Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

Μεγάλη Τεσσαρακοστή«Εγκρατεία την σάρκα, ταπεινώσαι πάντες σπουδάσωμεν, το θείον υπερχόμενοι στάδιον, της αμώμου Νηστείας, και ευχαίς και δάκρυσιν, Κύριον τον σώζοντα ημάς εκζητήσωμεν, και λήθην της κακίας πάντες ποιήσωμεν βοώντες. Ημάρτομέν σοι, σώσον, ως πάλαι Νινευίταις, Χριστέ Βασιλεύ, και κοινωνούς ημάς, ουρανίου Βασιλείας ποίησον, εύσπλαχνε».

           Κυριακή Τυρινής εσπέρας εις το Λυχνικόν

Δεν υπάρχουν σχόλια: