Τρίτη 16 Απριλίου 2024

ΚΑΜΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΑ ΟΝΕΙΡΑ!

Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι βλέπουν ὄνειρα, ἄλλοι συχνότερα καί ἄλλοι ἀραιότερα. Τά ὄνειρα ταλαιπωροῦν καί βασανίζουν πολλούς ἀνθρώπους. Κάποιοι ἀπ' αὐτούς, λόγῳ ἄγνοιας, πιστεύουν ὅτι τά ὄνειρα τούς άποκαλύπτουν τό μέλλον καί προσπαθοῦν νά τά ἐξηγήσουν. Ὁμιλοῦν γι' αὐτά σε φίλους καί γνωστούς. Ἄλλοτε ἁπλῶς τά συζητοῦν καί ἄλ- λοτε τά θεωροῦν ἀποκάλυψη καί προσπαθοῦν νά τά ἑρμηνεύσουν. Σέ ἐκείνους πού τά πιστεύουν, καταντοῦν ἐφιαλτικά, ὄχι μόνο τήν νύκτα πού τούς ταράζουν τόν ὕπνο, ἀλλά καί τήν ἡμέρα. Ἄνθρωποι κάθε ἡλικίας, ἀδιαφώτιστοι ἀπό τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου, ζοῦν μέσα στούς φόβους τῶν ὀνείρων. Ἀνάμεσα στά τόσα ἄλλα προβλήματα τῆς ζωῆς, ἡ πίστη στά ὄνειρα δημιουργεῖ ἕνα ἐπιπλέον μαρτύριο στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου.

Προκειμένου ὁ ἄνθρωπος νά μπορέσει νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τήν ἐφιαλτική αὐτή κατάσταση, χρειάζεται πίστη στόν Χριστό καί γνώση τῆς ἀλήθειας τοῦ Εὐαγγελίου. Ὁ χριστιανός πού πιστεύει στόν Χριστό δέν πρέπει νά πιστεύει στά ὄνειρα. Πίστη στόν Χριστό καί προσήλωση στά ὄνειρα, εἶναι δύο πράγματα ἐντελῶς ἀντίθετα καί ἀσυμβίβαστα. Ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς διαφωτίζει γιά τό θέμα αὐτό καταδικάζοντας τήν πίστη στά ὄνειρα. Ἀσύνετο καί ἄφρονα χαρακτηρίζει ἐκεῖνον πού ζεῖ μέ τίς ψεύτικες ἐλπίδες τῶν ὀνείρων. «Αλίμονο στόν ἄνθρωπο πού θά δώσει σημασία στά ὄνειρα. Εἶναι ἀδύνατο νά μήν πλανηθεῖ. Μοιάζει μέ ἐκεῖνον πού κυνηγᾶ τήν σκιά καί τόν ἄνεμο». (Σοφ. Σειρ. λδ΄ 1-2). Καί γιά νά μᾶς προφυλάξει ἀπό τήν παγίδα αὐτή, χαρακτηρίζει μάταια τὰ ὄνειρα: «...ἐνύπνια μάταιά ἐστι... μή δῷς εἰς αὐτά τήν καρδίαν σου, πολλούς γάρ ἐπλάνησε ἐνύπνια καί ἐξέπεσον ἐλπίζοντες ἐπ' αὐτοῖς» (Σοφ. Σειρ. λδ΄ 5-7).

Ἡ Ἁγία Γραφή καταδικάζει τήν πίστη στά ὄνειρα. Μόνη ἐξαίρεση τά ἐλάχιστα άποκαλυπτικά ὄνειρα πού ἀναφέρονται στά μεγάλα γεγονότα τῆς ἀπολυτρώσεως, ὅπως τοῦ δικαίου Ἰωσήφ καί τῶν Μάγων καί κάποια σπάνια στή ζωή τῶν ἁγίων. Ὅλα τά ἄλλα ὄνειρα τά ἀπορρίπτει ή Γραφή. Τόν κίνδυνο ἀπό τά ὄνειρα ἐπισημαίνουν καί Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Μέγας Βασίλειος γιά νά προφυλάξει τούς χριστιανούς ἀπό τήν πλάνη τῶν ὀνείρων θέτει στήν ἴδια μοῖρα ὄνειρα, εἴδωλα καί μαντεῖες: «Ὅσοι, λέει, προσέχουν στά ὄνειρα καί ζητοῦν νά παρασύρουν καί ἄλλους στήν πίστη τους, ἐξουθενώνουν τήν ἀλήθεια, διότι κάτω ἀπό τήν πίστη τῶν ὀνείρων κρύβεται ἡ ἐνέργεια τῆς πλάνης πού ἐπιδιώκουν τά πονηρά πνεύματα», τονίζοντας ξεκάθαρα ὅτι τὰ ὄνειρα εἶναι πλεκτάνη τῶν πονηρῶν πνευμάτων!

Ἀλήθεια, πόσο ἀνεκτίμητος θησαυρός εἶναι ἡ γνώση τῆς χριστιανικῆς ἀλήθειας! Γι' αὐτό οἱ πιστοί, ἀπαλλαγμένοι ἀπό τίς ψευδαισθήσεις πού δημιουργεῖ ἡ πίστη στά ὄνειρα, ὀφείλουν νά ἔχουν ἀπόλυτη έμπιστοσύνη στήν ἀγάπη καί τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ καί νά κατευθύνουν τή ζωή τους σύμφωνα μέ τόν αἰώνιο λόγο Του. Νά λησμονοῦν καί νά ἀπορρίπτουν τά ὄνειρα, χωρίς νά δίνουν καμιά ἀπολύτως σημασία σ' αὐτά, κερδίζοντας ἔτσι τήν γαλήνη καί τή σωτηρία τῆς ψυχῆς τους.

Ἀρχιμ. Ἰωαννίκιος

"Λυχνία" Νικοπόλεως 

Ν.Βοϊνέσκου

Δεν υπάρχουν σχόλια: