Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021

ρισάγιος ύμνος | Πλάγιος του Πρώτου [σκληρό διάτονο] | Μελοποίηση - Χάρης Τρασάνης

 

✤ Τρισάγιος ύμνος 📌 Ήχος Πλάγιος του Πρώτου του σκληρού διατόνου 🎼 Μελοποίηση: Χάρης Τρασάνης 👥 Χορός ψαλτών: Ιωάννης Πλευρίτης, Θεόδωρος Τσακτσίρας, Μάριος Χαλδούπης & Χάρης Τρασάνης 👨‍💻 Στοιχειοθεσία – Καλλιτεχνική επιμέλεια παρτιτούρας: Λεωνίδας Τσούκαλας 🎧 ηχοληψία - programming - μίξη - mastering: Μάνος Γρυσμπολάκης για την Zefxis Music Studio 👉 Για το μουσικό κείμενο δείτε το παρακάτω link⤵️ https://bit.ly/3Ef2Bgu ✍️ Ο Τρισάγιος ύμνος «Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς» είναι ένα από τα σημαντικά δογματικά κείμενα, στη λειτουργία της Ορθόδοξης Καθολικής εκκλησίας αλλά και άλλων, μη ορθόδοξων χριστιανικών κοινοτήτων. Αναφέρεται αποκλειστικά στην Αγία Τριάδα και ψάλλεται αντιφωνικά από τους δύο χορούς κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας του Βυζαντινού Τελετουργικού, πριν από τον Προκείμενο του Ευαγγελίου που προηγείται της ανάγνωσης της Αποστολικής Επιστολής. 📜 Το τυπικό έχει ως εξής: ◾️ Ο Ιερέας εκφωνεί: «Ότι άγιος ει ο Θεός ημών και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων» Ο Ιερέας κατά την διάρκεια του Τρισάγιου ύμνου αναγινώσκει μυστικώς. «Ο Θεός ο άγιος, ο εν αγίοις αναπαυόμενος, ο τρισαγίω φωνή υπό των Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό των Χερουβείμ δοξολογούμενος και υπό πάσης επουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος· ο εκ του μη όντος εις το είναι παραγαγών τα σύμ­παντα· ο κτίσας τον ανθρωπον κατ’ εικόνα σην και ομοίωσιν και παντί σου χαρίσματι κατακοσμήσας· ο διδούς αιτούντι σοφίαν και σύνεσιν και μη παρορών αμαρτάνοντα· ο καταξιώσας ·ημάς τους ταπεινούς και αναξίους δούλους σου και εν τη ώρα ταύτη στήναι κατ ενώπιον της δόξης του αγίου σου θυσιαστηρίου και την οφειλομένην σοι προσκύνησιν και δοξολογίαν προσάγειν. Αυτός Δέσποτα, πρόσδεξαι και εκ στόμα­τος ημών των αμαρτωλών τον Τρισάγιον Υμνον και επίσκεψαι ημάς εν τη χρηστότητί σου· συγχώρησον ημίν παν πλημμέλημα εκούσιόν τε και ακούσιον αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα· και δος ημίν εν οσιότητι λατρεύειν σοι πάσας τας ημέρας της ζωής ημών πρεσβείαις της αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, των απ’ αιώνος σοι ευαρεστησάντων.» ◾️ Οι Χοροί αντιφωνικά: Αμήν ◾️ Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς ◾️ Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς ◾️ Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς ◾️ Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. ◾️ Και νύν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. ◾️ Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. ◾️ Ο Διάκονος: Δύναμις ◾️ Οι Χοροί αντιφωνικά: Δύναμις. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς 📚 Σύντομη θεωρία Κλίμακα⤵️ ◾️ 1ο 4χορδο ➞ Πα -6[ατζέμ]- Βου -12- Γα -12- Δι ◾️ Διαζευκτικός τόνος ➞ Δι -12- Κε ◾️ 2ο 4χορδο ➞ Κε -6[ατζέμ]- Ζω -12- Νη -12- Πα 🗣Το ενήχημα [Ανέανες] προ του μέλους, φανερώνει την μελωδική διαστηματική πορεία των δύο σκληρών τετραχόρδων, πάνω στα οποία βασίστηκε η συγκεκριμένη μελοποιία, καταλήγοντας σε πεντάφωνη ανάβαση, υποδεικνύοντας έτσι την βαθμίδα πάνω στην οποία περιστρέφεται τις περισσότερες φορές το μέλος. 📝Ο ήχος αυτός δεν ανήκει στην Οκταηχία, εισήχθη στην εκκλησιαστική μελοποίηση μεταγενέστερα. Παρατηρούμε λοιπόν, ότι στις δεύτερες βαθμίδες του 1ου & 2ου τετραχόρδου υπάρχει μόνιμη ύφεση τεταρτημορίου ή εναρμόνιος φθορά [ατζέμ]. Η κλίμακα που ακολουθεί το μέλος αυτό, αποτελείτε από διαζευγμένα όμοια σκληρά τετράχορδα με τους φθόγγους Βου, άνω Ζω και άνω Βου μόνιμα με ύφεση τεταρτημορίου [ατζέμ]. Μερικοί θεωρητικοί, λόγο των υφέσεων αυτών, ονομάζουν τον ήχο αυτό, Πλάγιο του Πρώτου σκληρό και μαζί σκληρός τετράφωνος. Καταλήξεις κάνει ατελείς στον Δι και στον άνω Ζω, εντελείς και τελικές στον Πα ή στον κάτω Ζω. Κατά προσέγγιση ο ήχος αυτός, στην οθωμανική κλασσική μουσική, ομοιάζει με το makamı Acemkürdi.

Δεν υπάρχουν σχόλια: