Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015

Π.Ε.Θ. : «..Μερικοὶ θέλουν καὶ μεθοδεύουν μία θρησκευτική παιδεία συγκρητισμοῦ…»


Εὐχὲς τοῦ ΔΣ τῆς ΠΕΘ πρὸς τοὺς Θεολόγους γιὰ τὸ νέο σχολικὸ ἔτος 2015-2016

Τὸ ΔΣ τῆς ΠΕΘ εὔχεται σὲ ὅλους τούς Συναδέλφους Συναδέλφισσες Θεολόγους τῆς χώρας καλή καὶ εὐλογημένη σχολικὴ χρονιά.

Συναδέλφοι, Συναδέλφισσες, ἐπιτελοῦμε ἕνα ἔργο δύσκολο κάτω ἀπὸ δύσκολες καὶ ἄγονες συνθῆκες, ἀπὸ πλευρᾶς πνευματικῆς, κοινωνικῆς, πολιτισμικῆς καὶ οἰκονομικῆς.
Ὡστόσο ὅλοι μας εἴμαστε ἀποφασισμένοι, μὲ πίστη καὶ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ ἀγάπη πρὸς τὸν ἄνθρωπο, νὰ συνεχίσουμε τὸ θεολογικό μας ἔργο, ἐφαρμόζοντας τὶς ἀπαραίτητες χριστοκεντρικὲς καὶ παιδαγωγικὲς ἀρχὲς καὶ μεταλαμπαδεύοντας στοὺς νέους μας τὴ χριστιανικὴ γνώση καὶ ἐμπειρία, ποὺ θὰ τοὺς προσφέρει τὸν ἀπαραίτητο φωτισμὸ καὶ τὴ δέουσα βοήθεια γιὰ νὰ ἀναπτύξουν στὴ ζωὴ τους τὴ χριστιανική συνείδηση καὶ τὶς ἀρετὲς τοῦ πλαισίου τῆς ὀρθόδοξης ἁγιοπνευματικῆς παραδόσεως και κληρονομιᾶς τῆς χώρας μας.
Βέβαια, τὴν ὀρθόδοξη ἀγωγὴ ποὺ εἰσάγει τοὺς νέους μας στὴν ἐν Χριστῷ ζωὴ τὴν χαρακτηρίζουν ὁρισμένοι ἀναχρονιστική, καθὼς εἶναι σαφὲς ὅτι εἶναι ἐπηρεασμένοι ἀπὸ τὸν ἄ-θεο διαφωτισμὸ καὶ μοντερνισμὸ καὶ τὴν μηδενιστικὴ παγκοσμιοποίηση. Ὅμως, τὸ ΝΕΟΝ τῆς ΙΣΤΟΡΙΑΣ δὲν εἶναι οἱ ἰδεολογικοὶ νεωτερισμοὶ καὶ προοδευτισμοὶ, ποὺ σχετικοποιοῦν καὶ διαστρέφουν τὴν ἀλήθεια μὲ ἐκπαιδευτικές ἀλλαγὲς καὶ μεταρρυθμίσεις, οἱ ὁποῖες σκοτίζουν ἀντὶ νὰ φωτίζουν τὴν ψυχή τῶν νέων, ἀλλὰ μόνον ὁ ΕΝΑΣ καὶ Μοναδικὸς ἀληθινὸς Σωτήρας Ἰησοῦς Χριστός, ἡ Αἰώνια Ἀλήθεια, ἡ Ἀνάσταση καὶ ἡ Ζωὴ, ποὺ κοντά Του μεταφέρεται ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὸν θάνατο, στὴ ζωὴ.
Ἂν τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν δὲν προσφέρει ὀντολογικὰ στοὺς χριστιανοὺς, ἀλλὰ καὶ στοὺς ἑκουσίως καὶ προθύμως παρακολουθοῦντες τὸ μάθημά μας, μὴ χριστιανοὺς μαθητές, τὰ μηνύματα καὶ τὶς ἀρετὲς τῆς χριστιανικῆς πίστεως καὶ ἀγάπης ποὺ ἐλευθερώνουν ἀπὸ τὶς πλάνες, τὰ πάθη καὶ τὸ κακό, τότε στεροῦμε ἀπὸ αὐτοὺς κάθε δυνατότητα μεθέξεως στὴν αἰώνια ζωὴ, ὡς κατ΄ εἰκόνα καὶ καθ΄ ὁμοίωσιν Θεοῦ ὄντα. Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς «ἦλθε ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός»(Λουκ. 19,10), μέσω τῆς διδασκαλίας καὶ τῆς ζωῆς τοῦ Εὐαγγελίου τῆς πίστεως. Μᾶς συμβουλεύει νὰ τὸ διδάξουμε σὲ ὅλα τὰ ἔθνη καὶ ὅποιος πιστεύσει καὶ βαπτισθεῖ θὰ σωθεῖ.(Μάρκ. 16,16)
Ὁ Χριστὸς δὲν μᾶς χάρισε τὸ Εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου καὶ τὴν μοναδικὴ πίστη, ἐκείνη ποὺ ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο, μέσω τῆς ἀγάπης, στὴν ἐλπίδα τῆς νίκης κατὰ τοῦ θανάτου, οὔτε γιὰ νὰ τὸ κρύβουμε, οὔτε γιὰ νὰ τὸ ἀναμειγνύουμε καὶ νὰ τὸ ἐξισώνουμε μὲ θρησκεῖες καὶ κοσμοθεωρίες, μὲ τελικὸ ἀποτέλεσμα τὴ σύγχυση, τὴν πλάνη καὶ τὴν πνευματικὴ ἀπώλεια καὶ τὴ δική μας καὶ τῶν μαθητῶν μας.
Αὐτὸ ποὺ ἔχει ἀνάγκη σήμερα ὁ νέος μας εἶναι ἡ ἀλήθεια ποὺ σώζει. Καὶ ἀλήθεια εἶναι ΜΟΝΟΝ ὁ Χριστός. Μερικοὶ θέλουν καὶ μεθοδεύουν μία θρησκευτική παιδεία συγκρητισμοῦ, μὲ πλουραλισμὸ θρησκειῶν, ἕνα σοῦπερ μάρκετ δηλαδὴ, προσφορᾶς ποικίλων θρησκειῶν, ἀπὸ τὶς ὁποῖες οἱ μαθητὲς νὰ παίρνουν «πνευματικά» στοιχεῖα καὶ νὰ δημιουργοῦν μία δική τους θρησκευτικότητα καὶ πνευματικότητα. Σέ ἀντίθεση μέ τήν ὀρθόδοξη Θεολογία, στοχεύουν να διαμορφώσουν ἕνα ἑλληνικό σχολεῖο μή Χριστοκεντρικό, ποὺ θὰ καλλιεργεῖ μία νέα ἐκκοσμικευμένη πνευματικότητα, διαφορετικὴ ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ πνευματικότητα. Καθοδηγοῦν ἔτσι τοὺς νέους νά ζοῦν μὲ δυὸ πνευματικότητες. Τὴ χριστιανική, ποὺ τοὺς προσφέρει ἡ Ἐκκλησία, καὶ τὴν κοσμικὴ μεταμοντέρνα, ποὺ θὰ τοὺς προσφέρει τὸ σχολεῖο, μὲ κίνδυνο νὰ καθίστανται διχασμένες προσωπικότητες.
Μέ μέσο τήν κατασυκοφάντηση καί τήν προπαγάνδα, οἱ σημερινοὶ ἐκμοντερνιστὲς τοῦ μαθήματός μας, χαρακτηρίζουν ὑποτιμητικά τήν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ διδασκαλία καί πνευματικότητα -ποὺ καλλιεργεῖ τὸ μάθημά μας ἀπὸ τότε ποὺ διδάσκεται στὰ σχολεῖα- «κατηχητική» καὶ τὸ μάθημά μας, ἂν συνεχίσει νά εἶναι ὀρθόδοξο καὶ δὲν μετατραπεῖ σε πολυθρησκειακὸ καὶ ἐκκοσμικευμένο, «κατήχηση».
Ἡ ΠΕΘ ἀντιστέκεται σ΄ αὐτὴν τὴν μεθοδευμένη παραχάραξη καί κακοποίηση τῆς χριστιανικῆς πίστεως καί τοῦ μαθήματός μας, διότι ὁδηγεῖ τοὺς νέους καί τήν ἑλληνική κοινωνία στὴν ἐποχὴ τῶν ρωμαϊκῶν χρόνων, ὅπου κυριαρχοῦσε ἡ πολυθεΐα καὶ ὁ συγκρητισμός, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν πλῆγμα καὶ ὀπισθοδρόμηση τοῦ πολιτισμοῦ μας, καθώς καί ἐν δυνάμει ὀντολογική πτώση τῶν νέων μας.
Ἡ Ἕνωσή μας καὶ κάθε ἕνας Θεολόγος ξεχωριστά, πιστεύουμε ἀκράδαντα ὅτι ΕΝΑ εἶναι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καί τῆς Πίστεώς μας, τὸ Πνεῦμα τῆς Πεντηκοστῆς, ποὺ φωτίζει, ἁγιάζει καὶ ἑνώνει διὰ τῶν θείων ἐνεργειῶν Του τοὺς ἀνθρώπους καὶ τοὺς λαοὺς καὶ φυσικά τὸν δικό μας ὀρθόδοξο ἑλληνικὸ λαό. Αὐτό τό Πνεῦμα ἔλαβαν οἱ μαθητές μας κατά τό βάπτισμά τους καί αὐτό τό Πνεῦμα ὀφείλουμε νά τούς ἀναπτύσσουμε καί νά τούς ἐνισχύουμε στό σχολεῖο καί ὄχι νά τούς καλλιεργοῦμε τή σύγχυση μέσα ἀπό το συγκρητιστικό-πολυθρησκειακό μεῖγμα καί τά ἰδεολογικά παραληρήματα πού μεθοδεύουν νά εἰσαγάγουν οἱ νεο-διαφωτιστές μετα-πατερικοί ἐκσυγχρονιστές.

Μέ τιμή

Γιά τό ΔΣ τῆς ΠΕΘ

        Ὁ Πρόεδρος                                              Ὁ Γενικός Γραμματέας
Κωνσταντῖνος Σπαλιώρας                                  Παναγιώτης Τσαγκάρης
Δρ Θεολογίας                                                     Mr Θεολογίας

tideon.org

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Ωραία ανακοίνωση.
Χτυπάει στο κέντρο του προβλήματος.