή μας και τη θεραπεία μας.

Αλλά η διαταραχή ταυτότητας φύλου είναι όταν ο Robert γίνει Roberta ή αντίστροφα. Αυτό που λέει η Advocates for Youth είναι ότι ο Robert δεν γίνεται Roberta και η Roberta δεν γίνεται Robert, αλλά ότι δεν γίνονται ούτε Robert ούτε Roberta. Ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες στο μεταξύ, και ότι η έννοια ότι όλοι είμαστε είτε αρσενικό είτε θηλυκό είναι μια καταπιεστική ιδεολογία.

Αυτό που λένε στα παιδιά είναι ότι τα νεογνά ορίζονται αρσενικά ή θηλυκά, τυλίγονται σε μπλε ή ροζ κουβέρτα, και στη συνέχεια κοινωνικοποιούνται για να χωρέσουν τις πολιτιστικές προσδοκίες. Μηνύματα από το περιβάλλον τους τα διδάσκουν αρσενικές ή θηλυκές συμπεριφορές, ενδιαφέροντα, και τρόπους συσχέτισης. Αλλά όταν ένα αγόρι επιμένει ότι είναι κορίτσι ή το αντίστροφο, αυτό δεν θα πρέπει να είναι ανησυχητικό, λέει η Advocates for Youth. Είναι, ισχυρίζονται, ”τόσο φυσιολογικό όσο το να είσαι ζωντανός.”

Η παραδοχή ότι υπάρχουν μόνο δύο φύλα, αρσενικό ή θηλυκό, είναι ανακριβής, λένε. Περιορίζει την ελευθερία μας έκφρασης φύλου. Η ιδέα ότι ένα άτομο θα πρέπει να είναι το ένα ή το άλλο, αρσενικό ή θηλυκό, είναι ένα αυθαίρετο, κατασταλτικό παράδειγμα. Είναι ένας ακόμα επιβλαβής “-ισμός”, όπως ο σεξισμός.

Αυτή η οργάνωση που ισχυρίζεται ότι θα φέρει την επιστήμη πίσω στην σεξουαλική εκπαίδευση διδάσκει ότι το φύλο μπορεί να αλλάξει. Ένα 10χρονο μπορεί να είναι σίγουρο ότι είναι κορίτσι, αλλά στα 20 μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι είναι άντρας. Οι άνθρωποι μπορούν να συνειδητοποιήσουν το φύλο τους σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής τους, λένε στους νέους. Είναι αυτή η «επιστήμη» στην οποία αναφέρονται; Ή ίσως καθοδηγώντας τα παιδιά ότι θα μπορούσαν να είναι αρσενικά, θηλυκά, ή και τα δύο, είναι ένα παράδειγμα των κρίσιμων πληροφοριών σεξουαλικής υγείας που χρειάζονται για να πάρουν υπεύθυνες αποφάσεις για τη ζωή τους;

Αυτό το μάθημα για το φύλο δεν είναι μόνο αντιεπιστημονικό, είναι μια απόκλιση από την πραγματικότητα. Ορίστε τι λέει η πραγματική επιστήμη σε αυτόν τον αιώνα για το να είσαι αρσενικό ή θηλυκό. Η κυτταρική βιολογία δείχνει ότι το χρωμόσωμα Υ είναι γεμάτο με μονάδες DNA που είναι μοναδικές για τους άνδρες. Υπάρχουν διακριτά αρσενικά και θηλυκά σχέδια από τη στιγμή της σύλληψης. Η εμβρυολογία παρέχει απόδειξη της παλαιότερης δραστηριότητας αυτών των γονιδίων: Οκτώ εβδομάδες μετά τη σύλληψη, όταν το έμβρυο είναι στο μέγεθος ενός φασολιού, το χρωμόσωμα Υ κατευθύνει τους όρχεις να παράγουν τεστοστερόνη. Η τεστοστερόνη ταξιδεύει προς τον εγκέφαλο, εισέρχεται στους νευρώνες, και προωθεί την ανάπτυξη ενός διακριτού εγκεφάλου στο αγόρι με μικρότερα κέντρα για την επικοινωνία, την παρατήρηση και τη συναισθηματική επεξεργασία και μεγαλύτερα κέντρα για το σεξ και την επιθετικότητα.

Η νευροβιολογία χαρτογραφεί τις πολύπλοκες και εκτεταμένες διαφορές σε αρσενικούς και θηλυκούς εγκεφάλους. Οι μαγνητικές τομογραφίες δημιουργούν έγχρωμες εικόνες που αναδεικνύουν διαφορετικά πρότυπα σκέψης και συναισθήματος στο αγόρι και το κορίτσι. Η βρεφική ανάπτυξη αποκαλύπτει ότι σε μία ημέρα ζωής – προφανώς πριν τα παιδιά έχουν κοινωνικοποιηθεί για να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες της κοινωνίας, τα κορίτσια δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο πρόσωπο, ενώ τα αγόρια κοιτάνε πιο πολύ σε ένα κινητό. Σε ένα έτος, τα κορίτσια έλκονται από ένα βίντεο με ένα κινούμενο πρόσωπο, και τα αγόρια προτιμούν ένα βίντεο αυτοκινήτων που κινούνται.

Το λατρεύω αυτό: Οι τυπικές προτιμήσεις των παιχνιδιών των παιδιών συναντώνται επίσης σε νεαρούς πιθήκους. Στα θηλυκά αρέσουν οι κούκλες, και τα αρσενικά προτιμούν οχήματα και μπάλες. Σεξουαλικά στερεότυπα στο ζωικό βασίλειο; Αρσενικό και θηλυκό είναι πολιτιστικά προσδιορισμένα; Το φύλο είναι ένα συναίσθημα διαχωρισμένο από τις ορμόνες και τα χρωμοσώματα; Δε νομίζω. Τα σχέδια μαθημάτων της Advocates for Youth βασίζονται σε κοινωνικά κινήματα του περασμένου αιώνα και την επιθυμία να θολώσουν τις διακρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών. Όποιος ακολουθεί την σκληρή επιστήμη αυτού του αιώνα γνωρίζει ότι οι εν λόγω σκωροφαγωμένες θεωρίες έχουν απαξιωθεί.

Αλλά στο μάθημα σεξουαλικής αγωγής, αυτές οι ανακαλύψεις δεν υπάρχουν. Οι μαθητές τρέφονται με το ζόρι μια ιδεολογία πριν από 50 χρόνια: Το φύλο είναι τεχνητό, οι εκπαιδευτικοί σεξουαλικής αγωγής επιμένουν στο 2009. Οι πολιτισμοί διδάσκουν τι σημαίνει να είσαι ένας άντρας ή μια γυναίκα. Είναι κολλημένοι σε μια χρονική στρέβλωση ή απλά εντελώς τυφλωμένοι από την ιδεολογία; Είτε έτσι είτε αλλιώς, φέρνει καταστροφή για τους νέους.

Συμπέρασμα

Μου είπαν σε πρόσφατη συνέντευξη ότι πρέπει να υπερβάλλω: ότι πρέπει να είναι υπερβολή όταν λέω ότι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι τρέλα, ότι διδάσκει αναλήθειες και ότι εκθέτει τα παιδιά μας σε βρωμιά. Αν αυτό είναι αλήθεια, μου είπαν, δεν θα υπάρξουν ακροάσεις του Κογκρέσου; Δεν υπερβάλλω: Αυτό είναι τρέλα. Η προτεραιότητα για την SIECUS, την Planned Parenthood και την Advocates for Youth δεν είναι η υγεία και η ευημερία των νέων. Αυτές οι ομοσπονδιακά χρηματοδοτούμενες οργανώσεις πολεμούν την «καταπίεση» και την «μισαλλοδοξία», όχι τον έρπητα ή τη σύφιλη. Γι ‘αυτούς, φαίνεται ότι οι κυψέλες και τα κονδυλώματα, το άγχος και η κατάθλιψη, μπορούν να γίνουν ανεκτά, αλλά οι «ισμοί» πρέπει να φύγουν.

Από τις χιλιάδες ώρες που έχω περάσει με τους μαθητές, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι, όταν βασιλεύει η σεξουαλική ελευθερία, η σεξουαλική υγεία υποφέρει. Τα παιδιά μας διδάσκονται ότι μπορούν να παίξουν με τη φωτιά, και οι αίθουσες αναμονής των γιατρών και των θεραπευτών γεμίζουν με ανθρώπους που έχουν καεί, μέσα και έξω. Κάθε νεαρό άτομο πρόκειται να αναβάλει το σεξ; Φυσικά όχι, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να τους ενημερώσουμε για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν και να τους διδάξουμε βιολογικές αλήθειες, ακόμα και όταν δεν είναι πολιτικά ορθές.

Η μόνη δύναμη που έχω για την καταπολέμηση αυτής της συμφοράς είναι η δύναμη της πένας. Ενώ το έθνος αγωνίζεται για θέματα που σχετίζονται με την υγεία και βρίσκεται στα πρόθυρα υποστηρίζοντας οργανώσεις όπως η SIECUS με εκατομμύρια δολάρια φόρων, είναι η ελπίδα μου ότι το μήνυμά μου θα φτάσει στα αυτιά και την καρδιά κάποιου με εξουσία που θα έχει το θάρρος να σταθεί και να θέσει ένα τέλος σε αυτό το φιάσκο.

Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017

H επιστολή του Άλμπερτ Αϊστάιν στην κόρη του διδάσκει την δύναμη της ολοκληρωτικής αγάπης


Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, η κόρη του Αϊνστάιν, Lieserl δώρισε 1.400 επιστολές, που γράφτηκαν από τον πατέρα της, στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο, με εντολή να μην δημοσιεύσουν το περιεχόμενό τους, μέχρι δύο δεκαετίες μετά το θάνατό του.

Αυτή είναι μία από αυτές.

«Όταν πρότεινα τη θεωρία της σχετικότητας, ελάχιστοι με κατάλαβαν, και αυτό που θα αποκαλύψω τώρα θα συγκρουστεί με την παρανόηση και την προκατάληψη του κόσμου.Σου ζητώ να φυλάξεις τα γράμματα για όσο διάστημα χρειαστεί, χρόνια, δεκαετίες, έως ότου η κοινωνία είναι αρκετά προηγμένη για να δεχτεί αυτό που θα εξηγήσω παρακάτω.

Υπάρχει μια εξαιρετικά ισχυρή δύναμη που, μέχρι σήμερα, η επιστήμη δεν έχει βρει επίσημη εξήγηση για αυτήν. Είναι μια δύναμη που περιλαμβάνει και διέπει όλους, είναι πίσω από κάθε φαινόμενο που λειτουργεί στο σύμπαν και δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί από εμάς. Αυτή η παγκόσμια δύναμη είναι η ΑΓΑΠΗ.Όταν οι επιστήμονες ερεύνησαν για μια ενοποιημένη θεωρία του σύμπαντος ξέχασαν την πιο ισχυρή αόρατη δύναμη. Η αγάπη είναι φως, που φωτίζει αυτούς που δίνουν και λαμβάνουν. Η αγάπη είναι βαρύτητα, επειδή κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται έλξη για άλλους.Η αγάπη είναι δύναμη, διότι πολλαπλασιάζει το καλύτερο που έχουμε, και επιτρέπει στην ανθρωπότητα να μην σβήσει στον τυφλό εγωισμό της. Η Αγάπη ξεδιπλώνει και αποκαλύπτει. Για την αγάπη ζούμε και πεθαίνουμε. Αγάπη είναι ο Θεός και Θεός είναι η Αγάπη.

Η δύναμη αυτή εξηγεί τα πάντα και δίνει νόημα στη ζωή. Αυτή είναι η μεταβλητή που έχουμε αγνοήσει για πολύ καιρό, ίσως γιατί φοβόμαστε την αγάπη, γιατί είναι η μόνη ενέργεια στο σύμπαν που ο άνθρωπος δεν έχει μάθει να οδηγεί κατά βούληση.Για να δώσω ορατότητα στην αγάπη, έκανα μια απλή αντικατάσταση στην πιο διάσημη εξίσωση μου. Αν αντί για E = mc2, δεχθούμε ότι η ενέργεια για να θεραπεύσει τον κόσμο μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την αγάπη όταν πολλαπλασιάζεται με την ταχύτητα του φωτός στο τετράγωνο, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η αγάπη είναι η πιο ισχυρή δύναμη που υπάρχει, διότι δεν έχει όρια.Μετά την αποτυχία της ανθρωπότητας στη χρήση και τον έλεγχο των άλλων δυνάμεων του σύμπαντος, που έχουν στραφεί εναντίον μας, είναι επιτακτική ανάγκη να τραφούμε με ένα άλλο είδος ενέργειας …Αν θέλουμε το είδος μας να επιβιώσει, αν θέλουμε να βρούμε το νόημα της ζωής, αν θέλουμε να σώσουμε τον κόσμο και κάθε ον με αισθήσεις που κατοικεί σε αυτόν , η αγάπη είναι η μία και μοναδική απάντηση.Ίσως δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι να κάνουμε μια βόμβα αγάπης, μια συσκευή αρκετά ισχυρή ώστε να καταστρέψει εντελώς το μίσος, τον εγωισμό και την απληστία που καταστρέφουν τον πλανήτη.Ωστόσο, κάθε άτομο φέρει μέσα του μια μικρή αλλά ισχυρή γεννήτρια αγάπης της οποίας η ενέργεια περιμένει να απελευθερωθεί.

Όταν μάθουμε να δίνουμε και να λαμβάνουμε αυτή την παγκόσμια ενέργεια, αγαπητή Lieserl, θα έχουμε επιβεβαιώσει ότι η αγάπη κατακτά τα πάντα, είναι σε θέση να ξεπεράσει τα πάντα, γιατί η αγάπη είναι η πεμπτουσία της ζωής.Με λυπεί βαθύτατα που δεν μπόρεσα να εκφράσω ό, τι έχω στην καρδιά μου, που χτυπά για σένα μια ζωή. Ίσως είναι πολύ αργά για να ζητήσω συγγνώμη, αλλά καθώς ο χρόνος είναι σχετικός, πρέπει να σου πω ότι σ αγαπώ και πως χάρη σε εσένα έφτασα στην τελική απάντηση!»

Ο πατέρας σου,

Άλμπερτ Αϊνστάιν»

Κυριακή 23 Ιουλίου 2017

Ἀνατολή καί Δύση , Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς (Ἐπίσκοπος Ἀχρίδος)


Ἡ Δύση εὑρίσκεται στήν σπασμώδη ταραχή, ἐνῶ ἡ Ἀνατολή στήν παραίτηση καί τήν ὑποταγή στό πεπρωμένο.Ἡ Δύση συνεχῶς τρώγει ἐκ τοῦ Δένδρου τῆς Γνώσεως καί αἰσθάνεται ὁλοένα καί περισσότερον τήν πείνα διά τήν γνώση, ἡ Ἀνατολή κάθεται κάτωθεν τοῦ Δένδρου τῆς ζωῆς, ἀλλὰ δέν μπορεῖ νά φθάση ἕως τόν καρπόν.Ἡ Δύση ἔχει μανία διά τήν ὀργάνωση. Ἡ Ἀνατολή ἔχει μανία διά τόν ὀργανισμό.

Ἡ Δύση ἀπαύστως τακτοποιεῖ τά ἐξωτερικά πράγματα, ἐνῶ οἱ ἐσωτερικές ἀξίες ἡ μία μετά τήν ἄλλη ἐξαφανίζονται. Ἡ Ἀνατολή ἀπαύστως καλλιεργεῖ τάς ἐσωτερικός ἀξίας, καθώς αἱ ἐξωτερικαί πίπτουν καί χάνονται.

Ἡ Δύση κτίζει τούς τερατώδεις βαβυλώνιους πύργους, ἀλλ’ ἐπειδή οἱ πύργοι αὐτοί κτίζονται ἀπό ἀκατέργαστο πέτρα καί ἐπειδή πάντοτε τείνουν πρός μία πλευρά, ταχέως καταρρέουν· ἡ Ἀνατολή ἐν ἰδρώτι κατεργάζεται «πέτρα τήν πέτραν» καί κατάφερε νά κατεργασθεῖ τάς ὡραιοτέρας πέτρας, ὅμως, καθόλου δέν μπορεῖ νά τάς συναρμολόγηση σέ ἕνα οἰκοδόμημα.

Στήν Δύση καλλιεργοῦνται τά πράγματα καί τά πράγματα λάμπουν, καθώς ὁ ἄνθρωπος ὁλοένα καί περισσότερον ἐξαγριώνεται καί σκεπάζεται μέ τό σκότος.

Στήν Ἀνατολή καλλιεργοῦνται μόνον μερικοί ἄνθρωποι καί αὐτοί λάμπουν, καθώς τά πράγματα εἶναι ξεχασμένα στόν ἀγριότοπο καί μεγαλώνουν ἐκεῖ ἐντός τῶν ζιζανίων.

Ἡ Δύση πιστεύει πρωτίστως εἰς τά ἔργα τοῦ ἀνθρώπου, ἔπειτα εἰς τά ἔργα τοῦ Θεοῦ καί τελικῶς εἰς τόν Θεόν Ἡ Ἀνατολή πιστεύει εἰς τόν Θεόν, ἀλλά ἐκμηδενίζει τά ἔργα τοῦ Θεοῦ καί ἀπορρίπτει τά ἔργα τοῦ ἀνθρώπου. Διὰ τοῦτο ἡ Δύση δέν ἔχει τήν ἑνότητα, οὔτε μπορεῖ νά φθάση μέχρι τήν ἑνότητα, διότι ἡ ἑνότητα ὑπάρχει μόνον ἐν Θεῷ• οὕτως ἡ Ἀνατολή ἔχει τήν ἑνότητα ἐσωτερική, ἀλλά δέν θέλει νά τήν ἐφαρμόσει καί στά ἐσωτερικά. Διὰ τοῦτο τόσον συχνά ἡ δραστηριότητα τῆς Δύσεως μετατρέπεται στόν πόλεμο καί τήν εἰρήνη καί τῆς Ἀνατολῆς εἰς τήν παραίτηση καί τήν ὑποταγή στό πεπρωμένο.

Διατί ὅλα γίνονται οὕτω διερωτᾶσαι, παιδί μου;

Ἐπειδή ἡ Δύση δέν μπορεῖ νά δεχθεῖ τόν Χριστόν, καί ἐπειδή ἡ Ἀνατολή δέν μπορεῖ νά δεχθεῖ τόν Ἰησοῦν.

Ἤ ἐπειδή ἡ Δύση ἀνεγνώρισε τόν ἄνθρωπον καί δέν ἀναγνωρίζει τόν Θεόν, ἐνῶ ἡ Ἀνατολή ἀνεγνώρισε τόν Θεόν καί δέν ἀναγνωρίζει τόν ἄνθρωπον.

Διὰ τοῦτο ἡ Δύση εὑρίσκεται στήν σπασμώδη ταραχή καί ἡ Ἀνατολή στήν παραίτηση στό πεπρωμένο. Καθώς ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἁπλώνει καί τά δικά του χέρια, διά νά ἐναγκαλιστεῖ εἰς μίαν ἀγκάλη καί τήν Ἀνατολή καί τήν Δύση, ἀλλά δέν μπορεῖ. Δέν μπορεῖ νά ἐναγκαλιστεῖ τήν Ἀνατολή, λόγω τῆς νιρβάνας, οὔτε τήν Δύση λόγω τῶν ξιφῶν.

Ἰδού ἡ Ἀνατολή καί ἡ Δύση εἶναι στήν ψυχή σου. Ὁ σπασμός καί ἡ παραίτησις εἶναι σπόροι στόν ἴδιο ἀγρό. Τό Δένδρον τῆς Γνώσεως καί τό Δένδρον τῆς Ζωῆς μεγαλώνουν τό ἕνα πλάι εἰς τό ἄλλο. Ἡ Ἀνατολή καί ἡ Δύση συγκρούονται εἰς ἕκαστο ἄνθρωπον. Καί δέν σημαίνουν τήν συγκατοίκησα, ἀλλά τήν σύγκρουσιν. Ἐάν ἡ Ἀνατολή καί ἡ Δύση σήμαιναν τήν συγκατοίκηση καί ὄχι τήν σύγκρουση, στόν ἄνθρωπον θά βασίλευεν ἡ εἰρήνη, ὡς καί εἰς τόν κόσμον τότε εἰς τήν θέση τῆς σπασμώδους ταραχῆς καί τῆς παραιτήσεως στό πεπρωμένο θά ἦσαν ἄλλες δυνάμεις, θετικές καί ἤπιες

Γνώρισε τό Δένδρον τῆς Ζωῆς καί θά θεραπευθεῖς ἀπό τάς ἀσθενείας καί τῆς Δύσεως καί τῆς Ἀνατολῆς.

Καί θά γίνεις ὑγιής καί πλήρης ἄνθρωπος. Ἕνας ὑγιής καί πλήρης ἄνθρωπος εἶναι αἰσιόδοξος.

Τότε ἡ δραστηριότητα καί ἡ πίστη —τά ἀντίθετα τῶν ἐν λόγῳ ἀσθενειῶν— θά ἀνθίσουν στόν σκουπιδότοπο τῆς σπασμώδους ταραχῆς καί τῆς παραιτήσεως στό πεπρωμένο.
Το βρηκα:Αγια ζωνη

Σάββατο 22 Ιουλίου 2017

Π. Τσεπενέκας: Υπάρχει θεός; ή το απόλυτο και το σχετικό


Ο γέρο Μιχαήλ κοιτούσε σκεφτικός το μεγάλο σωρό από πέτρες, που βρίσκονταν απέναντί μας, απλωμένες άτακτα στον γκρεμό. Ήταν μια μεγάλη σάρα, που δυσκόλευε πολύ όσους δοκίμαζαν να περάσουν από το σημείο. Σε μια στιγμή στρέφεται προς το Αχιλλέα  και του λέει.

-       Αχιλλέα  να σε ρωτήσω κάτι; Θέλω όμως να μου απαντήσεις με ειλικρίνεια.

-       Βεβαίως. Γιατί όχι.

-       Υπάρχεις;

-       Δεν κατάλαβα;!

-       Εσύ, υπάρχεις;

-       Ναι, υπάρχω, απάντησε με σιγουριά ο Αχιλλέας, πιάνοντας ασυνείδητα τα γόνατά του με τα δυο του χέρια.

-       Αν σου έλεγα τώρα ότι δε γεννήθηκες ποτέ, αλλά υπήρξες ξαφνικά από το τίποτα για πρώτη φορά στα τρία σου χρόνια. Θα με πίστευες;

-       Όχι φυσικά.

-       Γιατί; Πώς είσαι σίγουρος; Συνήθως, μετά τα πέντε θυμόμαστε τον εαυτό μας. Μήπως θυμάσαι τη γέννησή σου; Είσαι όμως απολύτως βέβαιος ότι γεννήθηκες και μεγάλωσες, χωρίς στην ουσία να  έχεις ενδιαφερθεί ποτέ να το  αποδείξεις.

Ο γέρο Μιχαήλ καθάρισε με το παπούτσι του το χώμα, μπροστά από το κούτσουρο που καθόμασταν και με το ραβδί του ζωγράφισε έναν μικρό κύκλο. Τον παρακολουθούσαμε συγκεντρωμένοι και με μεγάλη περιέργεια.

-       Ας συμβολίσουμε τον Αχιλλέα  μ’ αυτόν το μικρό κύκλο.

Στη συνέχεια ο γέρο Μιχαήλ τράβηξε μια μικρή γραμμούλα, που οδηγούσε από τον έναν κύκλο σ’ έναν άλλο, επίσης μικρό κύκλο.

-       Ας συμβολίσουμε τη μάνα του Αχιλλέα  μ’ αυτόν το δεύτερο κύκλο.

-       Να είναι καλά η μανούλα μου, είπε ψιθυριστά ο Αχιλλέας, που δεν έκρυβε ποτέ την αδυναμία του προς  τη μητέρα του.

Ο γέρο Μιχαήλ συνέχισε να φτιάχνει κύκλους σε ευθεία  στο χώμα και να τους συνδέει με μικρές γραμμές.

-       Όπως πολύ σωστά φαντάζεστε, ο τρίτος κύκλος συμβολίζει τη μάνα της μάνας σου, δηλαδή τη γιαγιά σου, ο επόμενος τη μάνα της γιαγιάς κοκ.

-       Πολύ ωραία. Που θέλεις να καταλήξεις;

-       Εσύ, Αχιλλέα, θα υπήρχες αν δεν υπήρχε έστω και ένα κύκλος αυτής της αλυσίδας;

Ο Αχιλλέας σκέφτηκε και χωρίς δισταγμό απάντησε.

-       Προφανώς και δεν θα υπήρχα.

-       Άρα λοιπόν, όχι απλά δε βρέθηκες ξαφνικά και χωρίς αιτία στα τρία σου χρόνια, αλλά υπάρχει και μια τεράστια γραμμή πίσω σου, μέχρι να φτάσουμε σε σένα. Με δεδομένο ότι υπάρχεις εσύ, υπάρχει και αυτή η τεράστια γραμμή, που μάλιστα δε  διακόπτεται πουθενά. Σύμφωνοι;

-       Σύμφωνοι.

-       Αν αποδεχτούμε τώρα τα είκοσι πέντε χρόνια σαν μέση διαφορά από τη μία γενιά στην επόμενη, τότε με ογδόντα μόλις κύκλους έχουμε φτάσει στην εποχή του Χριστού.

-       Θα ήταν συγκλονιστικό να μπορούσε κανείς να περπατήσει προς τα πίσω αυτή τη γραμμή και να συναντήσει όλες αυτές τις γυναίκες! Φαντάζομαι τι εκπλήξεις θα δοκίμαζα. Πού να οδηγούσε άραγε αυτή η γραμμή! αναρωτήθηκε με θαυμασμό ο Αχιλλέας.

-       Με άλλες είκοσι γενιές ακόμα, έχουμε περάσει τα χρόνια του Περικλή και έχουμε φτάσει στην εποχή του Πυθαγόρα  και του Ηράκλειτου.

-       Είναι εκπληκτικό, με εκατό γενιές προς τα πίσω διανύσαμε δυόμιση χιλιάδες χρόνια ιστορίας! συμπλήρωσα επίσης με θαυμασμό.

-       Αν δεχτούμε ως ακριβή τα συμπεράσματα της επιστήμης, ο άνθρωπος όπως τον γνωρίζουμε σήμερα, ο homosapiens δηλαδή, έχει περίπου διακόσιες χιλιάδες χρόνια παρουσίας πάνω στη γη. Δηλαδή οκτώ χιλιάδες  γενιές προς τα πίσω. Δε σου μοιάζει περίεργο και ανεξήγητο όλα να έγιναν από τις τελευταίες εκατό; Τι έκαναν οι προηγούμενες επτά χιλιάδες εννιακόσιες γενιές; ρώτησε με απορία ο γέρο Μιχαήλ. Αυτή η ιστορία μου μοιάζει με το συρτάκι που ξεκινάει πολύ αργά και στο τέλος επιταχύνεται. Και αν είναι έτσι τα πράγματα, το τέλος του κόσμου δεν είναι πολύ μακριά.

-       Πραγματικά μοιάζει περίεργο. Αλλά ας συνεχίσουμε και πριν τον homosapiens. Κάποια στιγμή οι κύκλοι συναντούν τους μακρινούς προγόνους, ανθρωποειδείς πιθήκους κλπ. συνέχισε ο Αχιλλέας .

-       Ας συναντήσουν ότι επιθυμείς Αχιλλέα. Το βασικό μου ερώτημα παραμένει. Εσύ, θα υπήρχες αν δεν υπήρχε έστω και ένας κύκλος αυτής της τεράστιας γραμμής;

-       Προφανώς και δε θα υπήρχα. Το απαντήσαμε αυτό.

-       Αυτή η γραμμή αρχίζει κάπου ή συνεχίζεται επ’ άπειρον στο παρελθόν; ρώτησε ο γέρο Μιχαήλ .

-       Συνεχίζεται μέχρι να συναντήσει τη στιγμή της δημιουργίας της ζωής πάνω στη γη.

-       Και πριν από αυτήν τη στιγμή;

-       Δεν υπάρχει τίποτε πριν. Η γραμμή διακόπτεται, απάντησε ο Αχιλλέας.

-       Αν η γραμμή διακόπτεται εσύ δεν υπάρχεις. Διάλεξε. Υπάρχεις ή δεν υπάρχεις;

Ο Αχιλλέας έμεινε σιωπηλός για μερικά λεπτά. Σίγουρα σκεφτόταν τι θα μπορούσε να απαντήσει. Όχι βέβαια ότι αυτός δεν υπάρχει. Ο γέρο Μιχαήλ μπήκε μέσα στην καλύβα και μετά από λίγο βγήκε έξω κρατώντας  στο χέρι ένα μεγάλο πήλινο λιβανιστήρι γεμάτο αναμμένα καρβουνάκια και λιβάνια, που ανέδιδαν ένα ευχάριστο άρωμα τριαντάφυλλου. Λιβάνισε μπροστά στο σπίτι και μετά ήρθε προς το μέρος μας για να λιβανίσει κι εμάς. Ο Αχιλλέας δεν ήταν μόνο άθεος, είχε διακόψει και κάθε σχέση με οτιδήποτε θρησκευτικό, γι’ αυτό λίγο δυσανασχέτησε με την εικόνα.

-       Παιδιά, με συγχωρείτε, είπα να λιβανίσω γιατί η συζήτησή μας ήταν πολύ έντονη και φοβάμαι μήπως μαζέψουμε απρόσκλητους γύρω μας.

-       Κάνε ότι θέλεις, αλλά μην μας πεις κιόλας ότι ο Θεός, αυτός ο Άγνωστος, έχει ανάγκη από λιβάνισμα, μίλησε επί τέλους ο Αχιλλέας.

-       Δε γνωρίζω τις ανάγκες Του, αλλά εγώ πάντως το χρειάζομαι πολύ το λιβάνισμα. Μ’ αρέσει πολύ το άρωμά του, ειδικά το άρωμα τριαντάφυλλο.

Χαμογελάσαμε με την εικόνα του γέρο Μιχαήλ να λιβανίζει και η ατμόσφαιρα μεταξύ μας χαλάρωσε.

-       Υπάρχεις τελικά ή δεν υπάρχεις Αχιλλέα; μας επανέφερε στην κουβέντα ο γέρο Μιχαήλ.

-       Υπάρχω και σίγουρα η γραμμή μου φτάνει μέχρι τη στιγμή της δημιουργίας της ζωής πάνω στη γη.

-       Και πριν από αυτήν τη στιγμή; Πως δημιουργήθηκε η πρώτη ζωντανή ύπαρξη πάνω στη γη;

-       Υπάρχουν διάφορες θεωρίες για το πώς δημιουργήθηκε η πρώτη μορφή ζωής στη γη. Ίσως στα επόμενα χρόνια να έχουμε την οριστική απάντηση, που θα την επιβεβαιώσουν και τα πειράματα στο εργαστήριο.

Ο γέρο Μιχαήλ σηκώθηκε και μάζεψε μερικά μικρά χαλίκια και τα ακούμπησε πάνω στο ξύλινο τραπέζι.

-       Υπάρχει περίπτωση αυτά τα χαλίκια, όσους αιώνες κι αν τα αφήσω εδώ, να φτιάξουν μόνα τους το σύμβολο της ειρήνης;

-       Όχι, ποτέ δεν πρόκειται να το κάνουν.

-       Για να γίνει αυτό υπάρχει μια βασική προϋπόθεση. Να υπάρχει κάποια θέληση. Και οι άψυχες πέτρες δεν έχουν καμιά θέληση. Θέληση υπάρχει μόνο εκεί που υπάρχει ζωή. Πριν τη δημιουργία της ζωής στη γη, υπήρχε η θέληση του Δημιουργού. Και ο Δημιουργός δε μπορεί να είναι άψυχη ύλη. Είναι Ζωή. Και ας μην ξεχνάμε το διάσημο Γάλλο μικροβιολόγο Παστέρ, ο οποίος το 1864  απέδειξε επιστημονικά στο εργαστήριο, ότι η ζωή προέρχεται μόνοαπό ζωή. Κανένα άψυχο υλικό δε μπορεί να δημιουργήσει ζωή. Όλα τα υπόλοιπα είναι ακόμα απλά έωλες θεωρίες.


Ο γέρο Μιχαήλ σκέφτηκε για λίγο και στη συνέχεια ρώτησε.

-       Αχιλλέα  έχεις δει ποτέ φιδοτόμαρο; Το παλιό δέρμα που βγάζουν και αφήνουν πίσω τους τα φίδια αυτή την εποχή;

-       Όχι, δεν το έχω δει. Αλλά έχω ακούσει γι’ αυτό.

-       Μπορεί να υπάρξει το φιδοτόμαρο όταν δεν υπάρχει το φίδι;

-       Όχι, δε μπορεί να υπάρξει.

-       Το φιδοτόμαρο λοιπόν είναι κάτι σχετικό, που εξαρτάται απόλυτα από την ύπαρξη του φιδιού. Μπορεί να υπάρχει η καλντέρα της Σαντορίνης χωρίς να υπάρχει η Σαντορίνη;

-       Όχι.

-       Για να υπάρχει λοιπόν το σχετικό είναι εντελώς απαραίτητο να υπάρχει και το απόλυτο.

-       Πού θέλεις να καταλήξεις;

-       Αχιλλέα  πόσο μπορείς να ζήσεις χωρίς αέρα και οξυγόνο;

-       Δύο - τρία λεπτά.

-       Χωρίς νερό;

-       Δύο - τρείς μέρες.

-       Χωρίς φαγητό;

-       Σαράντα - πενήντα μέρες. Ναι αλλά γιατί τα ρωτάς όλα αυτά;

-       Πριν από λίγο συμφωνήσαμε ότι υπάρχεις. Είσαι ένα ον.

-       Μάλιστα. Παρακάτω.

-       Αφού λοιπόν η ύπαρξή σου εξαρτάται από τόσους παράγοντες, ανεξάρτητους από εσένα, είσαι σίγουρα, όπως και κάθε άλλος άνθρωπος, ένα σχετικό ον. Και για να υπάρχει το σχετικό ον πρέπει απαραίτητα να υπάρχει και το Απόλυτο Ον. Και το Απόλυτο Ον οι άνθρωποι το ονόμασαν Θεό. Η σύλληψη της έννοιας Θεός είναι κατάκτηση του ανθρώπινου πολιτισμού. Είναι το πρώτο σημαντικό βήμα, για να γνωρίσει ό ίδιος ο άνθρωπος τον εαυτό του. Επειδή λοιπόν το Απόλυτο είναι όρος ύπαρξης του σχετικού ανθρώπου, δεν υπάρχει άνθρωπος στην κοινωνία που να μην προβάλλει το Απόλυτο πάνω σε μια ιδέα, πάνω σ’ έναν ηγέτη, πάνω σε μια ποδοσφαιρική ομάδα, πάνω σ’ ένα κόμμα, πάνω σε μια κοινωνική ουτοπία, πάνω στην επιστήμη, πάνω σ’ έναν έρωτα ή ακόμα χειρότερα πάνω στο χρήμα. Η αναζήτηση του Απολύτου, με όλα τα μέσα και με όλους τους τρόπους, είναι ένας απαράβατος νόμος της ανθρώπινης ψυχής. Ο άνθρωπος μπορεί να βρίσκεται τις περισσότερες φορές στο βαθύ σκοτάδι της άγνοιας, όμως ότι κι αν κάνει, το Θεό αναζητά και προς Αυτόν πορεύεται μέσα από αναρίθμητους άγνωστους δρόμους. Και δε θα ησυχάσει ποτέ στη ζωή του, αν δεν Τον συναντήσει. Όλοι οι μύστες, που πάτησαν το πόδι τους πάνω σ’ αυτή τη γη, γνώριζαν πολύ καλά αυτήν τη μεγάλη αλήθεια. Αν δεν υπάρχει το Απόλυτο, δεν υπάρχει ούτε το σχετικό. Αν δεν υπάρχει ο Θεός, δεν υπάρχει ούτε ο άνθρωπος

Απόσπασμα από το μυθιστόρημα «Το άγγιγμα του Αρχαγγέλου», εκδ. Αρμός (2015)
το βρηκα:Αντίφωνο