Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018

Λειτουργικά σχόλια Η Βασιλεία του Θεού

“Ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.....”.

          Στην Αγία Γραφή λέγεται βασιλεία του Θεού ή βασιλεία των ουρανών. Ο άγγελος όταν έφερε το μήνυμα του Θεού στη Θεοτόκο, συνδέει τη βασιλεία αυτή με το θείο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και λέει ότι είναι ατελεύτητη: “Της βασιλείας αυτού ουκ έσται τέλος”.
          Ο Χριστός αρχίζοντας το έργο Του, κηρύττει τον ερχομό της βασιλείας  των ουρανών ως εξής: “ ήγγικεν η βασιλεία των ουρανών”. Έδωκε κάποτε σημάδια της βασιλείας των ουρανών και είπε: “ Ει εγώ εν Πνεύματι Θεού εκβάλλω τα δαιμόνια, έφθασεν άρα εφ’ ημάς η βασιλεία των ουρανών”. Αυτό θα πει πως η βασιλεία των ουρανών είναι η πνευματική κυριαρχία του Θεού επάνω στο πνεύμα της πλάνης που βασιλεύει στον κόσμο.
          Ακόμα ο Χριστός είπε, ότι “η βασιλεία η εμή ουκ έστιν εκ του κόσμου τούτου”, δηλαδή η β. τ. Θ. Δεν έχει κοσμική προέλευση. Και πάλι είπε ότι “ η βασιλεία του Θεού εντός ημών έστιν”. Αυτό θα πει πως μέσα μας είναι η βασιλεία του Θεού. Η ευχαριστιακή σύναξη της Εκκλησίας είναι η βασιλεία του Τριαδικού Θεού, τώρα και πάντα  και στους ατελεύτητους αιώνες. Αμήν.

          γ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: