Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024

Ο θεοσεβής άνθρωπος…..

 


«Ο θεοσεβής άνθρωπος νόμισμά έστιν υπό Θεού χαραχθέν ο ασεβής ψευδώνυμον νόμισμα, κίβδηλον, νόθον, παραχάραγμα, ουχ υπό Θεού, αλλά υπό διαβόλου ενεργηθέν ου δύο φύσεις ανθρώπων λέγω, αλλά τον ένα άνθρωπον, ποτέ μεν Θεού, ποτέ δε διαβόλου γίνεσθαι.

            Εάν ευσεβής τις, άνθρωπος Θεού έστιν εάν δε ασεβής τις, άνθρωπος του διαβόλου, ουκ από της φύσεως, αλλ’  από της εαυτού γνώσεως γινόμενος.

            Οι άπιστοι εικόνα έχουσι του άρχοντος της πονηρίας οι πιστοί εικόνα έχουσι του άρχοντος Θεού Πατρός, και Ιησού Χριστού, δι ου εάν μη αυθαιρέτως έχωμεν το υπέρ της αληθείας αποθανείν εις το αυτού πάθος, το ζην αυτού ουκ έστιν εν ημίν.»

            Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: