Παρασκευή 26 Μαΐου 2023

Πασχαλινή πνευματική ευωχία

 


«Εις τέσσαρις μόνον λέξεις συγκεφαλαιούνται και τα τέσσαρα Ευαγγέλια του Χριστού: Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!... Εις εκάστην εξ αυτών ευρίσκεται από ένα Ευαγγέλιον».

          «Εάν ο Χριστός δεν ανέστη, διατί τότε να πιστεύει κανείς εις Αυτόν; Ομολογώ ειλικρινώς, ότι εγώ ουδέποτε θα επίστευον εις τον Χριστόν, εάν δεν είχεν αναστή και δεν είχε νικήσει τον θάνατον, τον μεγαλύτερον εχθρόν μας».

          «Εις όλους τους κόσμους δεν υπάρχει περισσότερον δυστυχισμένη ύπαρξις από τον άνθρωπον, που δεν πιστεύει εις την Ανάστασιν των νεκρών. «καλόν ή αυτώ ει ουκ εγεννήθη ο άνθρωπος εκείνος».

          «Ναι, αληθώς ανέστη ο Κύριος! Και μάρτυς τούτου είσαι εσύ, μάρτυς εγώ, μάρτυς κάθε χριστιανός, αρχίζοντας από τους αγίους Αποστόλους μέχρι της Δευτέρας Παρουσίας …. Και αν υπάρχει ένα γεγονός, εις το οποίον θα ηδύνατο να συνοψισθούν όλα τα γεγονότα, από  την ζωήν του Κυρίου και των Αποστόλων και γενικώς ολοκλήρου του Χριστιανισμού, αυτό θα ήτο η ανάστασις του Χριστού». «Ναι, ναι, ναι, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός με την ανάστασίν Του έδειξε και απέδειξεν, ότι είναι ο μόνος αληθινός Θεός, ο μόνος αληθινός Θεάνθρωπος εις όλους τους ανθρωπίνους κόσμους. Και κάτι ακόμη: άνευ της αναστάσεως του Θεανθρώπου δεν δύναται να εξηγηθεί, ούτε η αποστολικότης των Αποστόλων, ούτε το μαρτύριον των Αγίων, ούτε η ασκητικότης των ασκητών, ούτε η θαυαματουργικότης των Θαυματουργών, ούτε η ελπίς των ελπιζόντων, ούτε η πίστις των πιστευόντων, ούτε η αγάπη των αγαπώντων, ούτε η ελπίς των ελπιζόντων, ούτε η μετάνοια των μετανοούντων, ούτε οιαδήποτε χριστιανική αρετή ή άσκησις».

          «Εάν η χριστιανική πίστις δεν ήταν η πίστις του Αναστάντος και, κατά συνέπειαν, του αιωνίως ζώντος και ζωοποιούντος Κυρίου, ποιος θα ηδύνατο να εμπνεύσει τους Μάρτυρας εις τον άθλον του μαρτυρίου, και τους Ομολογητάς εις τον άθλον της ομολογίας, και τους Ασκητάς εις τον άθλον της ασκήσεως και οποιονδήποτε χριστιανόν εις οποιονδήποτε ευαγγελικόν άθλον;».

          Αγίου και Ομολογητή Ιουστίνου Πόποβιτς

Δεν υπάρχουν σχόλια: