Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2009

Ο Αθάνατος Ροΐδης για τα κόμματα !!!Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν΄ αναγιγνώσκωσι και ν΄ αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν΄ αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι.»Εμμανουήλ Ροΐδης ,

Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)

Δεν υπάρχουν σχόλια: