Πέμπτη 21 Μαΐου 2015

Ὁ Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως καί τῆς μνήμης τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, στήν Πάτρα.Μέ λαμπρότητα ἐτελέσθη ὁ Ἑσπερινός τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως καί τῆς μνήμης τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης στήν Πάτρα.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος ἐχοροστάτησε στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀρόης Πατρῶν, μέ τήν συμμετοχή πολλῶν Ἱερέων καί πλήθους Λαοῦ.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἀνεφέρθη:

α)  Στήν σημασία τῆς μεγάλης καί Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος, μέσα ἀπό τήν ὁποία φαίνεται καί διακηρύττεται ἡ θεότης τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἱησοῦ Χριστοῦ.

Β) Στήν προσωπικότητα τοῦ Ἁγίου καί Μεγάλου Κωνσταντίνου καί στίς προσπάθειες πού κατέβαλε ὁ Θεόστεπτος αὐτός Βασιλεύς γιά τήν κατοχύρωση τῶν ἱερῶν καί ἀποκεκαλυμμένων ἀληθειῶν, τῆς μιᾶς δηλ. πίστεως εἰς τόν Ἓνα καί μόνο ἀληθινό Θεό.     

Δίκαια, εἶπε μεταξύ τῶν ἄλλων, ὁ Σεβασμιώτατος, ἡ ἱστορία ἡ ὁποία οὐδέποτε χαρίζεται καί σπάνια συγκαταβαίνει, τοῦ ἐχάρισε τόν τίτλο «Μέγας», εἰς ἀναγνώριση τοῦ θεαρέστου ἔργου του καί τῆς ἐν γένει βιοτῆς καί πολιτείας του.

Γ) Ὁ Σεβασμιώτατος ἐτόνισε ἐπίσης, ὅτι ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος πρέπει νά ἀποτελῇ τό πρότυπο κάθε ἡγέτου, ὥστε νά μπορέσῃ αὐτός ὁ τόπος νά ἐξέλθῃ ἀπό τό τέλμα  στό ὁποῖο ἒχει περιέλθει καί νά συνεχίσῃ τήν ἱστορική του πορεία. Οἱ ἀρχές τῆς ἀγάπης, τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἰσονομίας καί ἰσοπολιτείας, τῆς ἀνεξιθρησκείας κ.λ.π. βάσει τῶν ὁποίων ἐδιοίκησε ὁ εὐσεβής ἂναξ, Κωνσταντῖνος ὁ Ἰσαπόστολος, πρέπει νά εἶναι ἡ πυξίδα καί τῶν συγχρόνων ἡγετῶν, ἂν θέλουν νά ὠφελήσουν τήν κοινωνία.

             Στή συνέχεια ἐπραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευση τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης στούς δρόμους τῆς πολυπληθοῦς Ἐνορίας τῶν Πατρῶν τῆς Ἀρόης. Ἀκολούθησε πολιτιστικό πρόγραμμα ἀπό τό χορευτικό τμῆμα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου Ἀρόης καί τό χορευτικό τμῆμα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Εἰρήνης Ριγανοκάμπου Πατρῶν.
            ● Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος ἐχοροστάτησε στόν Ἑσπερινό καί στήν Ἱερά Λειτανεία στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀγυιᾶς Πατρῶν, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ καί ὡμίλησε ἐπικαίρως περί τῆς μεγάλης Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως καί περί τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.Πηγή: Ιερά Μητρόπολη Πατρών

Δεν υπάρχουν σχόλια: