Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015

Η γλώσσα……


          Όντως ισχυρός λικμήτωρ η γλώσσα η άσχετος. Ο δε σιγηλός ου γίνεταί ποτε φίλος τοις πολυλόγοις, αλλά μιμείται τους βραχυλόγους ως δύναμις τας βαττολογίας παραβλέπων αεί, και ως θανάσιμα φάρμακα ταύτας αποποιούμενος, διότι εκ τούτων τίκτεσθαι πεφύκασιν αργολογίαι και σαπρολογίαι, καταλαλιαί και φαυλισμοί, αφροσύναι, λοιδορίαι, διαβολαί τε και ψόγοι, η παρρησία η αναιδής, η ακρασία η άσχετος, η θρασύτης και αντιλογία και έρις. Ού έστιν όντως, ουκ έστιν ο ισχύων νηστεύσαι ή αναγνώσαι ή αγρυπνήσαι, ούτε προσεύξασθαι όλως, χωρίς ησυχίας και σιωπής.

          Μετάφραση

          Πράγματι η ασυγκράτητη γλώσσα είναι δυνατός λιχνιστής, ενώ ο σιγηλός άνθρωπος δεν γίνεται ποτέ φίλος των πολυλόγων, αλλά μιμείται τους βραχυλόγους όσο μπορεί, παραβλέποντας πάντοτε τις βαττολογίες και αποφεύγοντάς τις σαν θανάσιμα φάρμακα, διότι οι αργολογίες έχουν τη φύση να γεννώνται απ’ αυτές, καθώς και οι σαπρολογίες, οι κάθε είδους καταλαλιές και φαυλότητες, αφροσύνες, λοιδορίες, διαβολές και ψόγοι, η αναιδής παρρησία, η ασυγκράτητη ακρασία, η θρασύτης, η αντιλογία και η έρις. Αληθινά δεν είναι δυνατόν χωρίς ησυχία και σιωπή να νηστεύσει κανείς ή να αναγνώσει ή να αγρυπνήσει ή να προσευχηθεί γενικά.


          Αββάς Ισαάκ ο Σύρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: