Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021

ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

 


Byzantine Choir "Tropos"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ" 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ Ο ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Οἱ προεόρτιες ἰαμβικὲς Καταβασίες  (ἀνωνύμως φερόμενες, ι´‐ια´ αἰ.)· μέλος ἀρ‐ γὸν εἱρμολογικὸν Πέτρου Μπερεκέτου (α´ τέ‐ ταρτον ιη´ αἰ.) Ἐξήγησις Γρηγορίου Πρωτο‐ ψάλτου (+1821)· ἦχος α´ Ανανες   ᾨδὴ α´.  Χριστὸς ἐν πόλει Βηθλεὲμ βρεφουργεῖται,  τὴν ἡμῶν ὡς εὔσπλαγχνος καινουργῶν φύ‐ σιν.  Προθύμως δεῦτε, γηγενεῖς, τῇ καρδίᾳ,  ᾆσμα μελωδὸν ᾄσωμεν τῷ δεσπότῃ·   εἰς αἰῶνας ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται.  · ᾨδὴ ε´. Ὦ παντεπόπτα, τῶν ἀνάκτων τὸ κλέος,  τίς σου τὸ φιλάνθρωπον γεγενῶν οὐ θαυμά‐ σει.  Ἐν γῇ γὰρ ὤφθης μὴ λιπὼν τὰ πατρῷα  σήμερον πᾶσαν ἐγκαινίζων τὴν κτίσιν,  καὶ εἰρήνην ὡς μόνος εἰρηνάρχης βραβεύων · ᾨδὴ θ´. Χαίροις, πάναγνε θεοδέγμον Μαρία·  χαίροις, ἄχραντε, τῶν πεπτωκότων βάσις.  Ἐν σοὶ γὰρ ὤφθη σήμερον ὁ Δεσπότης,  ὢ θαῦμα! καινουργῶν τοὺς φθαρέντας   καὶ πρὸς φῶς ἐπανάγων τὸ ἀνέσπερον, κόρη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: