Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2013

Ο Ευαγγελισμός της Υπεραγίας Θεοτόκου 
«Ε λ ε υ θ ε ρ ί α ! Είναι λέξις που περικλείει το νόημα της σημερινής μεγάλης εορτής, εθνικής και θρησκευτικής.
          Ελευθερία. Αυτό ήτο και το ιδανικόν και το κίνητρον που ενεψύχωνε τους ήρωας του 1821. Αυτή τους ωδήγει εις αγώνας μεγαλειώδεις και θυσίας αποτελεσματικάς.
          Αλλά η «ελευθερία η Χριστός ημάς ελευθέρωσεν είναι και το θέμα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ουράνιον  προμήνυμα που αναγγέλλει την προσεχή έλευσιν του θείου Λυτρωτού και ελευθερωτού των ανθρώπων από την πνευματικήν  δουλείαν της αμαρτίας και των συνεπειών της….
          Αληθινή ελευθερία είναι η «ελευθερία η Χριστός ημάς ηλευθέρωσεν». Η απελευθέρωσις δηλ. από την δύναμιν και την πίεσιν που εξασκεί επί του ανθρώπου η αμαρτία. Οι δούλοι δεν εξουσίαζον τον εαυτόν των. Μόνο οι ελεύθεροι είναι κύριοι του εαυτού των. Ερωτήσατε όμως οιονδήποτε οπαδόν της δήθεν «ελεύθερης ζωής»: μπορεί εύκολα να απαλλαγή από τας κακάς έξεις του; -Θέλω, αλλά δεν μπορώ, θα απαντήση. Μου έχουν γίνει δευτέρα φύσις. Ιδού λοιπόν ο δούλος. Ο ανελεύθερος, που έχει εν τούτοις την αυταπάτην να θεωρή τον εαυτόν του ελεύθερον πνεύμα, αδέσμευτον από τους περιορισμούς των θρησκευτικών αντιλήψεων.
          Αλλ’ ιδού και ο ηρωικός άνθρωπος. Με θέλησιν ισχυράν αντιτάσσει ένα μεγαλόστομον «όχι» προς όλας τας πιέσεις του κακού. Και όποιος έχει την δύναμιν να λέγη αυτό το «όχι» προς τας εκ των έσω και έξω επιθέσεις της αμαρτίας είναι αληθινά γενναίος. Είναι άξιος θεματοφύλαξ της κληρονομίας του ηρωικού ‘21.
          Δια τούτο, εις το πλαίσιον του θρησκευτικού εορτασμού της ψυχικής απελευθερώσεως που εσήμανεν ο Ευαγγελισμός της Παναγίας Παρθένου, βροντοφωνείται σήμερον το σύνθημα: Η χριστιανική ζωή είναι ζωή της πραγματικής ελευθερίας. Φυγαδεύεται η ελευθερία των ατόμων και των λαών, όταν υπάρχη υποδούλωσις εις την αμαρτίαν.
          «Τη ελευθερία η Χριστός υμάς ελευθέρωσε στήκετε, και μη πάλιν ζυγώ δουλείας ενέχεσθε».

Μητροπολίτου πρ. Πατρών κυρού ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: