Πέμπτη 20 Μαΐου 2010

Μετάνοια

Ησύχιος ὁ Πρεσβύτερος

ΔΙΚΑΙΑ καὶ σύμφωνα μὲ τὴ φύση ποὺ τοὺς ἔδωσε ὁ Θεὸς πρέπει νὰ χρησιμοποιοῦμε τὰ τρία μέρη τῆς ψυχῆς μας. Τὸν θυμὸ νὰ τὸν στρέφουμε ἐναντίον τοῦ ἁμαρτωλοῦ ἑαυτοῦ μας καὶ τοῦ διαβόλου. “Νὰ ὀργίζεσθε” λέει ἡ Γραφή, “μὲ τὴν ἁμαρτία· αὐτὸ σημαίνει νὰ ὀργίζεσθε μὲ τὸν ἑαυτό σας καὶ μὲ τὸν διάβολο, γιὰ νὰ μὴν ἁμαρτάνετε στὸν Θεό” . Τὴν ἐπιθυμία μας πρέπει νὰ τὴ στρέφουμε στὸν Θεὸ καὶ τὴν ἀρετή. Τὴ διάνοιά μας νὰ τὴ βάλουμε νὰ φυλάει τὰ ἄλλα δύο μέρη τῆς ψυχῆς μὲ γνώση καὶ σοφία, νὰ τοὺς δίνει ἐντολές, νὰ νουθετεῖ, νὰ ὁρίζει τιμωρίες καὶ νὰ ἐξουσιάζει, ὅπως ὁ βασιλιᾶς ἐξουσιάζει τοὺς ὑπήκοους· τότε τὸ λογικὸ ποὺ ἔχουμε μέσα μας κυβερνάει σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ τὰ ἄλλα δύο μέρη, παρόλο ποὺ τὰ πάθη ἐπαναστατοῦν ἐναντίον του· νὰ φροντίσουμε λοιπὸν τὸ λογικό μας νὰ ἐξουσιάζει τὰ πάθη, γιατὶ ὅπως εἶπε ὁ ἀδελφόθεος Ἰάκωβος “ὅποιος δὲν κάνει σφάλματα μὲ τὸ λογικό του εἶναι τέλειος ἄνδρας κι ἔχει τὴ δύναμη νὰ χαλιναγωγεῖ καὶ ὁλόκληρο τὸ σῶμα του”. Ἐπειδὴ εἶναι ἀλήθεια πὼς κάθε ἀνομία καὶ κάθε ἁμαρτία γίνεται μὲ τὴ συνεργασία καὶ τῶν τριῶν μερῶν τῆς ψυχῆς, ὅπως ἐπίσης κάθε ἀρετὴ καὶ κάθε δικαιοσύνη σ᾽ αὐτὰ τὰ τρία πάλι ὀφείλεται.


Δεν υπάρχουν σχόλια: