Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020

Ο σκοπός της ζωής

 

Προβλήματα πολλά έχει η ζωή, άλλα μεγαλυτέρας και άλλα μικροτέρας σημασίας. Πάντως το πρόβλημα των προβλημάτων είναι ο σκοπός της ανθρώπινης ζωής. Διατί ζώμεν; Αν δεν γνωρίζωμεν τον προορισμόν μας, ομοιάζομεν με ένα δυστυχή ταξιδιωτην, ο οποίος πλανάται εις την έρημον,χωρίς να γνωρίζει που κατευθύνεται.

                   Ποιος λοιπόν είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου; Μας το λέγει η Αγία Γραφή, ο λόγος του Θεού. Προ της δημιουργίας του ανθρώπου ο Δημιουργός είπεν: “Ποιήσωμεν άνθρωπον κατ’ εικόνα ημετέραν και καθ’ ομοίωσιν”.Ας δημιουργήσωμεν τώρα τον άνθρωπον, σύμφωνα με την ιδικήν μας εικόνα και να έχει την δυνατότητα να ομοιάσει με ημάς. Έδωκεν ο Ύψιστος Θεός χαρίσματα εις τον άνθρωπον δια να του ομοιάσει εις την καλωσύνην, εις την αγάπην, εις την αγιότητα.

          Ακριβώς δια τον λόγον αυτόν ήλθεν ο Λόγος του Θεού εις τον κόσμον. “Ο Θεός ενηνθρώπησεν, ίνα ημείς θεοποιηθώμεν”, κατά τον Μέγαν Αθανάσιον. Ήλθε δια να μας ανοίξει τον δρόμον προς τον Ουρανόν. Ήλθε δια να μας δώσει το παράδειγμα. “Υπόδειγμα δέδωκα υμίν, ίνα καθώς εγώ εποίησα υμίν και υμείς ποιείτε”.

          Μερικά συστήματα  παρουσιάζονται ως αγωνιζόμενα δια να κάνουν τον άνθρωπον χωρίς τον Θεόν και τον καταβιβάζουν εις την θέσιν των κτηνών. Ο Χριστιανισμός κάμνει τον άνθρωπον Θεόν.

          Ας ερευνήσει ο καθένας μας εάν έλυσε το μέγα πρόβλημα του προορισμού του. Εάν έλυσεν πολλά προβλήματα, έστω με τον καλύτερον τρόπον, εάν δεν έλυσε  το πρόβλημα του προορισμού, απολύτως τίποτε δεν έκανε, τίποτε δεν επέτυχεν.

 Αγίου Καλλινίκου Μητροπολίτου Εδδέσης

Δεν υπάρχουν σχόλια: