Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018

Ο μη κατ’ επίγνωσιν ζηλωτής είναι άνθρωπος ολέθριος

“Ο μη κατ επίγνωσιν ζηλωτής κέκτηται μεν ζήλον αλλ’ ου κατ’ επίγνωσιν, πλανάται εν ταις σκέψεσιν και ενεργείαις αυτού και εργαζόμενος δήθεν υπέρ της δόξης του Θεού παραβαίνει τον νόμον της προς τον πλησίον αγάπης. Ο μη κατ’ επίγνωσιν ζηλωτής εν τη ζέσει του ζήλου αυτού προς τας διατάξεις του θείου νόμου και προς το θείον θέλημα.
          Ο μη κατ’ επίγνωσιν ζηλωτής διαπράττει το κακόν, όπως επέλθει το υπ’ αυτού νοούμενον αγαθόν. Ο ζήλος του μη κατ’ επίγνωσιν ζηλωτού είναι το πυρ διαφθείρον, πυρ καταναλίσκον. Η καταστροφή προπορεύεται αυτού και η ερήμωσις έπεται αυτώ. Ο μη κατ’ επίγνωσιν ζηλωτής εύχεται τω Θεώ να ρίψει πυρ εξ ουρανού και να κατακαύσει παντας τους μη δεχομένους τας αρχάς και πεποιθήσεις αυτού.
          Τον μη κατ’ επίγνωσιν ζηλωτήν χαρακτηρίζει μίσος προς τους ετεροθρήσκους ή ετεροδόξους, φθόνος και ο επίμονος θυμός, η εμπαθής αντίστασης προς το αληθές πνεύμα του θείου νόμου, η παράλογος επιμονή εν τη υπερασπίσει των ιδίων φρονημάτων, ο παράφορος ζήλος προς κατίσχυσιν εν πάσιν, η φιλοδοξία, η φιλονικία, έρις, και το φιλοτάραχον.
          Ο μη κατ’ επίγνωσιν ζηλωτής είναι άνθρωπος ολέθριος”


          Αγίου Νεκταρίου, Μητροπολίτου Πενταπόλεως, “Το γνώθι σαυτόν”

Δεν υπάρχουν σχόλια: