Σάββατο 25 Μαΐου 2024Μας λέει ό Άγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός: «Ο Θεός Πατήρ εἶχε προγνωστικώς προορίσει την Θεοτόκον Μαρία ὡς μητέρα τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ Του... Ὁ θεῖος αὐτός «προορισμός» τῆς Παναγίας εἶναι ἀσφαλῶς ἀκατανόητος δι' ἡμᾶς, οὐκ ἦττον, όμως, συμπίπτει ἐν τῷ θεῷ με την προαιώνιόν του πρόγνωσιν τῆς ἐλευθέρας προαιρέσεως καὶ τῆς ἀξίας καὶ τὴν προσωπική ἁγιότητα τῆς Παναγίας! Με το «Πρωτευαγγέλιο» τῆς Ἐδέμ ή Θεοτόκος και ή συμβολή της στη σωτηρία προδιαγράφεται καθαρώτατα: Ὁ ἀπόγονος τῆς νέας Εύας, ὁ νέος Ἀδάμ τῆς Χάριτος, ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς θὰ συντρίψει όριστικά τον προαιώνιο ἐχθρό τοῦ ἀνθρώπου, τον διάβολο, καὶ θὰ ἀνοίξει ξανά τον Παράδεισο για τοὺς ἐξορίστους.

Κατά τον Ευαγγελισμό, συντελούνται σπουδαία και εξαίρετα γεγονότα. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. «Μυστήριον τὸ ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τῶν αἰώνων», ὅπως τὸ ἀποκαλει ο Άπ. Παύλος (Κολ. α΄, 26).

Ὁ πληρῶν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, οὗ ὁ οὐρανός θρόνος, ἡ δὲ γῇ ὑποπόδιον, εὐρύχωρον ἐνδιαίτημα (κατοικία) την γαστέρα τῆς οἰκείας δούλης ἐποιήσατο, καὶ ἐν αὐτῇ τὸ πάντων καινῶν καινότερον ἐπιτελείται μυστήριον» (Αγ. Ιωάν. Δαμασκηνός).

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: